kosciuszkoGodło PolskiZespół Szkół Nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

tel/fax: (82) 576 37 55

e-mail: zspnr1.kosciuszko@gmail.com

 eu 

Znak sprawy: ZS/3/2020/ZzK

Zamawiający zamieszcza w załączniku Protokół z otwarcia ofert z postępowania                                                     

WYJAŚNIENIE W odpowiedzi na zapytanie oferenta (załącznik) 

Zamawiający zamieszcza w załączniku Protokół z otwarcia ofert z postępowania

Specyfikacja 

Istotnych Warunków Zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego/szkoleń specjalistycznych na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1  im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie dla Uczestników Projektu „Zawodowcy  z Kościuszki”. 

  

Zamawiający:

Zespół Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie ul. Zamkowa 1 22-300 Krasnystaw tel./fax  82 576 37 55 www.zspnr1-krasnystaw.edu.pl/

 

 

 

 

 

Zatwierdził dnia 13.10.2020  roku:

Wojciech Maślona

Dyrektor

I.  Nazwa oraz adres Zamawiającego

 • Dane Zamawiającego: Zespół Szkół Nr 1
 1. T. Kościuszki w Krasnymstawie ul. Zamkowa 1

22-300 Krasnystaw tel./fax (+48) 82 576 37 55 woj. lubelskie 

 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. www.zspnr1-krasnystaw.edu.pl

godziny pracy: 07:00-15:00 (od poniedziałku do piątku)

 • Zamawiający wymaga, aby wszystkie pisma związane z postępowaniem o udzielenie zamówienie publicznego, w tym wszelkie wnioski, zapytania, oświadczenia, forma odwołania, były kierowane wyłącznie na wyżej wskazany adres. Jakiekolwiek inne zaadresowanie może wpłynąć na złe skierowanie pisma, co może spowodować niezachowanie ustawowych terminów z winy wnoszącego.
 • Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej specyfikacji. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów oraz przedłożenia oferty nieodpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.
 • Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) jest udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem https://www.zspnr1krasnystaw.edu.pl/ 
 • Wykonawca winien zapoznać się z treścią niniejszej siwz. Wszelkie ewentualne uzupełnienia, zmiany i wyjaśnienia treści siwz będą zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego.
 • Wykonawcy winni na bieżąco monitorować zawartość strony internetowej w celu sprawdzenia czy zawiera ona ewentualne czynności dokonane przez Zamawiającego, o których mowa powyżej.
 • Za zapoznanie się z całością udostępnionych dokumentów na stronie internetowej odpowiada Wykonawca.

II.  Tryb udzielenia zamówienia

 1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  na postawie na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „Ustawą PZP”.
 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym SIWZ zastosowanie mają przepisy Ustawy PZP.
 3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP.
 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Ustawy PZP.

III.  Opis przedmiotu zamówienia 

 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia/specjalistycznych szkoleń na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie w związku z realizowanym projektem „Zawodowcy z Kościuszki” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 – Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 18 części:

Część 1. Szkolenie: Kelner z egzaminem czeladniczym 

Planowany okres realizacji: 09.2021-07.2022 

Liczba godzin szkolenia: 160 godzin/ 8 godzin lekcyjnych dziennie                

Planowana liczba uczestników: 8 (1 grupa)

Zamawiający pokrywa koszt badań lekarskich oraz egzaminu czeladniczego. 

Wykonawca zapewni podręczniki do nauki dla każdego Uczestnika szkolenia.

Zajęcia odbywać się będą w salach Zamawiającego. Zajęcia realizowane w dni wolne od nauki. 

Część 2. Szkolenie: Wizażystka z egzaminem czeladniczym 

Planowany okres realizacji: 10.2020-07.2021 

Liczba godzin szkolenia: 160 godzin/8 godzin lekcyjnych dziennie 

Planowana liczba uczestników: 8 (1 grupa)

Zamawiający pokrywa koszt badań lekarskich oraz egzaminu czeladniczego.

Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić kosmetyki i materiały dydaktyczne w ilości zapewniającej prawidłową realizację szkolenia oraz egzaminu. Każda/y z Uczestniczek/ów zostanie wyposażona/y na własność  w zestaw kosmetyków/akcesoriów/materiałów typu pędzelki do wizażu, kosmetyki do materiałów itp. o wartości co najmniej 150,00 zł brutto. Przekazanie materiałów musi zostać udokumentowane listą odbioru. 

Wykonawca zapewni podręczniki do nauki dla każdego Uczestnika szkolenia.

Zajęcia odbywać się będą w salach Zamawiającego. Zajęcia realizowane w dni wolne od nauki. 

Część 3. Kurs obsługi wózka jezdniowego

Planowany okres realizacji: 04.2021-07.2021 (pierwsza grupa)  04.2022-07.2022 (druga grupa)  Liczba godzin szkolenia: Planuje się dwie edycje po 56 godzin zajęć teoretycznych (na grupę)  i po 3 godziny zajęć praktycznych na osobę. 

Planowana liczba uczestników: 20 (2 grupy po 10 osób) 

Zamawiający zapewni badania lekarskie oraz opłatę za egzamin przed Urzędem Dozoru Technicznego. Zamawiający zapewni salę na zajęcia teoretyczne. Wykonawca musi zapewnić plac manewrowy. Wykonawca zapewni podręczniki do nauki dla każdego Uczestnika szkolenia.  Zajęcia powinny odbywać się na terenie Krasnegostawu bądź Wykonawca musi zapewnić transport do miejsca realizacji zajęć praktycznych oraz na egzamin. 

Część 4. Szkolenie: Prawo jazdy kat. B

Planowany okres realizacji: 01.2021-06.2021; 01.2022-06.2022

Liczba godzin szkolenia: Planuje się dwie edycje po 30 godzin zajęć teoretycznych (na grupę)  i po 30 godzin zajęć praktycznych (na Uczestnika).  Planowana liczba uczestników: 30 (2 grupy po 15 osób) 

Zamawiający zapewni badania lekarskie oraz opłatę za egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu

Drogowego. Zamawiający musi zapewnić materiały niezbędne do przygotowania się do egzaminu (książka/materiały drukowane).  Zamawiający zapewni salę na zajęcia teoretyczne. Wykonawca musi zapewnić plac manewrowy. Zajęcia powinny odbywać się na terenie Krasnegostawu bądź Wykonawca musi zapewnić transport do miejsca realizacji zajęć praktycznych oraz na egzamin. 

Część 5. Szkolenie: Uprawnienia elektryczne do 1kV

Planowany okres realizacji: 03.2021-07.2021

Planowana liczba uczestników: 20 (2 grupy po 10 osób) 

Liczba godzin szkolenia: Planuje się dwie edycje po 40 godzin zajęć. Wykonawca powinien przedstawić program szkolenia opracowany zgodnie z wymogami Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828, z późn. zm.).

Zamawiający zapewni podręcznik. Wykonawca musi pokryć koszt egzaminu państwowego.  

Zajęcia odbywać się będą w salach Zamawiającego (Zamawiający zapewni salę na zajęcia teoretyczne). Zajęcia realizowane w dni wolne od nauki. 

Część 6. Kurs obsługi kasy fiskalnej

Planowany okres realizacji: 10.2020-07.2021; 10.2021-07.2022;  

Planowana liczba uczestników: 16 (2 grupy po 8 osób)

Liczba godzin szkolenia: Planuje się dwie edycje po 24 godziny na grupę.

Szkolenie musi zostać zakończone egzaminem wewnętrznym. 

Wykonawca zapewni odpowiednią ilość kas niezbędną do realizacji zajęć (minimum 1 kasa na 2 osoby). Zajęcia praktyczne muszą stanowić minimum 16 godzin. 

Zajęcia odbywać się będą w salach Zamawiającego. Zajęcia realizowane w dni wolne od nauki.

Część 7. Szkolenie: Barista I i II stopnia 

Planowany okres realizacji: 01.2021-02.2021; 01.2022-03.2022 

Planowana liczba uczestników: 16 (2 grupy po 8 osób) 

Liczba godzin szkolenia: Planuje się dwie edycje po 48 godzin (w tym 18 godzin – I stopień; 30 godzin  II stopień). Zamawiający zapewni materiały niezbędne do realizacji szkolenia. Wykonawca musi zapewnić odpowiednią ilość sprzętu gwarantującą prawidłową realizację szkolenia.   Zajęcia odbywać się będą w salach Zamawiającego. Zajęcia realizowane w dni wolne od nauki. 

Część 8. Szkolenia fryzjerskie   

Planowany okres realizacji: 01.2021-07.2021 

Planowana liczba uczestników: 48 (6 grup po 8 osób)

Planuje się 6 różnych szkoleń z zakresu fryzjerstwa, każde ze szkoleń trwało będzie 16 godzin i musi zostać zakończone egzaminem wewnętrznym. 

Tematyka szkoleń: Koloryzacja I stopnia, Koloryzacja II stopnia, Strzyżenia damskie, Strzyżenia męskie, Barber, Podstawy trychologii. 

Zamawiający powinien zapewnić kosmetyki do włosów i farby oraz akcesoria (w tym główki treningowe) w ilości zapewniającej prawidłową realizację szkolenia. Na każdym szkoleniu zostaną zapewnione dla każdego z 8 Uczestników min. 1 główka treningowa (z włosem naturalnym), które po zakończeniu szkolenia pozostaną na własność szkoły. Zajęcia odbywać się będą w salach Zamawiającego. Zajęcia realizowane w dni wolne od nauki. 

Część 9. Szkolenie: Stylizacja paznokci 

Planowany okres realizacji: 10.2020-07.2021; 10.2021-07.2022 

Planowana liczba uczestników: 20 (2 grupy po 10 osób) 

Liczba godzin szkolenia: Planuje się dwie edycje po 32 godziny 

Zamawiający zapewni materiały niezbędne do realizacji szkolenia (na grupę planuje się przeznaczyć 900.00 zł, w tym: aceton 3 szt., primer 3szt., tipsy 1000 szt., oliwka 3szt, lakiery różne kolory 12 szt., rękawiczki 3 op., formy duże, żel, pilniki, pędzle, patyczki, bloki, waciki bezpyłowe, klej do tipsów, zmywacz, velox, remover, żel nabłyszczający, top baza, zdobienia). Wykonawca będzie zobowiązany uzupełnić materiały celem prawidłowej realizacji programu szkolenia. Wykonawca musi zapewnić odpowiednią ilość sprzętu gwarantującą prawidłową realizację szkolenia.  

Zajęcia odbywać się będą w salach Zamawiającego. Zajęcia realizowane w dni wolne od nauki. 

Część 10. Szkolenie: Nowoczesne torty (szkolenie dla nauczycieli)

Planowany okres realizacji: 11.2020-04.2021

Planowana liczba uczestników: 3

Liczba godzin szkolenia: 16 godzin

Szkolenie realizowane na terenie Krasnegostawu bądź Wykonawca uwzględni zwrot kosztów dojazdu na szkolenie. Zamawiający nie zapewnia sali do realizacji zajęć.

Część 11. Szkolenie: Monoporcje (szkolenie dla nauczycieli)

Planowany okres realizacji: 11.2020-04.2021

Planowana liczba uczestników: 3 (1 grupa)

Liczba godzin szkolenia: 16 godzin

Szkolenie realizowane na terenie Krasnegostawu bądź Wykonawca uwzględni zwrot kosztów dojazdu na szkolenie. Zamawiający nie zapewnia sali do realizacji zajęć. Część 12. Szkolenie: Kiper herbaty (szkolenie dla nauczycieli)

Planowany okres realizacji: 11.2020-04.2021

Planowana liczba uczestników: 1

Liczba godzin szkolenia: 16 godzin

Szkolenie realizowane na terenie Krasnegostawu bądź Wykonawca uwzględni zwrot kosztów dojazdu na szkolenie. Zamawiający nie zapewnia sali do realizacji zajęć.

