kosciuszkoGodło PolskiZespół Szkół Nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

tel/fax: (82) 576 37 55

e-mail: zspnr1.kosciuszko@gmail.com

logo na projektyZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1

 1. T. KOŚCIUSZKI W KRASNYMSTAWIE
 2. Zamkowa 1

22-300 Krasnystaw

tel./fax  82 576 37 55

www.zspnr1-krasnystaw.edu.pl/

 

Znak sprawy ZS/4/2020/SzP                                               Krasnystaw, dnia 30 marca 2020 r.

 

Zamawiający zamieszcza w załączniku odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w związku z ogłoszonym postępowaniem nr ZS/4/2020/SzP

Zamawiający zamieszcza w załączniku Protokół z otwarcia ofert z postepowania

Zamawiający zamieszcza w załączniku Protokół o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe

Zespół Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie w związku z realizowanym projektem „Szkoła z pasją” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 – Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na dostawę, instalację i uruchomienie (postawienie w stan gotowości) fabrycznie nowego sprzętu i wyposażenia pracowni mechanicznej na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej netto nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro w Zespole Szkół
nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 1. Opis przedmiotu zamówienia
 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa na adres Zamawiającego, instalacja i uruchomienie (postawienie w stan gotowości) fabrycznie nowego sprzętu i wyposażenia pracowni mechanicznej na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
  w Krasnymstawie w związku z realizowanym projektem „Szkoła z pasją” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 – Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

Przedmiot zamówienia musi być zgodny z „Opisem przedmiotu zamówienia” zawartym
w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Cześć I.

 1. Stacja klimatyzacji – 1 sztuka
 2. Prostownica do felg – 1 sztuka

Część. II.

 1. Koło angielskie – 1 sztuka
 2. Rowkarka, żłobiarka 550 mm – 1 sztuka
 3. Przymiar blacharski – 1 zestaw
 4. Hebel blacharski do karoserii 350 mm – 1 sztuka
 5. Tarnik do hebla blacharskiego – zgrubny (wkład) – 1 sztuka
 6. Tarnik do hebla blacharskiego - wykończeniowy (wkład) – 1 sztuka
 7. Felcarko-dziurkarka pneumatyczna – 1 sztuka
 8. Zestaw do cynowania karoserii – 1 zestaw
 9. Zestaw blacharski – 1 zestaw
 10. Zestaw łyżek – 1 zestaw
 11. Pneumatyczna wyciągarka do wgnieceń – przyssawka – 1 sztuka
 12. Rozpierak hydrauliczny – 1 sztuka
 13. Zestaw babek blacharskich – 1 zestaw
 14. Młotek blacharski trójdzielny, ściągający blachę – 1 sztuka
 15. Spawarko-zgrzewarka ręczna – 1 sztuka
 16. Spęczarko-rozciągarka 90 mm – 1 sztuka
 17. Zaginarka do blachy – 1 sztuka

Część III.

 1. Piła szablasta – 1 sztuka
 2. Szlifierka kątowa mała – 1 sztuka
 3. Szlifierka kątowa – 1 sztuka
 4. Wiertarka ręczna – 2 sztuki
 5. Szlifierka kątowa akumulatorowa – 1 sztuka
 6. Klucz udarowy pneumatyczny – 1 sztuka
 7. Klucz dynamometryczny – 1 sztuka
 8. Przecinarka plazmowa – 1 sztuka
 9. Kompresor sprężarka śrubowa – 1 sztuka

Część IV.

 1. Pistolet lakierniczy z górnym zbiornikiem 1.4 mm – 2 sztuki
 2. Pistolet lakierniczy z dolnym zbiornikiem 1.8 mm – 1 sztuka
 3. Pistolet lakierniczy z górnym zbiornikiem 1.7 mm – 2 sztuki
 4. Pistolet lakierniczy z dolnym zbiornikiem 1.4 mm – 1 sztuka
 5. Promiennik lakierniczy pulsacyjny – 1 sztuka
 6. Wózek lakiernika – 1 sztuka
 7. Stojak lakierniczy – 1 sztuka

Część V.

 1. Twardościomierz mobilny – 1 sztuka
 2. Płyta pomiarowa traserska granitowa – 1 sztuka
 3. Czujnik zegarowy – 1 sztuka
 4. Średnicówka dwupunktowa zegarowa – 1 zestaw (4 różne sztuki)
 5. Głębokościomierz mikrometryczny – 1 sztuka
 6. Mikrometr zewnętrzny – 1 zestaw (4 sztuki)
 7. Kątomierz tarczowy (kątownik precyzyjny) – 1 sztuka
 8. Głębokościomierz noniuszowy – 1 sztuka
 9. Przenośny przyrząd do pomiaru chropowatości – 1 sztuka

Każdy oferowany element wyposażenia musi posiadać Certyfikat Zgodności lub dokument równoważny. Zamawiający wymaga dostarczenia ww. dokumentów przy dostawie elementów wyposażenia przez Wykonawcę

 1. Kod CPV

42652000-1  Ręczne narzędzia elektromechaniczne

42924310-5 Pistolety natryskowe

30194600-1 Kątomierze

42123400-1 Sprężarki powietrza

42633000-2 Giętarki, składarki, prostownice lub płaskownice

 1. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
 2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego
  we własnym zakresie, własnym transportem, na koszt własny i na własne ryzyko.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia i postawienia na wskazane przez Zamawiającego miejsce oraz instalacji bądź uruchomienia (postawienia w stan gotowości) przedmiotu zamówienia tj. sprzętu i wyposażenia pracowni mechanicznej.
 4. Wykonawca jest zobowiązany do telefonicznego poinformowania Zamawiającego
  o planowanym dniu i godzinie dostawy przedmiotu zamówienia (min. dzień wcześniej).
 5. Wraz z wyposażeniem Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie związane
  z przedmiotem zamówienia dokumenty, a w szczególności: karty gwarancyjne, instrukcje obsługi w języku polskim i części składowych wchodzących w skład wyposażenia, Certyfikat zgodności z CE i Certyfikat Bezpieczeństwa (lub dokumenty równoważne), zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami
 6. Wykonawca oprócz dokumentów określonych powyżej, przedłoży dokumenty określające zasady świadczenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz wykaz punktów serwisowych na terenie kraju uprawnionych do napraw gwarancyjnych
 7. Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz podjęcie czynności serwisowych do max. 36 godz. od oficjalnego zgłoszenia awarii lub usterki przez cały okres gwarancji zaoferowany przez Wykonawcę.
 8. Czas naprawy gwarancyjnej nie może być dłuższy niż 14 dni roboczych, licząc
  od następnego dnia po zgłoszeniu awarii sprzętu.
 9. W okresie gwarancji wszelkie koszty związane z usuwaniem stwierdzonych awarii
  i usterek, w tym obejmujące dojazd serwisanta, transport przedmiotu sprzedaży umowy od siedziby wykonawcy i z powrotem , związane z wymianą materiałów
  i części (za wyjątkiem materiałów i części eksploatacyjnych podlegających naturalnemu zużyciu) ponosi Wykonawca. Wszystkie zastosowane w trakcie realizacji usunięcia awarii lub usterek materiały i części maja być oryginalne
  i fabrycznie nowe.
 10. Zamawiający informuje; że określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia. Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu a nie konkretnego producenta. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w stosunku do opisanych
  i podanych w wymaganych parametrach w zapytaniu ofertowym pod warunkiem,
  że będą posiadały nie gorsze parametry techniczne.
 11. W przypadku wątpliwości Zamawiającego związanych ze stwierdzeniem równoważności złożonej oferty wszelkie obowiązki związane z potwierdzeniem równoważności spoczywają na Wykonawcy.

 

 

 • Termin i miejsce wykonania zamówienia

Termin: od daty zawarcia umowy, najpóźniej do dnia 15.05.2020 r.

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy/Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria:

 1. Uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej (Zamawiający nie określa warunków  w tym zakresie)
 2. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, (Zamawiający nie określa warunków  w tym zakresie)
 3. Posiada zdolności techniczne lub zawodowe niezbędne do realizacji zamówienia, (Zamawiający nie określa warunków  w tym zakresie)
 4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności jeśli zaangażowanie zasobów technicznych
  i zawodowych w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy  może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
 5. Nie są powiązani kapitałowo i osobowo z zamawiającym (ocena Zał. Nr 4).
 1. Opis sposobu obliczenia ceny
 2. Ceną podlegającą ocenie jest cena brutto oferty (zwana również ceną ofertową).
 3. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich – PLN.
 4. Cenę oferty brutto należy wyliczyć, z uwzględnieniem wszystkich wymagań w Zapytaniu ofertowym. Wykonawca poda całkowitą cenę brutto oferty w Załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego (Formularz ofertowy) w zapisie liczbowym i słownie.
 5. Cenę oferty zapisaną liczbowo należy zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku, 
  tj. do pełnego grosza w taki sposób, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, 
  a końcówki powyżej 0,5 i wyżej zaokrągla się do 1 grosza.
 6. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca obliczając cenę oferty stosował stawki VAT zgodne ze stanem prawnym obowiązującym na dzień składania ofert.
 7. Cena brutto winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia wraz z podatkiem VAT.
 8. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
 9. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena

najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na zrealizowanie zamówienia.

 1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
 2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punków w kryteriach:
 • cena – 80% (max. 80 pkt)
 • gwarancja – 20% (max. 20 pkt)

 

Kryterium nr 1 – cena

Ocena ofert wg kryterium nr 1 będzie prowadzona według poniższego wzoru:

               cena oferty najtańszej

C = ..............................................   x 100 x 80%

               cena oferty badanej

W zakresie kryterium nr 1 do porównania i oceny ofert brana będzie pod uwagę cena oferty brutto podana w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).

Za ww. kryterium można otrzymać maksymalnie 80 pkt.

 

Kryterium nr 2 – gwarancja

W zakresie kryterium nr 2 do porównania i oceny ofert brana będzie pod uwagę dodatkowa gwarancja ponad okres wskazany w opisie przedmiotu zamówienia (tylko dla pozycji, których ten okres dotyczy) –wskazana w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego) – waga kryterium 20%.

Za dodatkowa gwarancję Wykonawca  otrzyma następującą ilość punktów:

- brak dodatkowej gwarancji – 0 pkt.

- dodatkowa gwarancja o 6 miesięcy dłużej ponad wymagane 12 miesięcy  – 10 pkt

- dodatkowa gwarancja o 12 miesięcy dłużej ponad wymagane 12 miesięcy – 20 pkt

Wykonawca przyzna punkty tylko za dodatkowe 6 lub 12 miesięcy, nie będzie się przyznawało punktów za zwiększenie gwarancji za mniej aniżeli pełne 6/12 miesięcy.

Za ww. kryterium można otrzymać maksymalnie 20 pkt.

 1. Punktacja przyznana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona 
  z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spójności na lata 2014-1020 oraz zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
 2. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,
  że 2 lub więcej oferty przedstawia taki sam bilans ceny oraz pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający dokona wyboru oferty z najniższą ceną.
 • Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu
 1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu                 o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia stanowiące załączniki do niniejszego zapytania.
 2. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. W razie wątpliwości co do informacji zawartych w ofercie, Zamawiający wystąpi do Wykonawcy z żądaniem ich wyjaśnienia. Udzielone wyjaśnienia nie mogą powodować zmiany złożonej oferty.
 3. Odrzucenie oferty:

     Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

 • jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego,
 • nie jest złożona na odpowiednim formularzu ofertowym (Formularz Oferty Wykonawcy jako Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego oraz Formularz cenowy jako Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego),
 • gdy Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
 • zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 • została złożona po upływie wyznaczonego terminu,
 • jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 • formularz oferty i wymagane załączniki zostały podpisane przez osobę/osoby nieuprawnione,
 • zawierającą błędy niebędące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi,
 • Wykonawca nie złożył wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty bądź jej uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
 1. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego.
 2. Badanie oferty:

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty lub przedłożenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość wzywania Wykonawców do złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dokumentów oraz składania wyjaśnień, również przedkładania dodatkowych dokumentów przez Wykonawców drogą mailową.

 • Opis sposobu przygotowania oferty

W odpowiedzi na zamówienie:

 1. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty Wykonawcy” stanowiący Załącznik nr 2 oraz „Formularz cenowy” stanowiący Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (nie należy modyfikować formularzy). Formularze stanowiące odpowiedź na treść zapytania składane są w jednym egzemplarzu
 2. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
  z Zamawiającym stanowiący Załącznik nr 4.
 3. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
 4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć odpowiedź na dowolną ilość części z zastrzeżeniem, ze na daną część składa jedną ofertę.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 6. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
 7. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.
 8. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
 9. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
 10. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

 

 1. Forma, miejsce i termin składania ofert

Oferta powinna być złożona (osobiście/pocztą/przesyłką kurierską) do dnia
15 kwietnia 2020 r. do godziny 12.00
w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie
i opisać ją podając: znak sprawy, dane prowadzącego postępowanie (nazwa i adres), tytuł projektu, w ramach którego prowadzone jest niniejsze postępowanie oraz dane składającego (nazwa i adres), a także opatrzyć napisem „Nie otwierać przed dniem 15.04.2020 r. przed godz. 12.00”

Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Zespołu Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
w Krasnymstawie ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

W przypadku przysłania oferty za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpływu oferty (przesyłki) do Sekretariatu Zespołu Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie na w/w adres.

W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się przesłanie oferty w formie elektronicznej skan całej oferty (w jednym pliku)  na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Każdorazowe przesłanie w wersji elektronicznej wymaga konsultacji z osobami wskazanymi do kontaktu i potwierdzeniem odbioru wiadomości. W przypadku wysłania oferty w wersji elektronicznej w tytule e- mail należy wpisać: Oferta dostawa pracownia mechaniczna  ZS/4/2020/SzP   
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/informacji oraz za przesłanie/złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 

 1. Osoby do kontaktów

Koordynator projektu, tel. 721-584-901

Specjalista ds. monitoringu i rozliczeń finansowych, tel. 510-405-587

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 1. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty
 2. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym i zgodności z niniejszym zapytaniem ofertowym.
 3. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie niezwłocznie wybranych Oferentów do zawarcia umowy. Jeśli w terminie 7 dni od wezwania do podpisania umowy Oferent nie  zawrze umowy, Zamawiający uzna, iż odmówił on podpisania umowy i wówczas może zawrzeć umowę  z Oferentem, którego oferta była następna
  w kolejności, pod warunkiem, że nie upłynął termin związania ofertą.
 4. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone oferty w wyniku oceny otrzymały tę samą liczbę punktów, Zamawiający przeprowadzi negocjacje cenowe z Wykonawcami.
 5. Wykonawcy nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 6. W przypadku, gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający, może podjąć negocjacje
  z wybranym zgodnie z zasadą konkurencyjności Wykonawcą lub powtórzyć postępowanie w trybie zasady konkurencyjności.
 7. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców
  za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Poczty Polskiej lub przesyłki kurierskiej
  lub telefonicznie.
 • Warunki zmiany umowy
 1. Zamawiający zastrzega  sobie  prawo  unieważnienia  zapytania  ofertowego 
  na  każdym  etapie postępowania bez podania przyczyny. Zamawiający unieważnieni postępowanie, jeżeli w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z Wykonawcą w następstwie niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia stosownych przesłanek wskazanych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 3. Zamawiający informuje, iż w umowie będą zapisy:
 4. przewidujące karę umowną w wysokości 50% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku nie wykonywania przez Wykonawcę w sposób zgodny z innymi postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności
 5. zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy,
 6. zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych,
 7. zastrzegające wypłatę pełnego wynagrodzenia Wykonawcy tylko w przypadku należytego zrealizowania obowiązków określonych w opisie przedmiotu zamówienia i zawartych w umowie na wykonanie usługi/dostawy,
 8. zastrzegające prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku realizowania usługi/dostawy niezgodnie z umową lub podanym terminem z winy Wykonawcy.
 9. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy z powodu:
 • zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy,
 • zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn obiektywnych, niezależnych
  od Zamawiającego,
 • zmiany harmonogramu realizacji projektu wpływająca na harmonogram wykonania usługi/dostawy objętej niniejszym zamówieniem,
 • zmiany harmonogramu realizacji projektu wynikająca ze zmiany w zakresie finansowania projektu (zmiany harmonogramu płatności).
 1. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy.
 2. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.
 • Wykaz załączników
 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1.
 2. Formularz Oferty Wykonawcy – Załącznik nr 2.
 3. Formularz cenowy – Załącznik nr 3.
 4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym – Załącznik nr 4.

Wojciech Maślona

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1

 1. T. Kościuszki w Krasnymstawie

                                                                              ……………………………………………………..

                                                                                  Zamawiający

logo na projekty

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1

 1. T. KOŚCIUSZKI W KRASNYMSTAWIE
 2. Zamkowa 1

22-300 Krasnystaw

tel./fax  82 576 37 55

www.zspnr1-krasnystaw.edu.pl/

  

 

Znak sprawy ZS/3/2020/SzP                                                                                                                                                                             Krasnystaw, dnia 20 lutego 2020 r.

Zamawiający zamieszcza informację dotyczącą wyboru oferty (załącznik)

Zamawiający zamieszcza w załączniku Protokół z otwarcia ofert z postepowania

Zapytanie ofertowe

Zespół Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie w związku z realizowanym projektem „Szkoła z pasją” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 – Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na dostawę, instalację i uruchomienie (postawienie w stan gotowości) fabrycznie nowego sprzętu i wyposażenia pracowni budowlanej na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej netto nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro w Zespole Szkół
nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 1. Opis przedmiotu zamówienia
 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa na adres Zamawiającego, instalacja i uruchomienie (postawienie w stan gotowości) fabrycznie nowego sprzętu i wyposażenia pracowni budowlanej na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
  w Krasnymstawie w związku z realizowanym projektem „Szkoła z pasją” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 – Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

Przedmiot zamówienia musi być zgodny z „Opisem przedmiotu zamówienia” zawartym
w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 1. Szlifierka kątowa – 2 sztuki
 2. Piła do metalu – 1 sztuka
 3. Wiertarko-wkrętarka udarowa – 2 sztuki
 4. Młotowiertarka – 2 sztuki
 5. Frezarka dolnowrzecionowa stołowa – 1 sztuka
 6. Piła tarczowa – 1 sztuka
 7. Laser krzyżowy – 1 sztuka
 8. Zestaw wierteł do betonu (duży) – 2 sztuki
 9. Zestaw wierteł do betonu z uchwytem walcowym – 2 sztuki
 10. Komplet wierteł do metalu – 2 sztuki
 11. Piła do bloczków z betonu komórkowego – 2 sztuki
 12. Młotek murarski (reński) – 10 sztuk
 13. Młotek gumowy – 10 sztuk
 14. Kielnia trójkątna nierdzewna – 10 sztuk
 15. Kielnia spoinowa – 4 sztuki
 16. Poziomica ręczna– 5 sztuk
 17. Tarcze do cięcia stali – 50 sztuk
 18. Hydrauliczna giętarka rur, prętów, profili – 1 sztuka
 19. Krawędziarka (zaginarka) ręczna z nożycami krążkowymi – 1 sztuka
 20. Klucz do wiązania zbrojenia – 10 sztuk
 21. Klucz automatyczny do wiązania zbrojenia – 10 sztuk
 22. Wiązarka do zbrojenia – 1 sztuka
 23. Chwytak podłużny do krawężników – 1 sztuka
 24. Chwytak poprzeczny do krawężników – 1 sztuka
 25. Taczka budowlana ogrodowa – 2 sztuki
 26. Łopata szufla – 2 sztuki
 27. Szpadel prosty – 2 sztuki