Część 13. Szkolenie: Lody tajskie (szkolenie dla nauczycieli)

Planowany okres realizacji: 11.2020-04.2021

Planowana liczba uczestników: 1

Liczba godzin szkolenia: 16 godzin

Szkolenie realizowane na terenie Krasnegostawu bądź Wykonawca uwzględni zwrot kosztów dojazdu na szkolenie. Zamawiający nie zapewnia sali do realizacji zajęć.

Część 14. Szkolenie: Projektowanie fryzur(szkolenie dla nauczycieli)

Planowany okres realizacji: 11.2020-04.2021

Planowana liczba uczestników: 1

Liczba godzin szkolenia: 16 godzin

Szkolenie realizowane na terenie Krasnegostawu bądź Wykonawca uwzględni zwrot kosztów dojazdu na szkolenie. Zamawiający nie zapewnia sali do realizacji zajęć.

Część 15. Szkolenie: SEP do 1 kV z egzaminem(szkolenie dla nauczycieli)

Planowany okres realizacji: 11.2020-04.2021

Planowana liczba uczestników: 3

Liczba godzin szkolenia: 24 godziny

Szkolenie realizowane na terenie Krasnegostawu bądź Wykonawca uwzględni zwrot kosztów dojazdu na szkolenie. Zamawiający nie zapewnia sali do realizacji zajęć.

Część 16. Szkolenie: Nowoczesne techniki i e-zasoby wspomagające edukację  (szkolenie dla nauczycieli)

Planowany okres realizacji: 11.2020-04.2021

Planowana liczba uczestników: 16 (1 grupa)

Liczba godzin szkolenia: 8 godzin

Szkolenie realizowane będzie w sali komputerowej Zamawiającego. 

Część 17. Szkolenie: Prezi – forma przekazu informacji w kształceniu zawodowym  (szkolenie dla nauczycieli) 

Planowany okres realizacji: 11.2020-04.2021

Planowana liczba uczestników: 16 (1 grupa)

Liczba godzin szkolenia: 8 godzin 

Szkolenie realizowane będzie w sali komputerowej Zamawiającego. 

Część 18. Szkolenie z zakresu pojazdów hybrydowych (szkolenie dla nauczycieli) 

Planowany okres realizacji: 11.2020-04.2021

Planowana liczba uczestników: 3 (1 grupa)

Liczba godzin szkolenia: 16 godzin 

Szkolenie realizowane na terenie Krasnegostawu bądź Wykonawca uwzględni zwrot kosztów dojazdu na szkolenie. Zamawiający nie zapewnia sali do realizacji zajęć.

Powyższe plany (terminy realizacji) mogą ulec zmianie za zgodą Zamawiającego, jeśli wynikają  z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub na prośbę Uczestników szkolenia, także – w przypadku harmonogramów zajęć zgłoszonych do Urzędu Marszałkowskiego – za jego zgodą.

 

Wymagania dla wszystkich Wykonawców (wspólne dla wszystkich części zamówienia):

 • Osoby prowadzące szkolenie dla uczniów muszą posiadać kwalifikacje pedagogiczne. W przypadku szkoleń dla nauczycieli nie jest to warunek konieczny.  
 • Osoby prowadzące szkolenie powinny posiadać doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o tożsamej tematyce, minimum 2 szkolenia. 
 • Punktowane przy ocenie oferty będzie doświadczenie kadry w prowadzeniu analogicznych zajęć dla placówki oświatowej.
 • Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu program szkolenia zawierający w szczególności: czas trwania i sposób organizacji zajęć, cele kształcenia a także plan nauczania określający nazwę zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, z uwzględnieniem części teoretycznej i praktycznej oraz niezbędnych środków czy materiałów dydaktycznych – zgodnie z załącznikiem nr 6 do zapytania ofertowego. W przypadku składania odpowiedzi  na zapytanie w częściach niezbędne jest dołączenie programu do każdej części oddzielnie.
 • Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu materiałów szkoleniowych i harmonogramów szkolenia drogą e-mailową na minimum 7 dni roboczych przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.
 • Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania i przeprowadzenia ankiet oceniających zajęcia i jakość wsparcia. Kompletne ankiety Wykonawca przekaże Zamawiającemu.
 • Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi program i harmonogram zajęć.
 • Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia materiałów i pomocy dydaktycznych (broszur, opracowań własnych) potrzebnych do przyswojenia wiedzy teoretycznej, a także innych materiałów szkoleniowych i sprzętu niezbędnego do zajęć dla każdego z uczestników szkolenia. Materiały zostaną przekazane na własność uczestnikom szkolenia.
 • Prowadzący zajęcia zobowiązany będzie poinformować uczestników, że zajęcia są realizowane w ramach projektu „Zawodowcy z Kościuszki”, a projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Wymagane jest, aby w/w zajęcia miały charakter aktywny, wymagający zaangażowania wszystkich uczestników. W trakcie przebiegu zajęć powinny być wykorzystywane wykłady, pokazy, prezentacje, programy graficzne, ćwiczenia praktyczne.
 • Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia wewnętrznego egzaminu sprawdzającego potwierdzającego nabycie kwalifikacje w zakresie szkolenia dla Uczestników szkolenia, sporządzenia protokołu z egzaminu i przekazanie jego kopii Zamawiającemu. W skład komisji egzaminacyjnej wejdą m. in. osoby niezaangażowane bezpośrednio w realizację niniejszego szkolenia, ale posiadający wymagane doświadczenie w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.
 • Na zakończenie     szkolenia         Wykonawca     wyda    Uczestnikom    stosowne

zaświadczenia/certyfikaty. Zaświadczenia/certyfikaty muszą być oznaczone zgodnie  z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020  w zakresie informacji i promocji”.

Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych

80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

 1. Termin wykonania zamówienia:

Planowane terminy realizacji usługi zgodnie z harmonogramem Projektu:  

Część 1. Szkolenie: Kelner z egzaminem czeladniczym  Planowany okres realizacji: 09.2021-07.2022 

Część 2. Szkolenie: Wizażystka z egzaminem czeladniczym 

Planowany okres realizacji: 10.2020-07.2021 

Część 3. Kurs obsługi wózka jezdniowego

Planowany okres realizacji: 04.2021-07.2021 (pierwsza grupa)  04.2022-07.2022 (druga grupa) 

Część 4. Szkolenie: Prawo jazdy kat. B

Planowany okres realizacji: 01.2021-06.2021; 01.2022-06.2022

Część 5. Szkolenie: Uprawnienia elektryczne do 1kV

Planowany okres realizacji: 03.2021-07.2021

Część 6. Kurs obsługi kasy fiskalnej

Planowany okres realizacji: 10.2020-07.2021; 10.2021-07.2022 

Część 7. Szkolenie: Barista I i II stopnia 

Planowany okres realizacji: 01.2021-02.2021; 01.2022-03.2022 

Część 8. Szkolenia fryzjerskie   

Planowany okres realizacji: 01.2021-07.2021 

Część 9. Szkolenie: Stylizacja paznokci 

Planowany okres realizacji: 10.2020-07.2021; 10.2021-07.2022 

Część 10. Szkolenie: Nowoczesne torty (szkolenie dla nauczycieli) Planowany okres realizacji: 11.2020-04.2021

Część 11. Szkolenie: Monoporcje (szkolenie dla nauczycieli) Planowany okres realizacji: 11.2020-04.2021

Część 12. Szkolenie: Kiper herbaty (szkolenie dla nauczycieli) Planowany okres realizacji: 11.2020-04.2021

Część 13. Szkolenie: Lody tajskie (szkolenie dla nauczycieli)

Planowany okres realizacji: 11.2020-04.2021

Część 14. Szkolenie: Projektowanie fryzur (szkolenie dla nauczycieli) Planowany okres realizacji: 11.2020-04.2021

Część 15. Szkolenie: SEP do 1 kV z egzaminem (szkolenie dla nauczycieli) Planowany okres realizacji: 11.2020-04.2021

Część 16. Szkolenie: Nowoczesne techniki i e-zasoby wspomagające edukację 

(szkolenie dla nauczycieli)

Planowany okres realizacji: 11.2020-04.2021

Część 17. Szkolenie: Prezi – forma przekazu informacji w kształceniu zawodowym  (szkolenie dla nauczycieli) 

Planowany okres realizacji: 11.2020-04.2021

Część 18. Szkolenie z zakresu pojazdów hybrydowych (szkolenie dla nauczycieli)  Planowany okres realizacji: 11.2020-04.2021

 

Dokładne terminy oraz ostateczna liczba uczestników zostaną wskazane przez Zamawiającego przed rozpoczęciem realizacji usługi.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji szkolenia w zależności od przebiegu procesu rekrutacji uczestników. 

 1. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia:
 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 • Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23, ust. 5 Ustawy PZP.
 • Spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
  1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej – Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
  2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
  3. zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca dysponuje co najmniej jednym trenerem posiadającym doświadczenie zawodowe w przeprowadzeniu min. 2 szkoleń w zakresie analogicznym do tematyki szkolenia, dla zadania w ramach którego składana jest oferta.
   • Wykonawca posiada doświadczenie zawodowe w przeprowadzeniu min. 2 szkoleń w zakresie analogicznym do tematyki szkolenia dla zadania, w ramach którego składana jest oferta.
   • Wykonawca bądź trener posiada przygotowanie pedagogiczne.
  4. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.
  5. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
  6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
  7. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

 1. Podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 5 Ustawy PZP:
 • Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia Wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
 • Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r.- Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje  zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe.
 • Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców:
  1. na podstawie określonej w art. 24 ust. 1 pkt 12- 23 ustawy,
  2. na podstawie określonej w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
 • Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie  podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie wyżej wymienionych informacji.  
 • Postanowienia art. 24 ust. 7-10 ustawy stosuje się odpowiednio.
 • Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
 • Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw do wykluczenia: (należy złożyć wraz z ofertą)
 2. Do Formularza ofertowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ Wykonawca na dzień składania oferty powinien dołączyć:
  1. wykaz kadry (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ),
  2. wykaz doświadczenia (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ),
  3. oświadczenia wstępnego potwierdzającego spełnianie warunków udziału w postępowaniu

(według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ),

 1. oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ),

Oświadczenie składane po otwarciu ofert (istnieje możliwość złożenia oświadczenia wraz z ofertą) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy PZP

 1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy o PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o

przynależności/braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 Ustawy PZP (wzór oświadczenia Wykonawcy dot. grupy kapitałowej w Załączniku nr 6 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

 • Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli Zamawiający w sytuacjach określonych w art. 10c-10e przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 2. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się:
  1. za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada

2012 r. - Prawo pocztowe,

 1. osobiście,
 2. za pośrednictwem posłańca,
 3. za pośrednictwem faksu,
 4. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 1. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być skierowanie na adres Zamawiającego.
 2. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Przesłanie dokumentów po godzinie 15.00, skutkować będzie zarejestrowaniem takiego pisma, jako poczty przychodzącej z datą następnego dnia roboczego. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższych wymogów przez Wykonawcę.
 4. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane za pomocą faxu lub formie elektronicznej wymają na żądanie każdej ze stron niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
 5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
 6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak niż nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu  o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej na której udostępniono SIWZ.
 7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminów składania wniosków o których mowa w pkt. 7.
 8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a udzielonymi odpowiedziami, jako obowiązujące należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
 9. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
 10. Oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
 11. Wymagane dokumenty muszą mieć formę oryginałów lub kopii (kserokopii) poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.
 12. Adres strony internetowej, na której zamieszczone jest ogłoszenie o zamówieniu oraz siwz,  a także wszystkie inne niezbędne dokumenty: https://www.zspnr1-krasnystaw.edu.pl/ 
 13. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Koordynator projektu, tel. 721-584-901, Specjalista ds. monitoringu i rozliczeń finansowych tel. 510-405-587

 

 • Wadium

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

 1. Termin związania ofertą
 2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni (art. 85 ust.1 pkt 1 ustawy). Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
 4. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy, Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Wykonawca nie wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy, na przedłużenie terminu związania ofertą.