Każdy oferowany element wyposażenia musi posiadać Certyfikat Zgodności lub dokument równoważny. Zamawiający wymaga dostarczenia ww. dokumentów przy dostawie elementów wyposażenia przez Wykonawcę

 • Kod CPV

42652000-1   Ręczne narzędzia elektromechaniczne

44511200-7  Narzędzia ogrodnicze

43300000-6  Maszyny i sprzęt budowlany

 1. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
 2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego
  we własnym zakresie, własnym transportem, na koszt własny i na własne ryzyko.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia i postawienia na wskazane przez Zamawiającego miejsce oraz instalacji bądź uruchomienia (postawienia w stan gotowości) przedmiotu zamówienia tj. sprzętu i wyposażenia pracowni budowlanej.
 4. Wykonawca jest zobowiązany do telefonicznego poinformowania Zamawiającego
  o planowanym dniu i godzinie dostawy przedmiotu zamówienia (min. dzień wcześniej).
 5. Wraz z wyposażeniem Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie związane
  z przedmiotem zamówienia dokumenty, a w szczególności: karty gwarancyjne, instrukcje obsługi w języku polskim i części składowych wchodzących w skład wyposażenia, Certyfikat zgodności z CE i Certyfikat Bezpieczeństwa (lub dokumenty równoważne), zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami
 6. Wykonawca oprócz dokumentów określonych powyżej, przedłoży dokumenty określające zasady świadczenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz wykaz punktów serwisowych na terenie kraju uprawnionych do napraw gwarancyjnych
 7. Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz podjęcie czynności serwisowych do max. 36 godz. od oficjalnego zgłoszenia awarii lub usterki przez cały okres gwarancji zaoferowany przez Wykonawcę.
 8. Czas naprawy gwarancyjnej nie może być dłuższy niż 14 dni roboczych, licząc
  od następnego dnia po zgłoszeniu awarii sprzętu.
 9. W okresie gwarancji wszelkie koszty związane z usuwaniem stwierdzonych awarii
  i usterek, w tym obejmujące dojazd serwisanta, transport przedmiotu sprzedaży umowy od siedziby wykonawcy i z powrotem , związane z wymianą materiałów
  i części (za wyjątkiem materiałów i części eksploatacyjnych podlegających naturalnemu zużyciu) ponosi Wykonawca. Wszystkie zastosowane w trakcie realizacji usunięcia awarii lub usterek materiały i części maja być oryginalne
  i fabrycznie nowe.
 10. Zamawiający informuje; że określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia. Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu a nie konkretnego producenta. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w stosunku do opisanych
  i podanych w wymaganych parametrach w zapytaniu ofertowym pod warunkiem,
  że będą posiadały nie gorsze parametry techniczne.
 11. W przypadku wątpliwości Zamawiającego związanych ze stwierdzeniem równoważności złożonej oferty wszelkie obowiązki związane z potwierdzeniem równoważności spoczywają na Wykonawcy.

 

 1. Termin i miejsce wykonania zamówienia

Termin: od daty zawarcia umowy, najpóźniej do dnia 23.03.2020 r., z zastrzeżeniem
że Wykonawca może określić w Formularzu Oferty Wykonawcy wcześniejszy termin.

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy/Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria:

 1. Uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej (Zamawiający nie określa warunków  w tym zakresie)
 2. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, (Zamawiający nie określa warunków  w tym zakresie)
 3. Posiada zdolności techniczne lub zawodowe niezbędne do realizacji zamówienia, (Zamawiający nie określa warunków  w tym zakresie)
 4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności jeśli zaangażowanie zasobów technicznych i zawodowych w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy  może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
 5. Nie są powiązani kapitałowo i osobowo z zamawiającym (ocena Zał. Nr 4)
 • Opis sposobu obliczenia ceny
 1. Ceną podlegającą ocenie jest cena brutto oferty (zwana również ceną ofertową).
 2. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich – PLN.
 3. Cenę oferty brutto należy wyliczyć, z uwzględnieniem wszystkich wymagań w Zapytaniu ofertowym. Wykonawca poda całkowitą cenę brutto oferty w Załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego (Formularz ofertowy) w zapisie liczbowym i słownie.
 4. Cenę oferty zapisaną liczbowo należy zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku, 
  tj. do pełnego grosza w taki sposób, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, 
  a końcówki powyżej 0,5 i wyżej zaokrągla się do 1 grosza.
 5. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca obliczając cenę oferty stosował stawki VAT zgodne ze stanem prawnym obowiązującym na dzień składania ofert.
 6. Cena brutto winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia wraz z podatkiem VAT.
 7. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
 8. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena

najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na zrealizowanie zamówienia.

 • Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punków w kryteriach:
 • cena – 60% (max. 60 pkt)
 • termin dostawy – 40% (max. 40 pkt)

Kryterium nr 1 – cena

Ocena ofert wg kryterium nr 1 będzie prowadzona według poniższego wzoru:

               cena oferty najtańszej

C = ..............................................   x 100 x 60%

               cena oferty badanej

W zakresie kryterium nr 1 do porównania i oceny ofert brana będzie pod uwagę cena oferty brutto podana w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).

Za ww. kryterium można otrzymać maksymalnie 60 pkt.

Kryterium nr 2 – termin dostawy

W zakresie kryterium nr 2 do porównania i oceny ofert brana będzie pod uwagę data dostawy – w dniach (dla całości zamówienia) podana w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 
do Zapytania ofertowego) – waga kryterium 40%.

Za skrócenie terminu dostawy Wykonawca otrzyma następującą ilość punktów:

- dostawa w terminie wymaganym (23.03.2020 r.) – 0 pkt

- skrócenie o 7 dni (16.03.2020 r.) – 20 pkt

- skrócenie o 14 dni (09.03.2020 r.) – 40 pkt

Za ww. kryterium można otrzymać maksymalnie 40 pkt.

 1. Punktacja przyznana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona 
  z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spójności na lata 2014-1020 oraz zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
 2. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,
  że 2 lub więcej oferty przedstawia taki sam bilans ceny oraz pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający dokona wyboru oferty z najniższą ceną.
 1. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu
 2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia stanowiące załączniki do niniejszego zapytania.
 3. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. W razie wątpliwości co do informacji zawartych w ofercie, Zamawiający wystąpi do Wykonawcy z żądaniem ich wyjaśnienia. Udzielone wyjaśnienia nie mogą powodować zmiany złożonej oferty.
 4. Odrzucenie oferty:

     Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

 • jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego,
 • nie jest złożona na odpowiednim formularzu ofertowym (Formularz Oferty Wykonawcy jako Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego oraz Formularz cenowy jako Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego),
 • gdy Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
 • zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 • została złożona po upływie wyznaczonego terminu,
 • jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 • formularz oferty i wymagane załączniki zostały podpisane przez osobę/osoby nieuprawnione,
 • zawierającą błędy niebędące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi,
 • Wykonawca nie złożył wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty bądź jej uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
 1. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego.
 2. Badanie oferty:

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty lub przedłożenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość wzywania Wykonawców do złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dokumentów oraz składania wyjaśnień, również przedkładania dodatkowych dokumentów przez Wykonawców drogą mailową.

 1. Opis sposobu przygotowania oferty

W odpowiedzi na zamówienie:

 1. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty Wykonawcy” stanowiący Załącznik nr 2 oraz „Formularz cenowy” stanowiący Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (nie należy modyfikować formularzy). Formularze stanowiące odpowiedź na treść zapytania składane są w jednym egzemplarzu
 2. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
  z Zamawiającym stanowiący Załącznik nr 4.
 3. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 6. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
 7. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.
 8. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
 9. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
 10. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

 1. Forma, miejsce i termin składania ofert

Oferta powinna być złożona (osobiście/pocztą/przesyłką kurierską) do dnia
27 lutego 2020 r. do godziny 15.00
w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie
i opisać ją podając: znak sprawy, dane prowadzącego postępowanie (nazwa i adres), tytuł projektu, w ramach którego prowadzone jest niniejsze postępowanie oraz dane składającego (nazwa i adres), a także opatrzyć napisem „Nie otwierać przed dniem 27.02.2020 r. przed godz. 15.00”

Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Zespołu Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
w Krasnymstawie ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

W przypadku przysłania oferty za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpływu oferty (przesyłki) do Sekretariatu Zespołu Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie na w/w adres.


Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/informacji oraz za przesłanie/złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 

 • Osoby do kontaktów

Koordynator projektu, tel. 721-584-901

Specjalista ds. monitoringu i rozliczeń finansowych, tel. 510-405-587

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

 • Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty
 1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym i zgodności z niniejszym zapytaniem ofertowym.
 2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie niezwłocznie wybranych Oferentów do zawarcia umowy. Jeśli w terminie 7 dni od wezwania do podpisania umowy Oferent nie  zawrze umowy, Zamawiający uzna, iż odmówił on podpisania umowy i wówczas może zawrzeć umowę  z Oferentem, którego oferta była następna
  w kolejności, pod warunkiem, że nie upłynął termin związania ofertą.
 3. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone oferty w wyniku oceny otrzymały tę samą liczbę punktów, Zamawiający przeprowadzi negocjacje cenowe z Wykonawcami.
 4. Wykonawcy nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 5. W przypadku, gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający, może podjąć negocjacje
  z wybranym zgodnie z zasadą konkurencyjności Wykonawcą lub powtórzyć postępowanie w trybie zasady konkurencyjności.
 6. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców
  za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Poczty Polskiej lub przesyłki kurierskiej
  lub telefonicznie.
 • Warunki zmiany umowy
 1. Zamawiający zastrzega  sobie  prawo  unieważnienia  zapytania  ofertowego 
  na  każdym  etapie postępowania bez podania przyczyny. Zamawiający unieważnieni postępowanie, jeżeli w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z Wykonawcą w następstwie niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia stosownych przesłanek wskazanych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 3. Zamawiający informuje, iż w umowie będą zapisy:
 4. przewidujące karę umowną w wysokości 50% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku nie wykonywania przez Wykonawcę w sposób zgodny z innymi postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności
 5. zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy,
 6. zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych,
 7. zastrzegające wypłatę pełnego wynagrodzenia Wykonawcy tylko w przypadku należytego zrealizowania obowiązków określonych w opisie przedmiotu zamówienia i zawartych w umowie na wykonanie usługi/dostawy,
 8. zastrzegające prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku realizowania usługi/dostawy niezgodnie z umową lub podanym terminem z winy Wykonawcy.
 9. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy z powodu:
 • zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy,
 • zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn obiektywnych, niezależnych
  od Zamawiającego,
 • zmiany harmonogramu realizacji projektu wpływająca na harmonogram wykonania usługi/dostawy objętej niniejszym zamówieniem,
 • zmiany harmonogramu realizacji projektu wynikająca ze zmiany w zakresie finansowania projektu (zmiany harmonogramu płatności).
 1. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy.
 2. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.
 1. Wykaz załączników
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1.
 3. Formularz Oferty Wykonawcy – Załącznik nr 2.
 4. Formularz cenowy – Załącznik nr 3.
 5. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym – Załącznik nr 4.

Wojciech Maślona

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1

 1. T. Kościuszki w Krasnymstawie

                                                                              ……………………………………………………..

                                                                                  Zamawiający

logo na projekty

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1

 1. T. KOŚCIUSZKI W KRASNYMSTAWIE
 2. Zamkowa 1

22-300 Krasnystaw

tel./fax  82 576 37 55

www.zspnr1-krasnystaw.edu.pl/

 

Zamawiający zamieszcza w załączniku Protokół z otwarcia ofert z postepowania

Zamawiający zamieszcza informację dotyczącą wyboru oferty (załącznik)

Zamawiający zamieszcza informację dotyczącą wyboru oferty (załącznik

Znak sprawy ZS/2/2020/SzP                                     Krasnystaw, dnia 21 stycznia 2020 r.

Zapytanie ofertowe

 

Zespół Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie w związku z realizowanym projektem „Szkoła z pasją” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 – Edukacja, kwalifikacje
i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na zakup dostawę, instalację i uruchomienie (postawienie w stan gotowości) fabrycznie nowego sprzętu i wyposażenia pracowni gastronomicznej na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie.

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej netto nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro w Zespole Szkół
nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 1. Opis przedmiotu zamówienia
 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa na adres Zamawiającego, instalacja i uruchomienie (postawienie w stan gotowości) fabrycznie nowego sprzętu i wyposażenia pracowni gastronomicznej na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
  w Krasnymstawie w związku z realizowanym projektem „Szkoła z pasją” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 – Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

Przedmiot zamówienia musi być zgodny z „Opisem przedmiotu zamówienia” zawartym
w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 1. Komplet kieliszków, szklanek – 1 zestaw szkła stołowego
 2. Zastawa stołowa (na 12 osób) – 1 zestaw
 3. Komplet sztućców (na 12 osób) – 1zestaw
 4. Podkład ochronny pod obrus – 3 sztuki
 5. Obrus plamoodporny – 3 sztuki
 6. Obręcze na serwety indywidualne dla gościa – 12 sztuk
 7. Serwety indywidualne dla gościa – 12 sztuk
 8. Nakładki na obrus – 6 sztuk
 9. Zamrażarka podblatowa – 1 sztuka
 10. Urządzenie do gotowania ryżu – 1 sztuka
 11. Miski ze stali nierdzewnej – 8 sztuk
 12. Nóż do sushi – 8 sztuk
 13. Deska do serwowania sushi – 8 sztuk
 14. Płyta łupkowa (talerz do prezentacji sushi) – 8 sztuk
 15. Urządzenie do flambirowania potraw + pojemniki z gazem – 4 zestawy
 16. Wok z pokrywką, pierścieniem stabilizującym i łopatką – 3 zestawy
 17. Komplet noży w bloku – 3 zestawy
 18. Patelnie – 4 sztuki
 19. Mikser ręczny ze zmienną prędkością min. 300 W – 3 sztuki
 20. Blender ręczny bezprzewodowy z akcesoriami – 2 sztuki
 21. Trzon kuchenny (kuchnia gazowa 5-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym) – 3 sztuki
 22. Stojak na worki cukiernicze – 4 sztuki
 23. Formy ceramiczne na tartę – 6 sztuk
 24. Rózgi – 10 sztuk
 25. Ranty do tortów – 2 zestawy
 26. Radełka cukiernicze – 8 zestawów
 27. Pędzle silikonowe – 8 sztuk
 28. Aerograf spożywczy – 1 zestaw
 29. Palnik gazowy gastronomiczny – 1 sztuka
 30. Wałek do kratkowania ciasta – 3 sztuki
 31. Wałek do rogali – 1 sztuka
 32. Przesiewacz ręczny – 4 sztuki
 33. Nóż strunowy do tortów – 2 sztuki
 34. Wałek do ciasta z regulacją grubości – 4 sztuki
 35. Siekaczki do ciasta kruchego – 4 sztuki
 36. Butelka do nasączania ciasta – 4 sztuki
 37. Gałkownica do lodów – 2 sztuki
 38. Forma silikonowa kula – 2 zestawy (na min. 10 gniazd)
 39. Akcesoria do dekorowania – 4 zestawy
 40. Packi cukiernicze – 4 sztuki
 41. Maszynka do lodów – 1 sztuka
 42. Łopatka do podnoszenia tortów – 2 sztuki
 43. Pędzle cukiernicze – zestaw – 3 zestawy

Każdy oferowany element wyposażenia musi posiadać Certyfikat Zgodności lub dokument równoważny. Zamawiający wymaga dostarczenia ww. dokumentów przy dostawie elementów wyposażenia przez Wykonawcę

 • Kod CPV

39221000-7 sprzęt kuchenny

39710000-2 elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego
39221100-8 zastawa kuchenna

39200000-4 wyposażenie domowe

 1. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
 2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego
  we własnym zakresie, własnym transportem, na koszt własny i na własne ryzyko.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia i postawienia na wskazane przez Zamawiającego miejsce oraz instalacji bądź uruchomienia (postawienia w stan gotowości) przedmiotu zamówienia tj. sprzętu i wyposażenia pracowni gastronomicznej.
 4. Wykonawca jest zobowiązany do telefonicznego poinformowania Zamawiającego
  o planowanym dniu i godzinie dostawy przedmiotu zamówienia (min. dzień wcześniej).
 5. Wraz z wyposażeniem Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie związane
  z przedmiotem zamówienia dokumenty, a w szczególności: karty gwarancyjne, instrukcje obsługi w języku polskim i części składowych wchodzących w skład wyposażenia, Certyfikat zgodności z CE i Certyfikat Bezpieczeństwa (lub dokumenty równoważne), zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami
 6. Wykonawca oprócz dokumentów określonych powyżej, przedłoży dokumenty określające zasady świadczenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz wykaz punktów serwisowych na terenie kraju uprawnionych do napraw gwarancyjnych
 7. Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz podjęcie czynności serwisowych do max. 36 godz. od oficjalnego zgłoszenia awarii lub usterki przez cały okres gwarancji zaoferowany przez Wykonawcę.
 8. Czas naprawy gwarancyjnej nie może być dłuższy niż 14 dni roboczych, licząc
  od następnego dnia po zgłoszeniu awarii sprzętu.
 9. W okresie gwarancji wszelkie koszty związane z usuwaniem stwierdzonych awarii
  i usterek, w tym obejmujące dojazd serwisanta, transport przedmiotu sprzedaży umowy od siedziby wykonawcy i z powrotem , związane z wymianą materiałów
  i części (za wyjątkiem materiałów i części eksploatacyjnych podlegających naturalnemu zużyciu) ponosi Wykonawca. Wszystkie zastosowane w trakcie realizacji usunięcia awarii lub usterek materiały i części maja być oryginalne
  i fabrycznie nowe.
 10. Zamawiający informuje; że określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia. Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu a nie konkretnego producenta. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w stosunku do opisanych
  i podanych w wymaganych parametrach w zapytaniu ofertowym pod warunkiem,
  że będą posiadały nie gorsze parametry techniczne.
 11. W przypadku wątpliwości Zamawiającego związanych ze stwierdzeniem równoważności złożonej oferty wszelkie obowiązki związane z potwierdzeniem równoważności spoczywają na Wykonawcy.

 

 1. Termin i miejsce wykonania zamówienia

Termin: od daty zawarcia umowy, najpóźniej do dnia 27.02.2020 r., z zastrzeżeniem
że Wykonawca może określić w Formularzu Oferty Wykonawcy wcześniejszy termin.