 

 1. Opis sposobu przygotowania ofert
 2. Informacje dotyczące procedury i formy przedstawianych dokumentów:

1) Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia dla danej części oraz być sporządzona zgodnie z niniejszą SIWZ i musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

 1. prawidłowo wypełniony Formularz ofertowy, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ
 2. dokumenty i oświadczenia wymagane do złożenia wraz z ofertą określone w części VI,
 • oferta musi być napisana w języku polskim, napisana na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązań odpowiadających cenie oferty,
 • w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem, kopii dokumentów przez osobę niewymienioną/nieuprawnioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, osoba ta powinna posiadać stosowne pełnomocnictwo wystawione w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie,
 • dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
 • Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jedną, jednoznacznie opisana propozycję. Złożenie większej liczby ofert na tą samą część spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę,
 • treść złożonej oferty musi odpowiadać treści zawartej w SIWZ,
 • Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
 • Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona np. bindowana, zszyta, uniemożliwiając jej samoistną dekompletację oraz zawierała spis treści,
 • poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę,
 • oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie/opakowaniu. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie,
 • koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana do Zamawiającego z wyraźnym oznaczeniem:

„OFERTA NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO/ SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH Nr sprawy ZS/3/2020/ZzK CZĘŚĆ …. (na którą składana jest oferta) z dopiskiem „Nie otwierać przed 22.10.2020 do godziny 15:00” 

 • na kopercie/opakowaniu oferty należy podać nazwę i adres Wykonawcy, aby umożliwić zwrot nieotwartej koperty w przypadku wycofania oferty lub dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie,
 • Wykonawca składa Formularz ofertowy wraz z wymaganymi załącznikami,
 • Zamawiający informuje iż zgodnie z art. 8 w związku z art. 96 ust. 3 Ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.), jeżeli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione i jednocześnie wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa,
 • Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były złożone przez Wykonawcę w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” albo spięte, zszyte oddzielnie od pozostałych jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń,
 • zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa, które w rozumieniu Ustawy o zwalczaniu o nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem,
 • Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wyzwanie w trybie art. 90 Ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody będą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa, które w rozumieniu Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne, wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa,
 • Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zobowiązanie  w formie zawiadomienia o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta,  tj. w kopercie (opakowaniu) odpowiednio oznaczonej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty,
 • Wykonawca ma prawo, wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego zawiadomienia według tych samych zasad co dokonywanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób nie będą otwierane,
 • oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust 2 pkt 3 Ustawy PZP zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy PZP. Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące zapisów SIWZ należy zatem wyjaśniać z Zamawiającym przed upływem terminu składania ofert w trybie przewidzianym w rozdz. VII w niniejszej SIWZ. Przepisy Ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielania zamówienia, w tym projektów zapisu umowy po terminie otwarcia ofert.
 1. Informacje dotyczące procedury i formy przedstawianych dokumentów:
 • Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju  z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jaki może żądać Zamawiający  od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126),
 • jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o którym mowa w części VI SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o którym mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy o PZP lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wątpliwości Zamawiający wezwie go  do złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo byłoby konieczne unieważnienie postępowania,
 • jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw, albo złoży wadliwe pełnomocnictwa Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania,
 • oświadczenia dołączane do Formularza ofertowego składane są w oryginale,
 • poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej,
 • Zamawiający może żądać przedstawienia dokumentów lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości,
 • Wykonawca, który zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informację o podwykonawcach w załączanych oświadczeniach,
 • w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się  o udzielenie zamówienia; oświadczenie ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy  z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,
 • jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału  w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
 • w zakresie nieuregulowanym w SIWZ zastosowanie mają przepisy Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
 2. Oferty należy składać na adres podany w ogłoszeniu o przetargu, tj. w siedzibie Zamawiającego (Zespół Szkół Nr 1 im. T. Kościuszki w Krasnymstawie, ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw) w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.10.2020 do godz. 15:00.
 3. Decydująca jest data wpływu do siedziby Zamawiającego potwierdzona pieczęcią kancelaryjną

Zamawiającego. Za prawidłowe zaadresowanie oraz złożenie oferty  w terminie (miejscu) odpowiada Wykonawca. Zamawiający  nie ponosi konsekwencji dostarczenia oferty w inne miejsce niż wymienione w pkt. 1 lub po terminie.

 1. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem otwarcia ofert.
 2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust 2 Ustawy PZP.
 3. Otwarcie ofert jest jawne.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. w Zespole Szkół Nr 1 im. T. Kościuszki w Krasnymstawie, ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw, Świetlica szkolna, w dniu 

22  października 2020 r. o godz. 16:30.

 1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 2. Podczas otwarcia ofert do wiadomości zebranych odczytane zostaną co najmniej następujące informacje:
  1. nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,
  2. informacje dotyczące ceny
  3. informacje dotyczące terminu dostawy.
 3. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane oferty, których dotyczy wycofanie. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom.
 4. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem kopert zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedur dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty.
 5. Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego informacje dotyczące:
  1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
  2. firmy oraz adresu Wykonawców, którzy złożyli ofert w terminie,
  3. ceny wykonania zamówienia.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny

 1. Ceną podlegającą ocenie jest cena brutto oferty (zwana również ceną ofertową).
 2. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich – PLN.
 3. Cenę oferty brutto należy wyliczyć, z uwzględnieniem wszystkich wymagań w SIWZ. Wykonawca poda całkowitą cenę brutto oferty w Załączniku nr 2 do SIWZ (Formularz ofertowy) w zapisie liczbowym i słownie.
 4. Cenę oferty   zapisaną          liczbowo          należy zaokrąglić        do        2          miejsc po       przecinku,  do pełnego grosza w taki sposób, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się,  a końcówki powyżej 0,5 i wyżej zaokrągla się do 1 grosza.
 5. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca obliczając cenę oferty stosował stawki VAT zgodne ze stanem prawnym obowiązującym na dzień składania ofert.
 6. Cena brutto winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia wraz z podatkiem VAT.
 7. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz  z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punków w kryteriach:

cena – 60% (max. 60 pkt)

doświadczenie Wykonawcy – 30% (max. 30 pkt)

doświadczenie kadry realizującej zamówienie w realizacji szkoleń  na potrzeby placówki oświatowej – 10% (max. 10 pkt)

Kryterium nr 1 – cena

Ocena ofert wg kryterium nr 1 będzie prowadzona według poniższego wzoru:                cena oferty najtańszej

C = ..............................................   x 100 x 60%                cena oferty badanej

W zakresie kryterium nr 1 do porównania i oceny ofert brana będzie pod uwagę cena oferty brutto podana w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1). Za ww. kryterium można otrzymać maksymalnie 60 pkt.

Kryterium nr 2 – doświadczenie Wykonawcy

Liczba szkoleń o tematyce analogicznej do tematyki szkolenia  (w wymiarze godzinowym zbliżonym do przedmiotu zamówienia +/- 10%) dla zadania w ramach którego składana jest oferta, przeprowadzonych w okresie ostatnich trzech lat (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym czasie). W zakresie kryterium nr 2 do porównania i oceny ofert brana będzie pod uwagę liczba szkoleń podana w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2) w wymiarze godzinowym analogicznym do poszczególnych części zamówienia których dotyczy oferta. Wykonawca nie będzie liczył do kryterium punktowego obligatoryjnych dwóch szkoleń o tematyce tożsamej. 

Liczba przyznanych punktów:

1 – 2 szkolenia – 10 pkt

3 – 4 szkolenia – 20 pkt

5 i więcej szkoleń – 30 pkt

Za ww. kryterium można otrzymać maksymalnie 30 pkt.

Kryterium nr 3 – doświadczenie kadry realizującej zamówienie w realizacji szkoleń  na potrzeby placówki oświatowej

W ramach kryterium nr 3 oceniane będzie doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji szkoleń. Zamawiający będzie przyznawał punkty metoda zerojedynkową:

 1. 10 pkt. za realizację szkoleń na potrzeby placówki oświatowej,
 2. 0 pkt. w przypadku nie wykazania realizacji szkoleń na potrzeby placówki oświatowej.

  

Poprzez placówkę oświatową Zamawiający rozumie instytucje składające się na system oświaty zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292 z późn. zm.)

Ocena zostanie dokonana na podstawie informacji zamieszczonych przez Wykonawcę  w Załączniku nr 3 „Wykaz kadry realizującej zamówienie”.

Za ww. kryterium można otrzymać maksymalnie 10 pkt.

  

 • Na ocenę składa się suma punktów z poszczególnych kryteriów oceny.
 • Punktacja przyznana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom z PZP oraz SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu  o podane kryteria wyboru.
 • Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 2 lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny oraz pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający dokona wyboru oferty z najniższą ceną, zgodnie z art. 91 ust. 4 Ustawy PZP. 4) Zamawiający nie przewiduje dogrywki w formie aukcji elektronicznej.
 • Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
  1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
  2. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się otrzymanie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenia czasu trwania konsorcjum (określającego okres czasu realizacji przedmiotu zamówienia, zasady gwarancji i rękojmi) wykluczenia możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jej członków do czasu wykonania zamówienia.
  3. Zawarcie umowy nastąpi zgodnie z treścią według wzoru umowy określonym w Załączniku nr 7do SIWZ.
  4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
  5. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
  6. Przed upływem terminu określonego w ust. 5, Zamawiający może zawrzeć umowę, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożono jedną ofertę albo upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.
  7. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta zostało oceniona jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający zbada czy Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 1. Wymagania dotyczące należytego zabezpieczenia umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę, którego ofertę wybrano celem zawarcia umowy.

 • Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone w do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

Wzór umowy stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.

 • Pouczenia o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
 1. Każdemu Wykonawcy,    a          także    każdemu          innemu            podmiotowi, który    miał     interes  w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego          Ustawy            PZP      przysługują      środki ochrony prawnej           przewidziane 

w dziale 6 Ustawy PZP, jak dla podstępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych art. 11 ust 8 Ustawy PZP.

 1. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 Ustawy PZP.

 

XVIII. Wykaz załączników

Załącznik nr1. Formularz ofertowy

Załącznik nr 2. Wykaz kadry

Załącznik nr 3. Wykaz doświadczenia

Załącznik nr 4. Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 5. Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 6. Oświadczenie Wykonawcy dot. grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 Wzór umowy

Załącznik nr 8 Klauzula informacyjna

Wojciech Maślona Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1  im. T. Kościuszki w Krasnymstawie

                                                                      ……………………………………………………..

                                                                                                                   Zamawiający

eu

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. T. KOŚCIUSZKI 

W KRASNYMSTAWIE

 1. Zamkowa 1 22-300 Krasnystaw

tel./fax  82 576 37 55; www.zspnr1-krasnystaw.edu.pl/

Znak sprawy ZS/1/2020/ZzK                                                    Krasnystaw, dnia 29.09.2020 r.

 Zapytanie ofertowe ZS/1/2020/ZzK

Ogłoszenie o zmianie zapytania

Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Zespół Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie w związku z realizowanym projektem „Zawodowcy z Kościuszki” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 – Edukacja, kwalifikacje  i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na:  Część 1.  Przygotowanie i dostarczenie serwisu kawowego w łącznej ilości nie większej niż 2 544 sztuk.  

Część 2. Przygotowanie i dostarczenie obiadu dla Uczestników/Uczestniczek szkoleń  w łącznej ilości nie większej niż 1876 sztuk.

Część 3. Przygotowanie i dostarczenie obiadu dla Uczestników/Uczestniczek staży uczniowskich  w łącznej ilości nie większej niż 1 520 sztuk.

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

II.        Opis przedmiotu zamówienia

Część 1.  Przygotowanie i dostarczenie serwisu kawowego w łącznej ilości nie większej niż 2 544 sztuk.  