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy/Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria:

 1. Uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej (Zamawiający nie określa warunków  w tym zakresie)
 2. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, (Zamawiający nie określa warunków  w tym zakresie)
 3. Posiada zdolności techniczne lub zawodowe niezbędne do realizacji zamówienia, (Zamawiający nie określa warunków  w tym zakresie)
 4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności jeśli zaangażowanie zasobów technicznych i zawodowych w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy  może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
 5. Nie są powiązani kapitałowo i osobowo z zamawiającym (ocena Zał. Nr 4)
 • Opis sposobu obliczenia ceny
 1. Ceną podlegającą ocenie jest cena brutto oferty (zwana również ceną ofertową).
 2. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich – PLN.
 3. Cenę oferty brutto należy wyliczyć, z uwzględnieniem wszystkich wymagań w Zapytaniu ofertowym. Wykonawca poda całkowitą cenę brutto oferty w Załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego (Formularz ofertowy) w zapisie liczbowym i słownie.
 4. Cenę oferty zapisaną liczbowo należy zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku, 
  tj. do pełnego grosza w taki sposób, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, 
  a końcówki powyżej 0,5 i wyżej zaokrągla się do 1 grosza.
 5. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca obliczając cenę oferty stosował stawki VAT zgodne ze stanem prawnym obowiązującym na dzień składania ofert.
 6. Cena brutto winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia wraz z podatkiem VAT.
 7. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
 8. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena

najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na zrealizowanie zamówienia.

 • Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punków w kryteriach:
 • cena – 60% (max. 60 pkt)
 • termin dostawy – 40% (max. 40 pkt)

Kryterium nr 1 – cena

Ocena ofert wg kryterium nr 1 będzie prowadzona według poniższego wzoru:

               cena oferty najtańszej

C = ..............................................   x 100 x 60%

               cena oferty badanej

W zakresie kryterium nr 1 do porównania i oceny ofert brana będzie pod uwagę cena oferty brutto podana w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).

Za ww. kryterium można otrzymać maksymalnie 60 pkt.

Kryterium nr 2 – termin dostawy

W zakresie kryterium nr 2 do porównania i oceny ofert brana będzie pod uwagę data dostawy – w dniach (dla całości zamówienia) podana w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 
do Zapytania ofertowego) – waga kryterium 40%.

Za skrócenie terminu dostawy Wykonawca otrzyma następującą ilość punktów:

- dostawa w terminie wymaganym (27.02.2020 r.) – 0 pkt

- skrócenie o 7 dni (20.02.2020 r.) – 20 pkt

- skrócenie o 14 dni (13.02.2020 r.) – 40 pkt

Za ww. kryterium można otrzymać maksymalnie 40 pkt.

 1. Punktacja przyznana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona 
  z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spójności na lata 2014-1020 oraz zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
 2. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,
  że 2 lub więcej oferty przedstawia taki sam bilans ceny oraz pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający dokona wyboru oferty z najniższą ceną.
 1. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu
 2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia stanowiące załączniki do niniejszego zapytania.
 3. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. W razie wątpliwości co do informacji zawartych w ofercie, Zamawiający wystąpi do Wykonawcy z żądaniem ich wyjaśnienia. Udzielone wyjaśnienia nie mogą powodować zmiany złożonej oferty.
 4. Odrzucenie oferty:

     Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

 • jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego,
 • nie jest złożona na odpowiednim formularzu ofertowym (Formularz Oferty Wykonawcy jako Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego oraz Formularz cenowy jako Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego),
 • gdy Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
 • zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 • została złożona po upływie wyznaczonego terminu,
 • jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 • formularz oferty i wymagane załączniki zostały podpisane przez osobę/osoby nieuprawnione,
 • zawierającą błędy niebędące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi,
 • Wykonawca nie złożył wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty bądź jej uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
 1. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego.
 2. Badanie oferty:

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty lub przedłożenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość wzywania Wykonawców do złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dokumentów oraz składania wyjaśnień, również przedkładania dodatkowych dokumentów przez Wykonawców drogą mailową.

 1. Opis sposobu przygotowania oferty

W odpowiedzi na zamówienie:

 1. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty Wykonawcy” stanowiący Załącznik nr 2 oraz „Formularz cenowy” stanowiący Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (nie należy modyfikować formularzy). Formularze stanowiące odpowiedź na treść zapytania składane są w jednym egzemplarzu
 2. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
  z Zamawiającym stanowiący Załącznik nr 4.
 3. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 6. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
 7. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.
 8. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
 9. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
 10. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

 1. Forma, miejsce i termin składania ofert

Oferta powinna być złożona (osobiście/pocztą/przesyłką kurierską) do dnia
29 stycznia 2020 r. do godziny 15.00
w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie
i opisać ją podając: znak sprawy, dane prowadzącego postępowanie (nazwa i adres), tytuł projektu, w ramach którego prowadzone jest niniejsze postępowanie oraz dane składającego (nazwa i adres), a także opatrzyć napisem „Nie otwierać przed dniem 29.01.2020 r. przed godz. 15.00”

Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Zespołu Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
w Krasnymstawie ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

W przypadku przysłania oferty za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpływu oferty (przesyłki) do Sekretariatu Zespołu Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie na w/w adres.


Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/informacji oraz za przesłanie/złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 

 • Osoby do kontaktów

Koordynator projektu, tel. 721-584-901

Specjalista ds. monitoringu i rozliczeń finansowych, tel. 510-405-587

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

 • Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty
 1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym i zgodności z niniejszym zapytaniem ofertowym.
 2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie niezwłocznie wybranych Oferentów do zawarcia umowy. Jeśli w terminie 7 dni od wezwania do podpisania umowy Oferent nie  zawrze umowy, Zamawiający uzna, iż odmówił on podpisania umowy i wówczas może zawrzeć umowę  z Oferentem, którego oferta była następna
  w kolejności, pod warunkiem, że nie upłynął termin związania ofertą.
 3. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone oferty w wyniku oceny otrzymały tę samą liczbę punktów, Zamawiający przeprowadzi negocjacje cenowe z Wykonawcami.
 4. Wykonawcy nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 5. W przypadku, gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający, może podjąć negocjacje
  z wybranym zgodnie z zasadą konkurencyjności Wykonawcą lub powtórzyć postępowanie w trybie zasady konkurencyjności.
 6. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców
  za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Poczty Polskiej lub przesyłki kurierskiej
  lub telefonicznie.
 • Warunki zmiany umowy
 1. Zamawiający zastrzega  sobie  prawo  unieważnienia  zapytania  ofertowego 
  na  każdym  etapie postępowania bez podania przyczyny. Zamawiający unieważnieni postępowanie, jeżeli w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z Wykonawcą w następstwie niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia stosownych przesłanek wskazanych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 3. Zamawiający informuje, iż w umowie będą zapisy:
 4. przewidujące karę umowną w wysokości 50% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku nie wykonywania przez Wykonawcę w sposób zgodny z innymi postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności
 5. zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy,
 6. zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych,
 7. zastrzegające wypłatę pełnego wynagrodzenia Wykonawcy tylko w przypadku należytego zrealizowania obowiązków określonych w opisie przedmiotu zamówienia i zawartych w umowie na wykonanie usługi/dostawy,
 8. zastrzegające prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku realizowania usługi/dostawy niezgodnie z umową lub podanym terminem z winy Wykonawcy.
 9. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy z powodu:
 • zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy,
 • zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn obiektywnych, niezależnych
  od Zamawiającego,
 • zmiany harmonogramu realizacji projektu wpływająca na harmonogram wykonania usługi/dostawy objętej niniejszym zamówieniem,
 • zmiany harmonogramu realizacji projektu wynikająca ze zmiany w zakresie finansowania projektu (zmiany harmonogramu płatności).
 1. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy.
 2. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.
 1. Wykaz załączników
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1.
 3. Formularz Oferty Wykonawcy – Załącznik nr 2.
 4. Formularz cenowy – Załącznik nr 3.
 5. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym – Załącznik nr 4.

Wojciech Maślona

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1

 1. T. Kościuszki w Krasnymstawie

                                                                              ……………………………………………………..

                                                                                  Zamawiający

logo na projekty

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. T. KOŚCIUSZKI
W KRASNYMSTAWIE

ul, Zamkowa 1

22-300 Krasnystaw

tel./fax  82 576 37 55

www.zspnr1-krasnystaw.edu.pl/

 

Znak sprawy ZS/1/2020/SzP                                                                                                                                           

Krasnystaw, dnia 14.01.2020 r.

Zamawiający zamieszcza informację dotyczącą wyboru oferty (załącznik)

W załączniku odpowiedzi na pytania do zapytania nr ZS/1/2020/SzP

 

Zapytanie ofertowe ZS/1/2020/SzP

Zespół Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie w związku z realizowanym projektem „Szkoła z pasją” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 – Edukacja, kwalifikacje
i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na zakup dostawę, instalację i uruchomienie (postawienie w stan gotowości) fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, biurowego i wyposażenia pracowni na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie.

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej netto nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro w Zespole Szkół nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 1. Opis przedmiotu zamówienia
 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa na adres Zamawiającego, instalacja i uruchomienie (postawienie w stan gotowości) fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, biurowego
  i wyposażenia pracowni na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
  w Krasnymstawie w związku z realizowanym projektem „Szkoła z pasją” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa12–Edukacja,kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

Przedmiot zamówienia musi być zgodny z „Opisem przedmiotu zamówienia” zawartym
w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 • Urządzenie wielofunkcyjne – 2 szt.
 • Tablica biała suchościeralna magnetyczna – 2 szt.
 • Monitor interaktywny z wbudowanym komputerem – 3 szt.
 • Laptop/tablet z ekranem dotykowym z oprogramowaniem biurowym i antywirusowym – 8 szt.
 • Laminator A3 z zapasem folii – 2 szt.
 • Laminator A4 z zapasem folii – 2 szt.
 • Gilotyna A3 – 2 szt.
 • Trymer – 2 szt.

Każdy oferowany element wyposażenia musi posiadać Certyfikat Zgodności lub dokument równoważny oraz Certyfikat Bezpieczeństwa lub dokument równoważny. Zamawiający wymaga dostarczenia ww. dokumentów przy dostawie elementów wyposażenia przez Wykonawcę.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył sprzęt na miejsce wskazane przez Zamawiającego, zainstalował niezbędne oprogramowanie (zakupione w ramach niniejszego postępowania) oraz uruchomił sprzęt, a także dokonał krótkiego instruktażu (min. 1 godzina) personelu, który został wskazany przez Zamawiającego.