 

 1. Planowane dostawy to: w roku 2020 – 368 sztuk; w roku 2021 – 1032 sztuki; w roku 2022 – 1144 sztuki. Prognozowana ilość serwisu kawowego określona powyżej ma jedynie charakter orientacyjny dlatego też Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zamówienia z zakresu powyższego zapytania ofertowego z przyczyn niezależnych od niego np. nieobecności Uczestników.  
 2. W cenie zestawu należy ująć koszt torby papierowej/opakowania (dla każdego uczestnika osobno), w której zapakowany będzie serwis.
 3. Każdy serwis kawowy powinien składać się z:
 1. woda mineralna niegazowana/gazowana – butelka min. 500 ml
 2. sok 100% owocowy (jabłko, pomarańcza, wieloowocowy) bez dodatku cukru – butelka/karton min. 300 ml
 3. owoc świeży – podany w całości: np. jabłko, banan, mandarynka – 2 szt., pomarańcza, gruszka itp.
 4. batonik – tzw. mleczna kanapka (biszkopt z mlecznym nadzieniem) lub batonik śniadaniowy/zbożowy z ziarnami, owocami itp. – min. 25g
 5. rogal (croissant) z nadzieniem kakaowym, waniliowym i/lub owocowym

(na słodko), np. borsetto, 7 days, Chipicao – min. 60g

 1. drobne słodkie lub słone przekąski typu paluszki lub ciasteczka kruche wafelki, ciasteczka typu oreo, markizy, delicje, krakersy itp. (urozmaicone) – łącznie min. 100 g/os.
 1. Miejsce realizacji: Krasnystaw (sale Zamawiającego, tj. Zespołu Szkół Nr 1 T. Kościuszki, ul. Zamkowa 1 w Krasnymstawie).
 2. Zamawiający informuje, że dostawy serwisu kawowego realizowane będą w dni robocze (dni nauki szkolnej).

Część 2. Przygotowanie i dostarczenie obiadu dla Uczestników/Uczestniczek szkoleń  w łącznej ilości nie większej niż 1876 sztuk  

 1. Planowane dostawy to: w roku 2020 – 208 sztuk; w roku 2021 – 874 sztuki; w roku 2022 – 794 sztuk. Prognozowana ilość obiadów określona powyżej ma jedynie charakter orientacyjny dlatego też Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zamówienia z zakresu powyższego zapytania ofertowego z przyczyn niezależnych od niego np. nieobecności Uczestników.  
 2. Miejsce realizacji: Krasnystaw (sale Zamawiającego, tj. Zespołu Szkół Nr 1 im. T.

Kościuszki, ul. Zamkowa 1 w Krasnymstawie)   

 1. Zamawiający informuje, że posiłki będą wymagane na zajęcia w dni wolne od nauki szkolnej, tj. w soboty/niedziele oraz ferie/wakacje/przerwy świąteczne itp.

Część 3. Przygotowanie i dostarczenie obiadu dla Uczestników/Uczestniczek staży uczniowskich w łącznej ilości nie większej niż 1 520 sztuk 

 1. Planowane dostawy to:; w roku 2021 – 760 sztuk; w roku 2022 – 760 sztuk. Prognozowana ilość obiadów określona powyżej ma jedynie charakter orientacyjny, ponieważ Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zamówienia z zakresu powyższego zapytania ofertowego z przyczyn niezależnych od niego np. nieobecności Uczestników.  
 2. Miejsce realizacji: miejsca organizacji stażu wskazane przez Zamawiającego (woj. lubelskie)
 3. Realizacja tej części zamówienia nastąpi w okresie wakacyjnym tj. czerwiec – sierpień 2021 roku oraz czerwiec – sierpień 2022 roku.

Ad. części 2 i 3: 

 

 • Każdy obiad powinien składać się z porcji mięsa lub ryby o gramaturze nie mniejszej niż 100 g, dodatków np. ziemniaki, ryż, kasza, makaron o gramaturze nie mniejszej niż 200 g lub porcji jarskiej o gramaturze nie mniejszej niż 300 g oraz surówki o gramaturze nie mniejszej niż 100 g (minimalna gramatura 1 porcji wynosi 400 g). W przypadku jeśli wśród uczestników szkoleń będą osoby stosujące dietę wegetariańską lub wegańską, Wykonawca zostanie o tym fakcie poinformowany przed rozpoczęciem realizacji usługi i zobowiązany będzie do zapewniania tym uczestnikom obiadów wegetariańskich/wegańskich.
 • Obiad musi być wyporcjowany dla każdego uczestnika i podany na ciepło, w pojemniku termoizolacyjnym, z kompletem sztućców jednorazowych (zapakowanym oddzielnie) i serwetkami.
 • Dostarczane posiłki powinny być gorące i estetycznie podane.
 • Posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z przepisami prawa w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych (m. in. Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.  o bezpieczeństwie żywności i żywienia - tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1252 z późn. zm.).
 • Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia własnych naczyń, sztućców oraz wszystkich pozostałych elementów wymaganych do prawidłowej realizacji usługi cateringu.

 

Opis zamówienia – dotyczy wszystkich części:  

 • Cena usługi zawiera wszystkie koszty przygotowania, dostarczenia, zapewnienia obiadów i serwisu kawowego w tym: koszt transportu, niezbędnych naczyń, sztućców oraz odbiór zużytych naczyń po zakończeniu każdego dnia szkolenia/stażu. Zamawiający dopuszcza możliwość użycia naczyń i sztućców plastikowych, odpowiednich do serwowanych dań.
 • Zamawiający zobowiązuje się do telefonicznego informowania Wykonawcy o dokładnej ilości obiadów/serwisu kawowego każdego dnia szkolenia/stażu, co najmniej 2 godziny przed planowanym ich dostarczeniem.
 • Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo dostępu do wszystkich atestów na surowce, urządzenia, sprzęt, naczynia, opakowania transportowe wykorzystywane w procesie przygotowania i transportu posiłków oraz wyrywkowej kontroli gramatury potraw.

III.      Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych

55520000-1 – Usługi dostarczania posiłków

55321000-6 – Przygotowywanie posiłków

55511000-5 – Usługi bufetowe oraz usługi kawiarniane dla ograniczonej grupy klientów

IV.      Termin i miejsce wykonania  zamówienia

Planowane terminy realizacji usługi zgodnie z harmonogramem Projektu: 10.10.2020-31.08.2022. Dokładne terminy oraz ostateczna liczba porcji zostaną wskazane przez Zamawiającego przed rozpoczęciem realizacji usługi. Harmonogramy dostaw zostaną przesłane na minimum 3 dni przed planowanymi dostawami. 

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu:

 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:

 1. Wykonawcą może być wyłącznie podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. 

Weryfikacja spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunku będzie stanowił aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

 1. Posiadają potencjał organizacyjno-techniczny oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie niniejszego zamówienia, a także dysponują potencjałem i doświadczeniem gwarantującym wykonanie zamówienia: posiadają doświadczenie w realizacji usług będących przedmiotem zamówienia, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizowali co najmniej 2 usługi cateringowe dla co najmniej  2 osób (każda). 

Weryfikacja spełnienia warunku: na podstawie Załącznika nr 2 do zapytania ofertowego.

 1. Z zamówienia wykluczeni są wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy  a wykonawcą, polegające w szczególności na: 
  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Weryfikacja spełnienia warunku: na podstawie Załącznika nr 3 do zapytania ofertowego.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu  o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia stanowiące załączniki do niniejszego zapytania. Oferty Wykonawców, którzy nie przedłożą wymaganych dokumentów i oświadczeń stanowiących załączniki do niniejszego zapytania zostaną uznane za nieważne i nie będą podlegały ocenie. 

 1. Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 • Opis sposobu przygotowywania oferty.
  1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą z części.
  2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na każdą z części oddzielnie.
  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  4. Ofertę – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego – należy sporządzić czytelnie w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej.
  5. Zamawiający dopuszcza składanie korespondencji tylko pisemnie, osobiście lub drogą pocztową.
  6. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
  7. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy zgodnie z treścią dokumentu określającego status Wykonawcy, bądź treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
  8. Wykonawca składa Formularz ofertowy ze wskazaniem ceny za wszystkie elementy stanowiące przedmiot zamówienia.
  9. Na ofertę składają się następujące dokumenty i oświadczenia:
   • Formularz ofertowy – stanowiący Załącznik nr 1,
   • Wykaz doświadczenia w realizacji usług zgodnych z przedmiotem zamówienia

(Załącznik nr 2), 

 • Oświadczenie Dostawcy/Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3),
 • Oświadczenie Dostawcy/Wykonawcy dot. klauzul społecznych (Załącznik nr 4).

VIII. Miejsce oraz termin składania ofert 

 1. Ofertę należy złożyć w Zespole Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie, Biuro Projektu „Zawodowcy z Kościuszki”, ul. Zamkowa 1,  22-300 Krasnystaw.
 2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

Nazwa i adres 

Wykonawcy               

                                             Zespół Szkół Nr 1 im. T. Kościuszki w Krasnymstawie, 

                                                  ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw        

                                                                     Biuro Projektu: „Zawodowcy z Kościuszki” 

       Oferta na wykonanie usługi cateringowej             

Nie otwierać przed 07.10.2020 r. przed godz. 15.30

 1. Oferty nie zawierające wymaganych dokumentów i oświadczeń, złożone po terminie lub w innym miejscu nie będą rozpatrywane.
 2. Termin złożenia oferty do dnia: 07.10.2020 r. do godz. 15.30.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania

koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/informacji oraz  za przesłanie/złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

L.p.

Kryterium oceny

Sposób oceny

1.

Koszt przygotowania posiłku

– 70%

Najniższa cena – 70 pkt. (Cn:Cb) x 100 x 70% gdzie Cn – cena najniższa Cb – cena badana

Najkorzystniejsza oferta może otrzymać maksymalnie  70 pkt.

2.

Klauzule społeczne  – 30%

Maksymalną ilość  30  punktów  w  ramach  kryterium  „klauzule  społeczne”  otrzyma Wykonawca, którego oferta spełnia dwa warunki:

1. Wykonawca zatrudni przy wykonywaniu zamówienia w wymiarze min. 1/2 etatu:  - co najmniej 1 osobę z niepełnosprawnościami,  co oznacza osobę spełniającą przesłanki statusu niepełnosprawności określone ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej lub 

- co najmniej 1 osobę bezrobotną, co oznacza osobę spełniającą przesłanki art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub  - co najmniej 1 osobę, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym. 

Zatrudnienie powinno obejmować czas realizacji zamówienia. Za spełnienie tego warunku oferta otrzyma 20 pkt. (Oferta, która nie spełnia kryterium otrzyma 0 pkt.)

2. Wykonawca jest podmiotem ekonomii społecznej.

Za spełnienie tego warunku oferta otrzyma pkt. 10 pkt. (Oferta, która nie spełnia kryterium otrzyma 0 pkt.) 

X.        Opis sposobu obliczenia ceny

 1. Ceną podlegającą ocenie jest cena brutto oferty (zwana również ceną ofertową).
 2. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich – PLN.
 3. Cenę oferty brutto należy wyliczyć, z uwzględnieniem wszystkich wymagań w zapytaniu ofertowym. Wykonawca poda całkowitą cenę brutto oferty w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego (Formularz ofertowy) w zapisie liczbowym i słownie.
 4. Cenę oferty zapisaną liczbowo należy zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku, do pełnego grosza w taki sposób, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się,  a końcówki powyżej 0,5 i wyżej zaokrągla się do 1 grosza.
 5. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca obliczając cenę oferty stosował stawki VAT zgodne ze stanem prawnym obowiązującym na dzień składania ofert.
 6. Cena brutto winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia wraz z podatkiem VAT.
 7. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów,  w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

XI.     Ocena spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu

 1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia stanowiące załączniki do niniejszego zapytania.
 2. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. W razie wątpliwości co do informacji zawartych w ofercie, Zamawiający wystąpi do Wykonawcy z żądaniem ich wyjaśnienia. Udzielone wyjaśnienia nie mogą powodować zmiany złożonej oferty.
 3. Odrzucenie oferty:

    Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

 • jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego,
 • gdy Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
 • zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 • została złożona po upływie wyznaczonego terminu,
 • jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 • formularz oferty i wymagane załączniki zostały podpisane przez osobę/osoby nieuprawnione,
 • zawierającą błędy niebędące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi,
 • Wykonawca nie złożył wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert bądź ich uzupełnień w wyznaczonym terminie,
 • została złożona na nieobowiązującym wzorze bądź dokumencie znacząco zmienionym (poprzez istotną zmianę rozumie się np. usunięcie kolumn i wierszy).
 1. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego.
 2. Badanie oferty:

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub przedłożenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia  z wymaganiami Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość wzywania Wykonawców  do złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dokumentów oraz składania wyjaśnień, przedkładania dodatkowych dokumentów przez Wykonawców drogą mailową.