 • Kod CPV

30236000-2 – Różny sprzęt komputerowy

32000000-3 – Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny

30232110-8 – Drukarki laserowe

39162110-9 – Sprzęt dydaktyczny

 1. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
 2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego
  we własnym zakresie, własnym transportem, na koszt własny i na własne ryzyko.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia i postawienia na wskazane przez Zamawiającego miejsce oraz instalacji bądź uruchomienia (postawienia w stan gotowości) przedmiotu zamówienia tj. sprzętu komputerowego, biurowego
  i wyposażenia pracowni.
 4. Wykonawca jest zobowiązany do telefonicznego poinformowania Zamawiającego
  o planowanym dniu i godzinie dostawy przedmiotu zamówienia (min. 1 dzień wcześniej).
 5. Wraz z wyposażeniem Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie związane
  z przedmiotem zamówienia dokumenty, a w szczególności: karty gwarancyjne, instrukcje obsługi w języku polskim i części składowych wchodzących w skład wyposażenia, Certyfikat zgodności z CE i Certyfikat Bezpieczeństwa (lub dokumenty równoważne), zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami
 6. Wykonawca oprócz dokumentów określonych powyżej, przedłoży dokumenty określające zasady świadczenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz wykaz punktów serwisowych na terenie kraju uprawnionych do napraw gwarancyjnych
 7. Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz podjęcie czynności serwisowych do max. 36 godz. od oficjalnego zgłoszenia awarii lub usterki przez cały okres gwarancji zaoferowany przez Wykonawcę.
 8. Czas naprawy gwarancyjnej nie może być dłuższy niż 14 dni roboczych, licząc
  od następnego dnia po zgłoszeniu awarii sprzętu.
 9. W okresie gwarancji wszelkie koszty związane z usuwaniem stwierdzonych awarii
  i usterek, w tym obejmujące dojazd serwisanta, transport przedmiotu sprzedaży umowy od siedziby wykonawcy i z powrotem , związane z wymianą materiałów
  i części (za wyjątkiem materiałów i części eksploatacyjnych podlegających naturalnemu zużyciu) ponosi Wykonawca. Wszystkie zastosowane w trakcie realizacji usunięcia awarii lub usterek materiały i części maja być oryginalne
  i fabrycznie nowe.
 10. Zamawiający informuje; że określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia. Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu a nie konkretnego producenta. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w stosunku do opisanych
  i podanych w wymaganych parametrach w zapytaniu ofertowym pod warunkiem,
  że będą posiadały nie gorsze parametry techniczne.
 11. W przypadku wątpliwości Zamawiającego związanych ze stwierdzeniem równoważności złożonej oferty wszelkie obowiązki związane z potwierdzeniem równoważności spoczywają na Wykonawcy.

 

 1. Termin i miejsce wykonania zamówienia

Termin: od daty zawarcia umowy, najpóźniej do dnia 27.02.2020 r., z zastrzeżeniem
że Wykonawca może określić w Formularzu Oferty Wykonawcy wcześniejszy termin.

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy/Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria:

 1. Uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej (Zamawiający nie określa warunków  w tym zakresie)
 2. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, (Zamawiający nie określa warunków  w tym zakresie)
 3. Posiada zdolności techniczne lub zawodowe niezbędne do realizacji zamówienia, (Zamawiający nie określa warunków  w tym zakresie)
 4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności jeśli zaangażowanie zasobów technicznych
  i zawodowych w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
 5. Nie są powiązani kapitałowo i osobowo z zamawiającym (ocena Zał. Nr 4)
 • Opis sposobu obliczenia ceny
 1. Ceną podlegającą ocenie jest cena brutto oferty (zwana również ceną ofertową).
 2. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich – PLN.
 3. Cenę oferty brutto należy wyliczyć, z uwzględnieniem wszystkich wymagań
  w Zapytaniu ofertowym. Wykonawca poda całkowitą cenę brutto oferty w Załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego (Formularz ofertowy) w zapisie liczbowym i słownie.
 4. Cenę oferty zapisaną liczbowo należy zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku, 
  tj. do pełnego grosza w taki sposób, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, 
  a końcówki powyżej 0,5 i wyżej zaokrągla się do 1 grosza.
 5. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca obliczając cenę oferty stosował stawki VAT zgodne ze stanem prawnym obowiązującym na dzień składania ofert.
 6. Cena brutto winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia wraz z podatkiem VAT.
 7. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
 1. Przy określaniu stawek VAT dla poszczególnych pozycji zamówienia Wykonawca powinien uwzględnić zapisy art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
  o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 póżń. zm.).
 • Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punków w kryteriach:
 • cena – 60% (max. 60 pkt)
 • termin dostawy – 40% (max. 40 pkt)

Kryterium nr 1 – cena

Ocena ofert wg kryterium nr 1 będzie prowadzona według poniższego wzoru:

               cena oferty najtańszej

C = ..............................................   x 100 x 60%

               cena oferty badanej

W zakresie kryterium nr 1 do porównania i oceny ofert brana będzie pod uwagę cena oferty brutto podana w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).

Za ww. kryterium można otrzymać maksymalnie 60 pkt.

Kryterium nr 2 – termin dostawy

W zakresie kryterium nr 2 do porównania i oceny ofert brana będzie pod uwagę data dostawy – w dniach (dla całości zamówienia) podana w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 
do Zapytania ofertowego) – waga kryterium 40%.

Za skrócenie terminu dostawy Wykonawca otrzyma następującą ilość punktów:

- dostawa w terminie wymaganym (27.02.2020 r.) – 0 pkt

- skrócenie o 7 dni (20.02.2020 r.) – 20 pkt

- skrócenie o 14 dni (13.02.2020 r.) – 40 pkt

Za ww. kryterium można otrzymać maksymalnie 40 pkt.

 1. Punktacja przyznana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona 
  z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spójności na lata 2014-1020 oraz zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
 2. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,
  że 2 lub więcej oferty przedstawia taki sam bilans ceny oraz pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający dokona wyboru oferty z najniższą ceną.
 1. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu
 2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia stanowiące załączniki do niniejszego zapytania.
 3. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. W razie wątpliwości co do informacji zawartych w ofercie, Zamawiający wystąpi do Wykonawcy z żądaniem ich wyjaśnienia. Udzielone wyjaśnienia nie mogą powodować zmiany złożonej oferty.
 4. Odrzucenie oferty:

     Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

 • jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego,
 • nie jest złożona na odpowiednim formularzu ofertowym (Formularz Oferty Wykonawcy jako Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego oraz Formularz cenowy jako Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego),
 • gdy Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
 • zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 • została złożona po upływie wyznaczonego terminu,
 • jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 • formularz oferty i wymagane załączniki zostały podpisane przez osobę/osoby nieuprawnione,
 • zawierającą błędy niebędące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi,
 • Wykonawca nie złożył wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty bądź jej uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
 1. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego.
 2. Badanie oferty:

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty lub przedłożenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość wzywania Wykonawców do złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dokumentów oraz składania wyjaśnień, również przedkładania dodatkowych dokumentów przez Wykonawców drogą mailową.

 1. Opis sposobu przygotowania oferty

W odpowiedzi na zamówienie:

 1. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty Wykonawcy” stanowiący Załącznik nr 2 oraz „Formularz cenowy” stanowiący Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (nie należy modyfikować formularzy). Formularze stanowiące odpowiedź na treść zapytania składane są w jednym egzemplarzu
 2. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
  z Zamawiającym stanowiący Załącznik nr 4.
 3. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 6. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
 7. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.
 8. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
 9. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
 10. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

 1. Forma, miejsce i termin składania ofert

Oferta powinna być złożona (osobiście/pocztą/przesyłką kurierską) do dnia
22 stycznia 2020 r. do godziny 15.00
w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie
i opisać ją podając: znak sprawy, dane prowadzącego postępowanie (nazwa i adres), tytuł projektu, w ramach którego prowadzone jest niniejsze postępowanie oraz dane składającego (nazwa i adres), a także opatrzyć napisem „Nie otwierać przed dniem 22.01.2020 r. przed godz. 15.00”

Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Zespołu Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
w Krasnymstawie ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

W przypadku przysłania oferty za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpływu oferty (przesyłki) do Sekretariatu Zespołu Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie na w/w adres.


Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/informacji oraz za przesłanie/złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 

Osoby do kontaktów

 

Koordynator projektu (tel. 721-584-901)

Specjalista ds. monitoringu i rozliczeń finansowych (tel. 510-405-587)

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 • Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty
 1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym i zgodności z niniejszym zapytaniem ofertowym.
 2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie niezwłocznie wybranych Oferentów do zawarcia umowy. Jeśli w terminie 7 dni od wezwania do podpisania umowy Oferent nie  zawrze umowy, Zamawiający uzna, iż odmówił on podpisania umowy i wówczas może zawrzeć umowę  z Oferentem, którego oferta była następna
  w kolejności, pod warunkiem, że nie upłynął termin związania ofertą.
 3. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone oferty w wyniku oceny otrzymały tę samą liczbę punktów, Zamawiający przeprowadzi negocjacje cenowe z Wykonawcami.
 4. Wykonawcy nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 5. W przypadku, gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający, może podjąć negocjacje
  z wybranym zgodnie z zasadą konkurencyjności Wykonawcą lub powtórzyć postępowanie w trybie zasady konkurencyjności.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców
za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Poczty Polskiej lub przesyłki kurierskiej
lub telefonicznie.

 • Warunki zmiany umowy
 1. Zamawiający zastrzega  sobie  prawo  unieważnienia  zapytania  ofertowego 
  na  każdym  etapie postępowania bez podania przyczyny. Zamawiający unieważnieni postępowanie, jeżeli w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z Wykonawcą w następstwie niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia stosownych przesłanek wskazanych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 3. Zamawiający informuje, iż w umowie będą zapisy:
 4. przewidujące karę umowną w wysokości 50% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku nie wykonywania przez Wykonawcę w sposób zgodny z innymi postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności
 5. zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy,
 6. zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych,
 7. zastrzegające wypłatę pełnego wynagrodzenia Wykonawcy tylko w przypadku należytego zrealizowania obowiązków określonych w opisie przedmiotu zamówienia i zawartych w umowie na wykonanie usługi/dostawy,
 8. zastrzegające prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku realizowania usługi/dostawy niezgodnie z umową lub podanym terminem z winy Wykonawcy.
 9. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy z powodu:
 • zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy,
 • zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Zamawiającego,
 • zmiany harmonogramu realizacji projektu wpływająca na harmonogram wykonania usługi/dostawy objętej niniejszym zamówieniem,
 • zmiany harmonogramu realizacji projektu wynikająca ze zmiany w zakresie finansowania projektu (zmiany harmonogramu płatności).
 1. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy.
 2. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.

 

 • Wykaz załączników
 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1.
 2. Formularz Oferty Wykonawcy – Załącznik nr 2.
 3. Formularz cenowy – Załącznik nr 3.
 4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym – Załącznik nr 4.

                                                                                                                      Wojciech Maślona

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1

 1. T. Kościuszki w Krasnymstawie

                                                                  ……………………………………………………..

                                                                                  Zamawiający

 logo do projektu

 

Znak sprawy: ZSP/11/SNM/2018

Zamawiający zamieszcza protokół komisji przetargowej z sesji otwarcia ofert.  

Zamawiający zamieszcza informację dotyczącą wyboru oferty.

Zamawiający informuje, że zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Specyfikacja

Istotnych Warunków Zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, instalację i uruchomienie (postawienie w stan gotowości) fabrycznie nowego sprzętu i wyposażenia pracowni mechanicznej na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
w Krasnymstawie w związku z realizowanym projektem „Szkoła nowych możliwości”  współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 – Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

Zamawiający:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

 1. Zamkowa 1

22-300 Krasnystaw

tel./fax  82 576 37 55

www.zspnr1-krasnystaw.edu.pl/

 

 

Zatwierdził dnia 21.11.2018 roku:

Wojciech Maślona

Dyrektor


 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego
 2. Dane Zamawiającego:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

 1. T. Kościuszki w Krasnymstawie
 2. Zamkowa 1

22-300 Krasnystaw

tel./fax (+48) 82 576 37 55

woj. lubelskie
 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.zspnr1-krasnystaw.edu.pl

godziny pracy: 07:00-15:00 (od poniedziałku do piątku)

 1. Zamawiający wymaga, aby wszystkie pisma związane z postępowaniem o udzielenie zamówienie publicznego, w tym wszelkie wnioski, zapytania, oświadczenia, forma odwołania, były kierowane wyłącznie na wyżej wskazany adres. Jakiekolwiek inne zaadresowanie może wpłynąć na złe skierowanie pisma, co może spowodować niezachowanie ustawowych terminów z winy wnoszącego.
 2. Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej specyfikacji. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów oraz przedłożenia oferty nieodpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.
 1. Tryb udzielenia zamówienia
 2. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
  na postawie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „Ustawą PZP”.
 3. W zakresie nieuregulowanym niniejszym SIWZ zastosowanie mają przepisy Ustawy PZP.
 4. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Ustawy PZP.

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa na adres Zamawiającego, instalacja i uruchomienie (postawienie w stan gotowości) fabrycznie nowego sprzętu i wyposażenia pracowni mechanicznej na potrzeby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie w związku z realizowanym projektem „Szkoła nowych możliwości” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 – Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

Przedmiot zamówienia musi być zgodny z „Opisem przedmiotu zamówienia” zawartym
w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 1. Podnośnik kanałowy – 1 sztuka
 2. Prostownik z funkcją rozruchu – 1 sztuka
 3. Spotter – 1 sztuka
 4. Zestaw narzędzi lakierniczych – 1 sztuka
 5. Wysysarko-zlewarka do oleju – 1 sztuka
 6. Próbnik szczelności cylindrów – 1 sztuka
 7. Urządzenie do programowania zaworków kół – 1 sztuka
 8. Zestaw do naprawy szyb samochodowych – 1 sztuka
 9. Zestaw do naprawy wgnieceń – 1 sztuka
 10. Podnośnik jednokolumnowy mobilny – 1 sztuka

Każdy oferowany element wyposażenia musi posiadać Certyfikat Zgodności lub dokument równoważny. Zamawiający wymaga dostarczenia ww. dokumentów przy dostawie elementów wyposażenia przez Wykonawcę

 1. Wspólny słownik CPV:

CPV 43800000-1 – Urządzenia warsztatowe

CPV 38410000-2 – Przyrządy pomiarowe

 1. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
 • Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego we własnym zakresie, własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko.
 • Wraz z wyposażeniem Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie związane z przedmiotem zamówienia dokumenty, a w szczególności: karty gwarancyjne, instrukcje obsługi w języku polskim i części składowych wchodzących w skład wyposażenia, Certyfikat zgodności z CE i Certyfikat Bezpieczeństwa (lub dokumenty równoważne), zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
 • Wykonawca, oprócz dokumentów określonych powyżej, przedłoży dokumenty określające zasady świadczenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz wykaz punktów serwisowych na terenie kraju uprawnionych do napraw gwarancyjnych.
 • Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz podjęcie czynności serwisowych do max. 36 godzin od oficjalnego zgłoszenia awarii lub usterki przez cały okres gwarancji zaoferowany przez Wykonawcę.
 • Czas naprawy gwarancyjnej nie może być dłuższy niż 14 dni roboczych, licząc
  od następnego dnia po zgłoszeniu awarii sprzętu.
 • W okresie gwarancji wszelkie koszty związane z usuwaniem stwierdzonych awarii lub usterek, w tym obejmujące dojazd serwisanta, transport przedmiotu sprzedaży umowy do siedziby Wykonawcy i z powrotem, związane z wymianą materiałów
  i części (za wyjątkiem materiałów i części eksploatacyjnych podlegających naturalnemu zużyciu) ponosi Wykonawca. Wszystkie zastosowane w trakcie realizacji usunięcia awarii lub usterek materiały i części mają być oryginalne
  i fabrycznie nowe.
 • Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 Ustawy, dopuszcza oferowanie produktów równoważnych, użytych do realizacji zamówienia.
 • Zamawiający informuje, że określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia. Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w stosunku do opisanych i podanych w wymaganych parametrach w SIWZ pod warunkiem, że będą posiadały nie gorsze parametry techniczne.
 • W przypadku wątpliwości zamawiającego związanych ze stwierdzeniem równoważności złożonej oferty wszelkie obowiązki związane ze potwierdzeniem równoważności spoczywają na Wykonawcy.
 1. Termin wykonania zamówienia:

Termin: od daty zawarcia umowy, najpóźniej do dnia 21.12.2018 r., z zastrzeżeniem

że Wykonawca może określić w Formularzu Oferty Wykonawcy wcześniejszy termin.

 1. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia:
 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 • Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23, ust. 5 Ustawy PZP.
 • Spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
 1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej – Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
 2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa warunków
  w tym zakresie.
 3. zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie określa warunków
  w tym zakresie.
 4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

 

V.a Podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 5 Ustawy PZP:

Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r.
poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r.
poz. 615).

 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw do wykluczenia:
 2. Do Formularza ofertowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ Wykonawca na dzień składania oferty musi dołączyć:
  1. Formularz cenowy (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ),
  2. aktualne oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22, ust. 5 Ustawy PZP (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ),

wzór umowy (stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ) zaparafowany przez Wykonawcę,

 1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
  o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
  do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
  na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy PZP,
 2. dokumenty, z których wynikać będzie że osoba/osoby podpisująca/podpisujące ofertę jest/są upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu
  i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty (w przypadku jeżeli nie wynika to z odpisów, o których mowa w pkt. e).
 1. Oświadczenie składane po otwarciu ofert w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy PZP

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji
o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy o PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności/braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 Ustawy PZP (wzór oświadczenia Wykonawcy dot. grupy kapitałowej w Załączniku nr 5 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli Zamawiający w sytuacjach określonych w art. 10c-10e przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z Wykonawcami

 1. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, wnioski Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną z wyjątkiem oferty, umowy, oraz oświadczeń i dokumentów, wymienionych w części VI niniejszej SIWZ (również
  w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania przez Zamawiającego, dla których przepisy prawa przewidują wyłącznie formę pisemną).
 2. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być skierowanie na adres Zamawiającego.
 3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Przesłanie dokumentów po godzinie 15.00, skutkować będzie zarejestrowaniem takiego pisma, jako poczty przychodzącej z datą następnego dnia roboczego. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższych wymogów przez Wykonawcę.
 5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane
  za pomocą faxu lub formie elektronicznej wymają na żądanie każdej ze stron niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
 6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
 7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż
  do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak niż nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu
  o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej na której udostępniono SIWZ.
 8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminów składania wniosków
  o których mowa w pkt. 7.
 9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a udzielonymi odpowiedziami, jako obowiązujące należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
 10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
 11. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Koordynator projektu, tel. 721-584-901, Specjalista ds. zamówień publicznych tel. 600-270-636