XII.     Osoby do kontaktów

Koordynator projektu (tel. 721-584-901) 

Specjalista ds. monitoringu i rozliczeń finansowych (tel. 510-405-587) e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   

XIII.Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

 1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym i zgodności z niniejszym zapytaniem ofertowym.
 2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie niezwłocznie wybranych Oferentów do zawarcia umowy. Jeśli w terminie 7 dni od wezwania do podpisania umowy Oferent nie zawrze umowy, Zamawiający uzna, iż odmówił on podpisania umowy i wówczas może zawrzeć umowę z Oferentem, którego oferta była następna w kolejności, pod warunkiem, że nie upłynął termin związania ofertą.
 3. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone oferty w wyniku oceny otrzymały tę samą liczbę punktów, Zamawiający przeprowadzi negocjacje cenowe z Wykonawcami.
 4. Wykonawcy nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 5. W przypadku, gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający, może podjąć negocjacje z wybranym zgodnie z zasadą konkurencyjności Wykonawcą lub powtórzyć postępowanie w trybie zasady konkurencyjności.
 6. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Poczty Polskiej lub przesyłki kurierskiej lub telefonicznie.

XIV.    Warunki zmiany umowy

 1. Zamawiający zastrzega  sobie  prawo  unieważnienia  zapytania  ofertowego  na  każdym  etapie postępowania bez podania przyczyny. Zamawiający unieważnieni postępowanie, jeżeli w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy. 
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z Wykonawcą w następstwie niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia stosownych przesłanek wskazanych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 20142020.
 3. Zamawiający informuje, iż w umowie będą zapisy:
  1. przewidujące karę umowną w wysokości 50% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku nie wykonywania przez Wykonawcę w sposób zgodny z innymi

postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności,

 1. zastrzegające Zamawiającemu          możliwość       potrącania       naliczonych     kar             umownych                           z wynagrodzenia Wykonawcy,
 2. zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych,
 3. zastrzegające wypłatę pełnego wynagrodzenia Wykonawcy tylko w przypadku należytego zrealizowania obowiązków określonych w opisie przedmiotu zamówienia i zawartych w umowie na wykonanie usługi,
 4. zastrzegające prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku realizowania usługi niezgodnie z umową lub harmonogramem z winy Wykonawcy.
 1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy z powodu:
  • zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy,
  • zmiany terminu            realizacji          zamówienia     z          przyczyn         obiektywnych,             niezależnych  od Zamawiającego,
  • zmiany harmonogramu realizacji projektu wpływające na harmonogram wykonania usługi objętej niniejszym zamówieniem,
  • zmiany harmonogramu realizacji projektu wynikające ze zmiany w zakresie finansowania projektu (zmiany harmonogramu płatności).
 2. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy.
 3. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.

XV.     Wykaz załączników

 • Formularz ofertowy – stanowiący Załącznik nr 1
 • Wykaz doświadczenia w realizacji usług zgodnych z przedmiotem zamówienia (Załącznik nr 2)
 • Oświadczenie Dostawcy/Wykonawcy o          spełnianiu        warunków       udziału

w postępowaniu (Załącznik nr 3),

 • Oświadczenie Dostawcy/Wykonawcy dot. klauzul społecznych (Załącznik nr 4).

Wojciech Maślona Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1  im. T. Kościuszki w Krasnymstawie

                                                                      ……………………………………………………..

                                                                                                                   Zamawiający

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. T. KOŚCIUSZKI 

W KRASNYMSTAWIE

 1. Zamkowa 1 22-300 Krasnystaw

tel./fax  82 576 37 55; www.zspnr1-krasnystaw.edu.pl/

Znak sprawy ZS/1/2020/ZzK                                                    Krasnystaw, dnia 29.09.2020 r.

 Zapytanie ofertowe ZS/1/2020/ZzK

Zespół Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie w związku z realizowanym projektem „Zawodowcy z Kościuszki” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 – Edukacja, kwalifikacje  i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na:  Część 1.  Przygotowanie i dostarczenie serwisu kawowego w łącznej ilości nie większej niż 2 544 sztuk.  

Część 2. Przygotowanie i dostarczenie obiadu dla Uczestników/Uczestniczek szkoleń  w łącznej ilości nie większej niż 1876 sztuk.

Część 3. Przygotowanie i dostarczenie obiadu dla Uczestników/Uczestniczek staży uczniowskich  w łącznej ilości nie większej niż 1 520 sztuk.

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

II.        Opis przedmiotu zamówienia

Część 1.  Przygotowanie i dostarczenie serwisu kawowego w łącznej ilości nie większej niż 2 544 sztuk.  

 

 1. Planowane dostawy to: w roku 2020 – 368 sztuk; w roku 2021 – 1032 sztuki; w roku 2022 – 1144 sztuki. Prognozowana ilość serwisu kawowego określona powyżej ma jedynie charakter orientacyjny dlatego też Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zamówienia z zakresu powyższego zapytania ofertowego z przyczyn niezależnych od niego np. nieobecności Uczestników.  
 2. W cenie zestawu należy ująć koszt torby papierowej/opakowania (dla każdego uczestnika osobno), w której zapakowany będzie serwis.
 3. Każdy serwis kawowy powinien składać się z:
 1. woda mineralna niegazowana/gazowana – butelka min. 500 ml
 2. sok 100% owocowy (jabłko, pomarańcza, wieloowocowy) bez dodatku cukru – butelka/karton min. 300 ml
 3. owoc świeży – podany w całości: np. jabłko, banan, mandarynka – 2 szt., pomarańcza, gruszka itp.
 4. batonik – tzw. mleczna kanapka (biszkopt z mlecznym nadzieniem) lub batonik śniadaniowy/zbożowy z ziarnami, owocami itp. – min. 25g
 5. rogal (croissant) z nadzieniem kakaowym, waniliowym i/lub owocowym

(na słodko), np. borsetto, 7 days, Chipicao – min. 60g

 1. drobne słodkie lub słone przekąski typu paluszki lub ciasteczka kruche wafelki, ciasteczka typu oreo, markizy, delicje, krakersy itp. (urozmaicone) – łącznie min. 100 g/os.
 1. Miejsce realizacji: Krasnystaw (sale Zamawiającego, tj. Zespołu Szkół Nr 1 T. Kościuszki, ul. Zamkowa 1 w Krasnymstawie).
 2. Zamawiający informuje, że dostawy serwisu kawowego realizowane będą w dni robocze (dni nauki szkolnej).

Część 2. Przygotowanie i dostarczenie obiadu dla Uczestników/Uczestniczek szkoleń  w łącznej ilości nie większej niż 1876 sztuk  

 1. Planowane dostawy to: w roku 2020 – 208 sztuk; w roku 2021 – 874 sztuki; w roku 2022 – 794 sztuk. Prognozowana ilość obiadów określona powyżej ma jedynie charakter orientacyjny dlatego też Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zamówienia z zakresu powyższego zapytania ofertowego z przyczyn niezależnych od niego np. nieobecności Uczestników.  
 2. Miejsce realizacji: Krasnystaw (sale Zamawiającego, tj. Zespołu Szkół Nr 1 im. T.

Kościuszki, ul. Zamkowa 1 w Krasnymstawie)   

 1. Zamawiający informuje, że posiłki będą wymagane na zajęcia w dni wolne od nauki szkolnej, tj. w soboty/niedziele oraz ferie/wakacje/przerwy świąteczne itp.

Część 3. Przygotowanie i dostarczenie obiadu dla Uczestników/Uczestniczek staży uczniowskich w łącznej ilości nie większej niż 1 520 sztuk 

 1. Planowane dostawy to:; w roku 2021 – 760 sztuk; w roku 2022 – 760 sztuk. Prognozowana ilość obiadów określona powyżej ma jedynie charakter orientacyjny, ponieważ Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zamówienia z zakresu powyższego zapytania ofertowego z przyczyn niezależnych od niego np. nieobecności Uczestników.  
 2. Miejsce realizacji: miejsca organizacji stażu wskazane przez Zamawiającego (woj. lubelskie)
 3. Realizacja tej części zamówienia nastąpi w okresie wakacyjnym tj. czerwiec – sierpień 2021 roku oraz czerwiec – sierpień 2022 roku.

Ad. części 2 i 3: 

 

 • Każdy obiad powinien składać się z porcji mięsa lub ryby o gramaturze nie mniejszej niż 100 g, dodatków np. ziemniaki, ryż, kasza, makaron o gramaturze nie mniejszej niż 200 g lub porcji jarskiej o gramaturze nie mniejszej niż 300 g oraz surówki o gramaturze nie mniejszej niż 100 g (minimalna gramatura 1 porcji wynosi 400 g). W przypadku jeśli wśród uczestników szkoleń będą osoby stosujące dietę wegetariańską lub wegańską, Wykonawca zostanie o tym fakcie poinformowany przed rozpoczęciem realizacji usługi i zobowiązany będzie do zapewniania tym uczestnikom obiadów wegetariańskich/wegańskich.
 • Obiad musi być wyporcjowany dla każdego uczestnika i podany na ciepło, w pojemniku termoizolacyjnym, z kompletem sztućców jednorazowych (zapakowanym oddzielnie) i serwetkami.
 • Dostarczane posiłki powinny być gorące i estetycznie podane.
 • Posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z przepisami prawa w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych (m. in. Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.  o bezpieczeństwie żywności i żywienia - tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1252 z późn. zm.).
 • Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia własnych naczyń, sztućców oraz wszystkich pozostałych elementów wymaganych do prawidłowej realizacji usługi cateringu.

 

Opis zamówienia – dotyczy wszystkich części:  

 • Cena usługi zawiera wszystkie koszty przygotowania, dostarczenia, zapewnienia obiadów i serwisu kawowego w tym: koszt transportu, niezbędnych naczyń, sztućców oraz odbiór zużytych naczyń po zakończeniu każdego dnia szkolenia/stażu. Zamawiający dopuszcza możliwość użycia naczyń i sztućców plastikowych, odpowiednich do serwowanych dań.
 • Zamawiający zobowiązuje się do telefonicznego informowania Wykonawcy o dokładnej ilości obiadów/serwisu kawowego każdego dnia szkolenia/stażu, co najmniej 2 godziny przed planowanym ich dostarczeniem.
 • Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo dostępu do wszystkich atestów na surowce, urządzenia, sprzęt, naczynia, opakowania transportowe wykorzystywane w procesie przygotowania i transportu posiłków oraz wyrywkowej kontroli gramatury potraw.

III.      Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych

55520000-1 – Usługi dostarczania posiłków

55321000-6 – Przygotowywanie posiłków

55511000-5 – Usługi bufetowe oraz usługi kawiarniane dla ograniczonej grupy klientów

IV.      Termin i miejsce wykonania  zamówienia

Planowane terminy realizacji usługi zgodnie z harmonogramem Projektu: 10.10.2020-31.08.2022. Dokładne terminy oraz ostateczna liczba porcji zostaną wskazane przez Zamawiającego przed rozpoczęciem realizacji usługi. Harmonogramy dostaw zostaną przesłane na minimum 3 dni przed planowanymi dostawami. 

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu:

 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:

 1. Wykonawcą może być wyłącznie podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. 

Weryfikacja spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunku będzie stanowił aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

 1. Posiadają potencjał organizacyjno-techniczny oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie niniejszego zamówienia, a także dysponują potencjałem i doświadczeniem gwarantującym wykonanie zamówienia: posiadają doświadczenie w realizacji usług będących przedmiotem zamówienia, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizowali co najmniej 2 usługi cateringowe dla co najmniej  2 osób (każda). 

Weryfikacja spełnienia warunku: na podstawie Załącznika nr 2 do zapytania ofertowego.

 1. Z zamówienia wykluczeni są wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy  a wykonawcą, polegające w szczególności na: 
  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Weryfikacja spełnienia warunku: na podstawie Załącznika nr 3 do zapytania ofertowego.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu  o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia stanowiące załączniki do niniejszego zapytania. Oferty Wykonawców, którzy nie przedłożą wymaganych dokumentów i oświadczeń stanowiących załączniki do niniejszego zapytania zostaną uznane za nieważne i nie będą podlegały ocenie. 

 1. Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 • Opis sposobu przygotowywania oferty.
  1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą z części.
  2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na każdą z części oddzielnie.
  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  4. Ofertę – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego – należy sporządzić czytelnie w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej.
  5. Zamawiający dopuszcza składanie korespondencji tylko pisemnie, osobiście lub drogą pocztową.
  6. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
  7. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy zgodnie z treścią dokumentu określającego status Wykonawcy, bądź treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
  8. Wykonawca składa Formularz ofertowy ze wskazaniem ceny za wszystkie elementy stanowiące przedmiot zamówienia.
  9. Na ofertę składają się następujące dokumenty i oświadczenia:
   • Formularz ofertowy – stanowiący Załącznik nr 1,
   • Wykaz doświadczenia w realizacji usług zgodnych z przedmiotem zamówienia

(Załącznik nr 2), 

 • Oświadczenie Dostawcy/Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3),
 • Oświadczenie Dostawcy/Wykonawcy dot. klauzul społecznych (Załącznik nr 4).

VIII. Miejsce oraz termin składania ofert 

 1. Ofertę należy złożyć w Zespole Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie, Biuro Projektu „Zawodowcy z Kościuszki”, ul. Zamkowa 1,  22-300 Krasnystaw.
 2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

Nazwa i adres 

Wykonawcy               

                                             Zespół Szkół Nr 1 im. T. Kościuszki w Krasnymstawie, 

                                                  ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw        

                                                                     Biuro Projektu: „Zawodowcy z Kościuszki” 

       Oferta na wykonanie usługi cateringowej             

Nie otwierać przed 07.10.2020 r. przed godz. 15.30

 1. Oferty nie zawierające wymaganych dokumentów i oświadczeń, złożone po terminie lub w innym miejscu nie będą rozpatrywane.
 2. Termin złożenia oferty do dnia: 07.10.2020 r. do godz. 15.30.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania

koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/informacji oraz  za przesłanie/złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

L.p.

Kryterium oceny

Sposób oceny

1.

Koszt przygotowania posiłku

– 70%

Najniższa cena – 70 pkt. (Cn:Cb) x 100 x 70% gdzie Cn – cena najniższa Cb – cena badana

Najkorzystniejsza oferta może otrzymać maksymalnie  70 pkt.

2.

Klauzule społeczne  – 30%

Maksymalną ilość  30  punktów  w  ramach  kryterium  „klauzule  społeczne”  otrzyma Wykonawca, którego oferta spełnia dwa warunki:

1. Wykonawca zatrudni przy wykonywaniu zamówienia w wymiarze min. 1/2 etatu:  - co najmniej 1 osobę z niepełnosprawnościami,  co oznacza osobę spełniającą przesłanki statusu niepełnosprawności określone ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej lub 

- co najmniej 1 osobę bezrobotną, co oznacza osobę spełniającą przesłanki art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub  - co najmniej 1 osobę, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym. 

Zatrudnienie powinno obejmować czas realizacji zamówienia. Za spełnienie tego warunku oferta otrzyma 20 pkt. (Oferta, która nie spełnia kryterium otrzyma 0 pkt.)

2. Wykonawca jest podmiotem ekonomii społecznej.

Za spełnienie tego warunku oferta otrzyma pkt. 10 pkt. (Oferta, która nie spełnia kryterium otrzyma 0 pkt.) 

X.        Opis sposobu obliczenia ceny

 1. Ceną podlegającą ocenie jest cena brutto oferty (zwana również ceną ofertową).
 2. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich – PLN.
 3. Cenę oferty brutto należy wyliczyć, z uwzględnieniem wszystkich wymagań w zapytaniu ofertowym. Wykonawca poda całkowitą cenę brutto oferty w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego (Formularz ofertowy) w zapisie liczbowym i słownie.
 4. Cenę oferty zapisaną liczbowo należy zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku, do pełnego grosza w taki sposób, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się,  a końcówki powyżej 0,5 i wyżej zaokrągla się do 1 grosza.
 5. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca obliczając cenę oferty stosował stawki VAT zgodne ze stanem prawnym obowiązującym na dzień składania ofert.
 6. Cena brutto winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia wraz z podatkiem VAT.
 7. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów,  w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

XI.     Ocena spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu

 1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia stanowiące załączniki do niniejszego zapytania.
 2. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. W razie wątpliwości co do informacji zawartych w ofercie, Zamawiający wystąpi do Wykonawcy z żądaniem ich wyjaśnienia. Udzielone wyjaśnienia nie mogą powodować zmiany złożonej oferty.
 3. Odrzucenie oferty:

    Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

 • jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego,
 • gdy Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
 • zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 • została złożona po upływie wyznaczonego terminu,
 • jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 • formularz oferty i wymagane załączniki zostały podpisane przez osobę/osoby nieuprawnione,
 • zawierającą błędy niebędące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi,
 • Wykonawca nie złożył wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert bądź ich uzupełnień w wyznaczonym terminie,
 • została złożona na nieobowiązującym wzorze bądź dokumencie znacząco zmienionym (poprzez istotną zmianę rozumie się np. usunięcie kolumn i wierszy).
 1. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego.
 2. Badanie oferty:

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub przedłożenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia  z wymaganiami Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość wzywania Wykonawców  do złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dokumentów oraz składania wyjaśnień, przedkładania dodatkowych dokumentów przez Wykonawców drogą mailową.

XII.     Osoby do kontaktów

Koordynator projektu (tel. 721-584-901) 

Specjalista ds. monitoringu i rozliczeń finansowych (tel. 510-405-587) e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   

XIII.Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

 1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym i zgodności z niniejszym zapytaniem ofertowym.
 2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie niezwłocznie wybranych Oferentów do zawarcia umowy. Jeśli w terminie 7 dni od wezwania do podpisania umowy Oferent nie zawrze umowy, Zamawiający uzna, iż odmówił on podpisania umowy i wówczas może zawrzeć umowę z Oferentem, którego oferta była następna w kolejności, pod warunkiem, że nie upłynął termin związania ofertą.
 3. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone oferty w wyniku oceny otrzymały tę samą liczbę punktów, Zamawiający przeprowadzi negocjacje cenowe z Wykonawcami.
 4. Wykonawcy nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 5. W przypadku, gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający, może podjąć negocjacje z wybranym zgodnie z zasadą konkurencyjności Wykonawcą lub powtórzyć postępowanie w trybie zasady konkurencyjności.
 6. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Poczty Polskiej lub przesyłki kurierskiej lub telefonicznie.

XIV.    Warunki zmiany umowy

 1. Zamawiający zastrzega  sobie  prawo  unieważnienia  zapytania  ofertowego  na  każdym  etapie postępowania bez podania przyczyny. Zamawiający unieważnieni postępowanie, jeżeli w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy. 
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z Wykonawcą w następstwie niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia stosownych przesłanek wskazanych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 20142020.
 3. Zamawiający informuje, iż w umowie będą zapisy:
  1. przewidujące karę umowną w wysokości 50% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku nie wykonywania przez Wykonawcę w sposób zgodny z innymi

postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności,

 1. zastrzegające Zamawiającemu          możliwość       potrącania       naliczonych     kar             umownych                           z wynagrodzenia Wykonawcy,
 2. zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych,
 3. zastrzegające wypłatę pełnego wynagrodzenia Wykonawcy tylko w przypadku należytego zrealizowania obowiązków określonych w opisie przedmiotu zamówienia i zawartych w umowie na wykonanie usługi,
 4. zastrzegające prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku realizowania usługi niezgodnie z umową lub harmonogramem z winy Wykonawcy.
 1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy z powodu:
  • zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy,
  • zmiany terminu            realizacji          zamówienia     z          przyczyn         obiektywnych,             niezależnych  od Zamawiającego,
  • zmiany harmonogramu realizacji projektu wpływające na harmonogram wykonania usługi objętej niniejszym zamówieniem,
  • zmiany harmonogramu realizacji projektu wynikające ze zmiany w zakresie finansowania projektu (zmiany harmonogramu płatności).
 2. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy.
 3. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.

XV.     Wykaz załączników

 • Formularz ofertowy – stanowiący Załącznik nr 1
 • Wykaz doświadczenia w realizacji usług zgodnych z przedmiotem zamówienia (Załącznik nr 2)
 • Oświadczenie Dostawcy/Wykonawcy o          spełnianiu        warunków       udziału

w postępowaniu (Załącznik nr 3),

 • Oświadczenie Dostawcy/Wykonawcy dot. klauzul społecznych (Załącznik nr 4).

Wojciech Maślona Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1  im. T. Kościuszki w Krasnymstawie

                                                                      ……………………………………………………..

                                                                                                                   Zamawiający

eu

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. T. KOŚCIUSZKI 

W KRASNYMSTAWIE

 1. Zamkowa 1 22-300 Krasnystaw

tel./fax  82 576 37 55; www.zspnr1-krasnystaw.edu.pl/

Znak sprawy ZS/2/2020/ZzK                                                    Krasnystaw, dnia 29.09.2020 r.

 

Zespół Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie informuje o unieważnieniu postępowania Znak sprawy ZS/2/2020/ZzK (załącznik)

 Zapytanie ofertowe ZS/2/2020/ZzK

Zespół Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie w związku z realizowanym projektem „Zawodowcy z Kościuszki” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 – Edukacja, kwalifikacje  i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń w podziale na 18 części zgodnie z liczbą uczestników, liczby godzin i terminami dla poszczególnych szkoleń:  Część 1. Szkolenie: Kelner z egzaminem czeladniczym

Część 2. Szkolenie: Wizażystka z egzaminem czeladniczym

Część 3. Kurs obsługi wózka jezdniowego

Część 4. Szkolenie: Prawo jazdy kat. B

Część 5. Szkolenie: Uprawnienia elektryczne do 1kV

Część 6. Kurs obsługi kasy fiskalnej

Część 7. Szkolenie: Barista I i II stopnia

Część 8. Szkolenia fryzjerskie   

Część 9. Szkolenie: Stylizacja paznokci

Część 10. Szkolenie: Nowoczesne torty (szkolenie dla nauczycieli)

Część 11. Szkolenie: Monoporcje (szkolenie dla nauczycieli)

Część 12. Szkolenie: Kiper herbaty (szkolenie dla nauczycieli)

Część 13. Szkolenie: Lody tajskie (szkolenie dla nauczycieli)

Część 14. Szkolenie: Projektowanie fryzur (szkolenie dla nauczycieli)

Część 15. Szkolenie: SEP do 1 kV z egzaminem(szkolenie dla nauczycieli)

Część 16. Szkolenie: Nowoczesne techniki i e-zasoby wspomagające edukację(szkolenie dla nauczycieli)

Część 17. Szkolenie: Prezi – forma przekazu informacji w kształceniu zawodowym (szkolenie dla nauczycieli) 

Część 18. Szkolenie z zakresu pojazdów hybrydowych (szkolenie dla nauczycieli) 

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

 

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

II.         Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń: na potrzeby Zespołu

Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie w związku z realizowanym projektem „Zawodowcy z Kościuszki” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 – Edukacja, kwalifikacje  i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe. 

Przedmiot zamówienia został podzielony na 18 części:

Część 1. Szkolenie: Kelner z egzaminem czeladniczym 

Planowany okres realizacji: 09.2021-07.2022 

Liczba godzin szkolenia: 160 godzin/ 8 godzin lekcyjnych dziennie

Planowana liczba uczestników: 8 (1 grupa)

Zamawiający pokrywa koszt badań lekarskich oraz egzaminu czeladniczego. 

Wykonawca zapewni podręczniki do nauki dla każdego Uczestnika szkolenia.