VIII. Wadium

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

 1. Termin związania ofertą
 2. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 3. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym że Zamawiający może tylko raz co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 1. Opis sposobu przygotowania ofert
 1. Informacje dotyczące procedury i formy przedstawianych dokumentów:
 • Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia dla danej części oraz być sporządzona zgodnie z niniejszą SIWZ i musi zawierać następujące oświadczenia
  i dokumenty:
 1. a) prawidłowo wypełniony Formularz ofertowy, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ oraz Formularz cenowy (Załącznik nr 3 do SIWZ),
 2. b) dokumenty i oświadczenia wymagane do złożenia wraz z ofertą określone w części VI,
 • oferta musi być napisana w języku polskim, napisana na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązań odpowiadających cenie oferty,
 • w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem, kopii dokumentów przez osobę niewymienioną/nieuprawnioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, osoba ta powinna posiadać stosowne pełnomocnictwo wystawione w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie,
 • dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
 • Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jedną, jednoznacznie opisana propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę,
 • treść złożonej oferty musi odpowiadać treści zawartej w SIWZ,
 • Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
 • Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami,
  a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona np. bindowana, zszyta, uniemożliwiając jej samoistną dekompletację oraz zawierała spis treści,
 • poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę,
 • oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie/opakowaniu. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie,
 • koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana do Zamawiającego z wyraźnym oznaczeniem: „OFERTA NA DOSTAWĘ, INSTALACJĘ I URUCHOMIENIE (POSTAWIENIE W STAN GOTOWOŚCI) FABRYCZNIE NOWEGO SPRZĘTU
  I WYPOSAŻENIA PRACOWNI MECHANICZNEJ”, Nr sprawy ZSP/11/SNM/2018
  z dopiskiem „Nie otwierać przed 29.11.2018 do godziny 16:30”
 • na kopercie/opakowaniu oferty należy podać nazwę i adres Wykonawcy,
  aby umożliwić zwrot nieotwartej koperty w przypadku wycofania oferty lub dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie,
 • Wykonawca składa Formularz ofertowy wraz z wymaganymi załącznikami,
 • Zamawiający informuje iż zgodnie z art. 8 w związku z art. 96 ust. 3 Ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.), jeżeli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione i jednocześnie wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa,
 • Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były złożone przez Wykonawcę w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” albo spięte, zszyte oddzielnie od pozostałych jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń,
 • zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa, które
  w rozumieniu Ustawy o zwalczaniu o nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem,
 • Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wyzwanie w trybie art. 90 Ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody będą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa, które w rozumieniu Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne, wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa,
 • Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia
  do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zobowiązanie
  w formie zawiadomienia o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, tj. w kopercie (opakowaniu) odpowiednio oznaczonej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty,
 • Wykonawca ma prawo, wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego zawiadomienia według tych samych zasad co dokonywanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób nie będą otwierane,
 • oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust 2 pkt 3 Ustawy PZP zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy PZP. Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące zapisów SIWZ należy zatem wyjaśniać z Zamawiającym przed upływem terminu składania ofert w trybie przewidzianym w rozdz. VII w niniejszej SIWZ. Przepisy Ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielania zamówienia, w tym projektów zapisu umowy po terminie otwarcia ofert.
 1. Informacje dotyczące procedury i formy przedstawianych dokumentów:
 • Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym
  niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów (zgodnie
  z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jaki może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu
  o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126),
 • w niniejszym postępowaniu Zamawiający zastosuje procedurę odwróconą
  tj. procedurę określoną w art. 24aa Ustawy PZP, zgodnie z którą najpierw dokona oceny pod kątem przesłanek odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 Ustawy PZP oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ. Następnie wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza dokona oceny podmiotowej Wykonawcy tj. zbada oświadczenie wstępne, a następnie zażąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust 2 Ustawy PZP,
 • jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o którym mowa w części VI SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o którym mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy o PZP lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wątpliwości Zamawiający wezwie go do złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo byłoby konieczne unieważnienie postępowania,
 • jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw, albo złoży wadliwe pełnomocnictwa Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania,
 • oświadczenia dołączane do Formularza ofertowego składane są w oryginale,
 • poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej,
 • Zamawiający może żądać przedstawienia dokumentów lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości,
 • Wykonawca, który zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informację o podwykonawcach w załączanych oświadczeniach,
 • w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawców, oświadczenie,
  o którym mowa w pkt 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
  o udzielenie zamówienia; oświadczenie ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy
  z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,
 • jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
  o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału
  w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
 • w zakresie nieuregulowanym w SIWZ zastosowanie mają przepisy Ministra Rozwoju
  z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
 2. Oferty należy składać na adres podany w ogłoszeniu o przetargu, tj. w siedzibie Zamawiającego (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. T. Kościuszki
  w Krasnymstawie, ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw) w  nieprzekraczalnym terminie
  do dnia 29.11.2018 do godz. 14:00.
 3. Decydująca jest data wpływu do siedziby Zamawiającego potwierdzona pieczęcią kancelaryjną Zamawiającego. Za prawidłowe zaadresowanie oraz złożenie oferty
  w terminie (miejscu) odpowiada Wykonawca. Zamawiający nie ponosi konsekwencji dostarczenia oferty w inne miejsce niż wymienione w pkt. 1 lub po terminie.
 4. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem otwarcia ofert.
 5. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust 2 Ustawy PZP.
 6. Otwarcie ofert jest jawne.
 7. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. T. Kościuszki w Krasnymstawie, ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw, Świetlica szkolna, w dniu 29 listopada 2018 r. o godz. 16:30
 8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 9. Podczas otwarcia ofert do wiadomości zebranych odczytane zostaną co najmniej następujące informacje:
 10. nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,
 11. informacje dotyczące ceny
 12. informacje dotyczące terminu dostawy.
 13. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane oferty, których dotyczy wycofanie. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom.
 14. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem kopert zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedur dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty.
 15. Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego informacje dotyczące:
 16. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 17. firmy oraz adresu Wykonawców, którzy złożyli ofert w terminie,
 18. ceny wykonania zamówienia.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny

 1. Ceną podlegającą ocenie jest cena brutto oferty (zwana również ceną ofertową).
 2. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich – PLN.
 3. Cenę oferty brutto należy wyliczyć, z uwzględnieniem wszystkich wymagań w SIWZ. Wykonawca poda całkowitą cenę brutto oferty w Załączniku nr 2 do SIWZ (Formularz ofertowy) w zapisie liczbowym i słownie.
 4. Cenę oferty zapisaną liczbowo należy zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku,
  do pełnego grosza w taki sposób, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się,
  a końcówki powyżej 0,5 i wyżej zaokrągla się do 1 grosza.
 5. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca obliczając cenę oferty stosował stawki VAT zgodne ze stanem prawnym obowiązującym na dzień składania ofert.
 6. Cena brutto winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia wraz z podatkiem VAT.
 7. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punków w kryteriach:
 • cena – 60% (max. 60 pkt)
 • termin dostawy – 40% (max. 40 pkt)

Kryterium nr 1 – cena

Ocena ofert wg kryterium nr 1 będzie prowadzona według poniższego wzoru:

               cena  oferty najtańszej

C = ..............................................   x 100 x 60%

               cena oferty badanej

W zakresie kryterium nr 1 do porównania i oceny ofert brana będzie pod uwagę cena oferty brutto podana w Formularzu cenowym (Załącznik nr 3 do SIWZ).

Za ww. kryterium można otrzymać maksymalnie 60 pkt.

Kryterium nr 2 – termin dostawy

W zakresie kryterium nr 2 do porównania i oceny ofert brana będzie pod uwagę data dostawy – w dniach (dla całości zamówienia) podana w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2
do SIWZ) – waga kryterium 40%.

Za skrócenie terminu dostawy Wykonawca otrzyma następującą ilość punktów:

- dostawa w terminie wymaganym (21.12.2018r.) - 0 pkt

- skrócenie o 3 dni (18.12.2018r.) - 20 pkt

- skrócenie o 7 dni (14.12.2018r.) - 40 pkt

Za ww. kryterium można otrzymać maksymalnie 40 pkt.

 1. Punktacja przyznana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona
  z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom z PZP oraz SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
 2. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,
  że 2 lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny oraz pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający dokona wyboru oferty z najniższą ceną, zgodnie z art. 91 ust. 4 Ustawy PZP.
 3. Zamawiający nie przewiduje dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

XIV. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

 1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać
  ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
 2. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się otrzymanie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych
  do wykonania przez każdego z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenia czasu trwania konsorcjum (określającego okres czasu realizacji przedmiotu zamówienia, zasady gwarancji i rękojmi) wykluczenia możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jej członków do czasu wykonania zamówienia.
 3. Zawarcie umowy nastąpi zgodnie z treścią według wzoru umowy określonym
  w Załączniku nr 6 do SIWZ.
 4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
 5. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 6. Przed upływem terminu określonego w ust. 5, Zamawiający może zawrzeć umowę, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożono jedną ofertę albo upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.
 7. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta zostało oceniona jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający zbada czy Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert
  nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 1. Wymagania dotyczące należytego zabezpieczenia umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę, którego ofertę wybrano celem zawarcia umowy.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone w do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

Wzór umowy stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

XVII. Pouczenia o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

 1. Każdemu Wykonawcy, a także każdemu innemu podmiotowi, który miał interes
  w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego Ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane
  w dziale 6 Ustawy PZP, jak dla podstępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych art. 11 ust 8 Ustawy PZP.
 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 Ustawy PZP.

XVIII. Wykaz załączników

Załącznik nr 1. Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2. Formularz ofertowy

Załącznik nr 3. Formularz cenowy

Załącznik nr 4. Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 5. Oświadczenie Wykonawcy dot. grupy kapitałowej

Załącznik nr 6. Wzór umowy

Wojciech Maślona

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

 1. T. Kościuszki w Krasnymstawie

                                                                              ……………………………………………………..

                                                                                   Zamawiający

plan200x200dziennik200x200kulinarni

Oferta edukacyjna ZS nr 1

bip logo