Zajęcia odbywać się będą w salach Zamawiającego. Zajęcia realizowane w dni wolne od nauki. 

Część 2. Szkolenie: Wizażystka z egzaminem czeladniczym 

Planowany okres realizacji: 10.2020-07.2021 

Liczba godzin szkolenia: 160 godzin/8 godzin lekcyjnych dziennie 

Planowana liczba uczestników: 8 (1 grupa)

Zamawiający pokrywa koszt badań lekarskich oraz egzaminu czeladniczego.

Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić kosmetyki i materiały dydaktyczne w ilości zapewniającej prawidłową realizację szkolenia oraz egzaminu. 

Wykonawca zapewni podręczniki do nauki dla każdego Uczestnika szkolenia.

Zajęcia odbywać się będą w salach Zamawiającego. Zajęcia realizowane w dni wolne od nauki. 

 

Część 3. Kurs obsługi wózka jezdniowego

Planowany okres realizacji: 04.2021-07.2021 (pierwsza grupa)  04.2022-07.2022 (druga grupa)  Liczba godzin szkolenia: Planuje się dwie edycje po 56 godzin zajęć teoretycznych (na grupę)  i po 3 godziny zajęć praktycznych na osobę. 

Planowana liczba uczestników: 20 (2 grupy po 10 osób) 

Zamawiający zapewni badania lekarskie oraz opłatę za egzamin przed Urzędem Dozoru Technicznego. Zamawiający zapewni salę na zajęcia teoretyczne. Wykonawca musi zapewnić plac manewrowy. Wykonawca zapewni podręczniki do nauki dla każdego Uczestnika szkolenia.  Zajęcia powinny odbywać się na terenie Krasnegostawu bądź Wykonawca musi zapewnić transport do miejsca realizacji zajęć praktycznych oraz na egzamin. 

Część 4. Szkolenie: Prawo jazdy kat. B

Planowany okres realizacji: 01.2021-06.2021; 01.2022-06.2022

Liczba godzin szkolenia: Planuje się dwie edycje po 30 godzin zajęć teoretycznych (na grupę)  i po 30 godzin zajęć praktycznych (na Uczestnika).  Planowana liczba uczestników: 30 (2 grupy po 15 osób) 

Zamawiający zapewni badania lekarskie oraz opłatę za egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu

Drogowego. Zamawiający musi zapewnić materiały niezbędne do przygotowania się do egzaminu (książka/materiały drukowane).  Zamawiający zapewni salę na zajęcia teoretyczne. Wykonawca musi zapewnić plac manewrowy. Zajęcia powinny odbywać się na terenie Krasnegostawu bądź Wykonawca musi zapewnić transport do miejsca realizacji zajęć praktycznych oraz na egzamin. 

Część 5. Szkolenie: Uprawnienia elektryczne do 1kV

Planowany okres realizacji: 03.2021-07.2021

Planowana liczba uczestników: 20 (2 grupy po 10 osób) 

Liczba godzin szkolenia: Planuje się dwie edycje po 40 godzin zajęć. Wykonawca powinien przedstawić program szkolenia opracowany zgodnie z wymogami Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828, z późn. zm.).

Zamawiający zapewni podręcznik. Wykonawca musi pokryć koszt egzaminu państwowego.   Zajęcia odbywać się będą w salach Zamawiającego (Zamawiający zapewni salę na zajęcia teoretyczne). Zajęcia realizowane w dni wolne od nauki. 

 

Część 6. Kurs obsługi kasy fiskalnej

Planowany okres realizacji: 10.2020-07.2021; 10.2021-07.2022;  

Planowana liczba uczestników: 16 (2 grupy po 8 osób)

Liczba godzin szkolenia: Planuje się dwie edycje po 24 godziny na grupę.

Szkolenie musi zostać zakończone egzaminem wewnętrznym. 

Wykonawca zapewni odpowiednią ilość kas niezbędną do realizacji zajęć (minimum 1 kasa na 2 osoby). Zajęcia praktyczne muszą stanowić minimum 16 godzin. 

Zajęcia odbywać się będą w salach Zamawiającego. Zajęcia realizowane w dni wolne od nauki.

Część 7. Szkolenie: Barista I i II stopnia 

Planowany okres realizacji: 01.2021-02.2021; 01.2022-03.2022 

Planowana liczba uczestników: 16 (2 grupy po 8 osób) 

Liczba godzin szkolenia: Planuje się dwie edycje po 48 godzin (w tym 18 godzin – I stopień; 30 godzin  II stopień). Zamawiający zapewni materiały niezbędne do realizacji szkolenia. Wykonawca musi zapewnić odpowiednią ilość sprzętu gwarantującą prawidłową realizację szkolenia.   Zajęcia odbywać się będą w salach Zamawiającego. Zajęcia realizowane w dni wolne od nauki. 

Część 8. Szkolenia fryzjerskie   

Planowany okres realizacji: 01.2021-07.2021 

Planowana liczba uczestników: 48 (6 grup po 8 osób)

Planuje się 6 różnych szkoleń z zakresu fryzjerstwa, każde ze szkoleń trwało będzie 16 godzin i musi zostać zakończone egzaminem wewnętrznym. 

Tematyka szkoleń: Koloryzacja I stopnia, Koloryzacja II stopnia, Strzyżenia damskie, Strzyżenia męskie, Barber, Podstawy trychologii. 

Zamawiający powinien zapewnić kosmetyki do włosów i farby oraz akcesoria w ilości zapewniającej prawidłową realizację szkolenia. 

Zajęcia odbywać się będą w salach Zamawiającego. Zajęcia realizowane w dni wolne od nauki. 

Część 9. Szkolenie: Stylizacja paznokci 

Planowany okres realizacji: 10.2020-07.2021; 10.2021-07.2022 

Planowana liczba uczestników: 20 (2 grupy po 10 osób) 

Liczba godzin szkolenia: Planuje się dwie edycje po 32 godziny 

Zamawiający zapewni materiały niezbędne do realizacji szkolenia (na grupę planuje się przeznaczyć 900.00 zł, w tym: aceton 3 szt., primer 3szt., tipsy 1000 szt., oliwka 3szt, lakiery różne kolory 12 szt., rękawiczki 3 op., formy duże, żel, pilniki, pędzle, patyczki, bloki, waciki bezpyłowe, klej do tipsów, zmywacz, velox, remover, żel nabłyszczający, top baza, zdobienia). Wykonawca będzie zobowiązany uzupełnić materiały celem prawidłowej realizacji programu szkolenia. Wykonawca musi zapewnić odpowiednią ilość sprzętu gwarantującą prawidłową realizację szkolenia.  

Zajęcia odbywać się będą w salach Zamawiającego. Zajęcia realizowane w dni wolne od nauki. 

Część 10. Szkolenie: Nowoczesne torty (szkolenie dla nauczycieli)

Planowany okres realizacji: 11.2020-04.2021

Planowana liczba uczestników: 3

Liczba godzin szkolenia: 16 godzin

Szkolenie realizowane na terenie Krasnegostawu bądź Wykonawca uwzględni zwrot kosztów dojazdu na szkolenie. Zamawiający nie zapewnia sali do realizacji zajęć.

Część 11. Szkolenie: Monoporcje (szkolenie dla nauczycieli)

Planowany okres realizacji: 11.2020-04.2021

Planowana liczba uczestników: 3 (1 grupa)

Liczba godzin szkolenia: 16 godzin

Szkolenie realizowane na terenie Krasnegostawu bądź Wykonawca uwzględni zwrot kosztów dojazdu na szkolenie. Zamawiający nie zapewnia sali do realizacji zajęć.

Część 12. Szkolenie: Kiper herbaty (szkolenie dla nauczycieli)

Planowany okres realizacji: 11.2020-04.2021

Planowana liczba uczestników: 1

Liczba godzin szkolenia: 16 godzin

Szkolenie realizowane na terenie Krasnegostawu bądź Wykonawca uwzględni zwrot kosztów dojazdu na szkolenie. Zamawiający nie zapewnia sali do realizacji zajęć.

Część 13. Szkolenie: Lody tajskie (szkolenie dla nauczycieli)

Planowany okres realizacji: 11.2020-04.2021

Planowana liczba uczestników: 1

Liczba godzin szkolenia: 16 godzin

Szkolenie realizowane na terenie Krasnegostawu bądź Wykonawca uwzględni zwrot kosztów dojazdu na szkolenie. Zamawiający nie zapewnia sali do realizacji zajęć.

Część 14. Szkolenie: Projektowanie fryzur(szkolenie dla nauczycieli)

Planowany okres realizacji: 11.2020-04.2021

Planowana liczba uczestników: 1

Liczba godzin szkolenia: 16 godzin

Szkolenie realizowane na terenie Krasnegostawu bądź Wykonawca uwzględni zwrot kosztów dojazdu na szkolenie. Zamawiający nie zapewnia sali do realizacji zajęć.

Część 15. Szkolenie: SEP do 1 kV z egzaminem(szkolenie dla nauczycieli)

Planowany okres realizacji: 11.2020-04.2021

Planowana liczba uczestników: 3

Liczba godzin szkolenia: 24 godziny

Szkolenie realizowane na terenie Krasnegostawu bądź Wykonawca uwzględni zwrot kosztów dojazdu na szkolenie. Zamawiający nie zapewnia sali do realizacji zajęć.

Część 16. Szkolenie: Nowoczesne techniki i e-zasoby wspomagające edukację(szkolenie dla nauczycieli)

Planowany okres realizacji: 11.2020-04.2021

Planowana liczba uczestników: 16 (1 grupa)

Liczba godzin szkolenia: 8 godzin

Szkolenie realizowane będzie w sali komputerowej Zamawiającego. 

Część 17. Szkolenie: Prezi – forma przekazu informacji w kształceniu zawodowym (szkolenie dla nauczycieli) 

Planowany okres realizacji: 11.2020-04.2021

Planowana liczba uczestników: 16 (1 grupa)

Liczba godzin szkolenia: 8 godzin 

Szkolenie realizowane będzie w sali komputerowej Zamawiającego. 

Część 18. Szkolenie z zakresu pojazdów hybrydowych (szkolenie dla nauczycieli) 

Planowany okres realizacji: 11.2020-04.2021

Planowana liczba uczestników: 3 (1 grupa)

Liczba godzin szkolenia: 16 godzin 

Szkolenie realizowane na terenie Krasnegostawu bądź Wykonawca uwzględni zwrot kosztów dojazdu na szkolenie. Zamawiający nie zapewnia sali do realizacji zajęć.

Powyższe plany (terminy realizacji) mogą ulec zmianie za zgodą Zamawiającego, jeśli wynikają  z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub na prośbę Uczestników szkolenia, także – w przypadku harmonogramów zajęć zgłoszonych do Urzędu Marszałkowskiego – za jego zgodą.

 

Wymagania dla wszystkich Wykonawców (wspólne dla wszystkich części zamówienia):

 • Osoby prowadzące szkolenie dla uczniów muszą posiadać kwalifikacje pedagogiczne. W przypadku szkoleń dla nauczycieli nie jest to warunek konieczny.  
 • Osoby prowadzące szkolenie powinny posiadać doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o tożsamej tematyce, minimum 2 szkolenia. 
 • Punktowane przy ocenie oferty będzie doświadczenie kadry w prowadzeniu analogicznych zajęć dla placówki oświatowej.
 • Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu program szkolenia zawierający w szczególności: czas trwania i sposób organizacji zajęć, cele kształcenia a także plan nauczania określający nazwę zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, z uwzględnieniem części teoretycznej i praktycznej oraz niezbędnych środków czy materiałów dydaktycznych – zgodnie z załącznikiem nr 6 do zapytania ofertowego. W przypadku składania odpowiedzi  na zapytanie w częściach niezbędne jest dołączenie programu do każdej części oddzielnie.
 • Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu materiałów szkoleniowych i harmonogramów szkolenia drogą e-mailową na minimum 7 dni roboczych przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.
 • Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania i przeprowadzenia ankiet oceniających zajęcia i jakość wsparcia. Kompletne ankiety Wykonawca przekaże Zamawiającemu.
 • Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi program i harmonogram zajęć.
 • Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia materiałów i pomocy dydaktycznych (broszur, opracowań własnych) potrzebnych do przyswojenia wiedzy teoretycznej, a także innych materiałów szkoleniowych i sprzętu niezbędnego do zajęć dla każdego z uczestników szkolenia. Materiały zostaną przekazane na własność uczestnikom szkolenia.
 • Prowadzący zajęcia zobowiązany będzie poinformować uczestników, że zajęcia są realizowane w ramach projektu „Zawodowcy z Kościuszki”, a projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Wymagane jest, aby w/w zajęcia miały charakter aktywny, wymagający zaangażowania wszystkich uczestników. W trakcie przebiegu zajęć powinny być wykorzystywane wykłady, pokazy, prezentacje, programy graficzne, ćwiczenia praktyczne.
 • Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia wewnętrznego egzaminu sprawdzającego potwierdzającego nabycie kwalifikacje w zakresie szkolenia dla Uczestników szkolenia, sporządzenia protokołu z egzaminu i przekazanie jego kopii Zamawiającemu. W skład komisji egzaminacyjnej wejdą m. in. osoby niezaangażowane bezpośrednio w realizację niniejszego szkolenia, ale posiadający wymagane doświadczenie w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.
 • Na zakończenie    szkolenia         Wykonawca    wyda   Uczestnikom   stosowne

zaświadczenia/certyfikaty. Zaświadczenia/certyfikaty muszą być oznaczone zgodnie  z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020  w zakresie informacji i promocji”.

Wymagania dodatkowe:

 • Wykonawca dysponuje co najmniej jednym trenerem posiadającym doświadczenie zawodowe w przeprowadzeniu min. 2 szkoleń w zakresie analogicznym do tematyki szkolenia, dla zadania w ramach którego składana jest oferta.
 • Wykonawca posiada doświadczenie zawodowe w przeprowadzeniu min. 2 szkoleń w zakresie analogicznym do tematyki szkolenia dla zadania, w ramach którego składana jest oferta. -           Wykonawca bądź trener posiada przygotowanie pedagogiczne.

III.       Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych

80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

IV.        Termin i miejsce wykonania  zamówienia

Planowane terminy realizacji usługi zgodnie z harmonogramem Projektu:  

Część 1. Szkolenie: Kelner z egzaminem czeladniczym  Planowany okres realizacji: 09.2021-07.2022 

Część 2. Szkolenie: Wizażystka z egzaminem czeladniczym 

Planowany okres realizacji: 10.2020-07.2021 

Część 3. Kurs obsługi wózka jezdniowego

Planowany okres realizacji: 04.2021-07.2021 (pierwsza grupa)  04.2022-07.2022 (druga grupa)  Część 4. Szkolenie: Prawo jazdy kat. B

Planowany okres realizacji: 01.2021-06.2021; 01.2022-06.2022

Część 5. Szkolenie: Uprawnienia elektryczne do 1kV

Planowany okres realizacji: 03.2021-07.2021

Część 6. Kurs obsługi kasy fiskalnej

Planowany okres realizacji: 10.2020-07.2021; 10.2021-07.2022 

Część 7. Szkolenie: Barista I i II stopnia 

Planowany okres realizacji: 01.2021-02.2021; 01.2022-03.2022 

Część 8. Szkolenia fryzjerskie   

Planowany okres realizacji: 01.2021-07.2021 

Część 9. Szkolenie: Stylizacja paznokci 

Planowany okres realizacji: 10.2020-07.2021; 10.2021-07.2022 

Część 10. Szkolenie: Nowoczesne torty (szkolenie dla nauczycieli) Planowany okres realizacji: 11.2020-04.2021

Część 11. Szkolenie: Monoporcje (szkolenie dla nauczycieli) Planowany okres realizacji: 11.2020-04.2021

Część 12. Szkolenie: Kiper herbaty (szkolenie dla nauczycieli) Planowany okres realizacji: 11.2020-04.2021

Część 13. Szkolenie: Lody tajskie (szkolenie dla nauczycieli)

Planowany okres realizacji: 11.2020-04.2021

Część 14. Szkolenie: Projektowanie fryzur (szkolenie dla nauczycieli) Planowany okres realizacji: 11.2020-04.2021

Część 15. Szkolenie: SEP do 1 kV z egzaminem (szkolenie dla nauczycieli) Planowany okres realizacji: 11.2020-04.2021

Część 16. Szkolenie: Nowoczesne techniki i e-zasoby wspomagające edukację 

(szkolenie dla nauczycieli)

Planowany okres realizacji: 11.2020-04.2021

 

Część 17. Szkolenie: Prezi – forma przekazu informacji w kształceniu zawodowym  (szkolenie dla nauczycieli) 

Planowany okres realizacji: 11.2020-04.2021

 

Część 18. Szkolenie z zakresu pojazdów hybrydowych (szkolenie dla nauczycieli)  Planowany okres realizacji: 11.2020-04.2021

 

Dokładne terminy oraz ostateczna liczba uczestników zostaną wskazane przez Zamawiającego przed rozpoczęciem realizacji usługi.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji szkolenia w zależności od przebiegu procesu rekrutacji uczestników. 

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu:

 

W postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy/Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria:

 1. Uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej (ocena na podstawie Załącznika nr 2 do zapytania ofertowego).
 2. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, (ocena na podstawie Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
 3. Posiada zdolności techniczne lub zawodowe niezbędne do realizacji zamówienia,(ocena na podstawie Załącznika nr 5 do zapytania ofertowego).
 4. Posiada doświadczenie w realizacji usług będących przedmiotem zamówieniai, (ocena na podstawie Załącznika nr 7 do zapytania ofertowego).
 5. Dysponuje sprzętem i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (ocena na podstawie Załącznika nr 5 do zapytania ofertowego).
 6. Nie są powiązani kapitałowo i osobowo z zamawiającym (ocena na podstawie Załącznika nr 3 do zapytania ofertowego).

 Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

VI.Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz zpodaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punków w kryteriach:

cena – 60% (max. 60 pkt)

doświadczenie Wykonawcy – 30% (max. 30 pkt)

doświadczenie kadry realizującej zamówienie w realizacji szkoleń  na potrzeby placówki oświatowej – 10% (max. 10 pkt)

Kryterium nr 1 – cena

Ocena ofert wg kryterium nr 1 będzie prowadzona według poniższego wzoru:                cena oferty najtańszej

C = ..............................................   x 100 x 60%                cena oferty badanej

W zakresie kryterium nr 1 do porównania i oceny ofert brana będzie pod uwagę cena oferty brutto podana w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1). Za ww. kryterium można otrzymać maksymalnie 60 pkt.

Kryterium nr 2 – doświadczenie Wykonawcy

Liczba szkoleń o tematyce analogicznej do tematyki szkolenia  (w wymiarze godzinowym zbliżonym do przedmiotu zamówienia +/- 10%) dla zadania w ramach którego składana jest oferta, przeprowadzonych w okresie ostatnich trzech lat (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym czasie). W zakresie kryterium nr 2 do porównania i oceny ofert brana będzie pod uwagę liczba szkoleń podana w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2) w wymiarze godzinowym analogicznym do poszczególnych części zamówienia których dotyczy oferta. Wykonawca nie będzie liczył do kryterium punktowego obligatoryjnych dwóch szkoleń o tematyce tożsamej. 

Liczba przyznanych punktów:

1 – 2 szkolenia – 10 pkt

3 – 4 szkolenia – 20 pkt

5 i więcej szkoleń – 30 pkt

Za ww. kryterium można otrzymać maksymalnie 30 pkt.

Kryterium nr 3 – doświadczenie kadry realizującej zamówienie w realizacji szkoleń  na potrzeby placówki oświatowej

W ramach kryterium nr 3 oceniane będzie doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji szkoleń. Zamawiający będzie przyznawał punkty metoda zerojedynkową:

 1. 10 pkt. za realizację szkoleń na potrzeby placówki oświatowej,
 2. 0 pkt. w przypadku nie wykazania realizacji szkoleń na potrzeby placówki oświatowej.

  

Poprzez placówkę oświatową Zamawiający rozumie instytucje składające się na system oświaty zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292 z późn. zm.)

Ocena zostanie dokonana na podstawie informacji zamieszczonych przez Wykonawcę  w Załączniku nr 3 „Wykaz kadry realizującej zamówienie”.

Za ww. kryterium można otrzymać maksymalnie 10 pkt.

  

 1. Na ocenę składa się suma punktów z poszczególnych kryteriów oceny.
 2. Punktacja przyznana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
 3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 2 lub więcej oferty przedstawia taki sam bilans ceny oraz pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający dokona wyboru oferty z najniższą ceną.

VII.      Opis sposobu obliczenia ceny

 1. Ceną podlegającą ocenie jest cena brutto oferty (zwana również ceną ofertową).
 2. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich – PLN.
 3. Cenę oferty brutto należy wyliczyć, z uwzględnieniem wszystkich wymagań w zapytaniu ofertowym. Wykonawca poda całkowitą cenę brutto oferty w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego (Formularz ofertowy) w zapisie liczbowym i słownie.
 4. Cenę oferty zapisaną liczbowo należy zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku, do pełnego grosza w taki sposób, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się,  a końcówki powyżej 0,5 i wyżej zaokrągla się do 1 grosza.
 5. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca obliczając cenę oferty stosował stawki VAT zgodne ze stanem prawnym obowiązującym na dzień składania ofert.
 6. Cena brutto winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia wraz z podatkiem VAT.
 7. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

VIII. Ocena spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu

 1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia stanowiące załączniki do niniejszego zapytania.
 2. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. W razie wątpliwości co do informacji zawartych w ofercie, Zamawiający wystąpi do Wykonawcy z żądaniem ich wyjaśnienia. Udzielone wyjaśnienia nie mogą powodować zmiany złożonej oferty.
 3. Odrzucenie oferty:

     Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

 • jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego,
 • gdy Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
 • zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 • została złożona po upływie wyznaczonego terminu,
 • jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 • formularz oferty i wymagane załączniki zostały podpisane przez osobę/osoby nieuprawnione,
 • zawierającą błędy niebędące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi,
 • Wykonawca nie złożył wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert bądź ich uzupełnień w wyznaczonym terminie,
 • została złożona na nieobowiązującym wzorze bądź dokumencie znacząco zmienionym (poprzez istotną zmianę rozumie się np. usunięcie kolumn i wierszy).
 1. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego.
 2. Badanie oferty:

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub przedłożenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość wzywania Wykonawców do złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dokumentów oraz składania wyjaśnień, przedkładania dodatkowych dokumentów przez Wykonawców drogą mailową.

IX.        Opis sposobu przygotowania oferty

W odpowiedzi na zamówienie:

 1. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty Wykonawcy” stanowiący Załącznik nr 1.(nie należy modyfikować formularza) Formularz stanowiący odpowiedz na treść zapytania składany jest w jednym egzemplarzu
 2. Do oferty należy dołączyć:
  1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiący Załącznik nr 2

(składany w jednym egzemplarzu bez względu na liczbę części); 

 1. oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym stanowiący

Załącznik nr 3 (składany w jednym egzemplarzu bez względu na liczbę części);

 1. oświadczenie o spełnieniu” wymagań dodatkowych” stanowiący Załącznik nr 4 (składany w jednym egzemplarzu bez względu na liczbę części);
 2. „Wykaz kadry realizującej zamówienie” stanowiący Załącznik Nr 5(składany odrębne dla każdej części, należy złożyć tyle kompletów załączników na ile części składana jest oferta);
 3. „Program szkolenia” stanowiący Załącznik Nr 6 (składany odrębne dla każdej części, należy złożyć tyle kompletów załączników na ile części składana jest oferta);
 4. „Wykaz doświadczenia Wykonawcy” stanowiący Załącznik Nr 7 (składany odrębne dla każdej części, należy złożyć tyle kompletów załączników na ile części składana jest oferta
 1. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
 2. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 4. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
 5. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.
 6. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
 7. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
 8. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

X.         Forma, miejsce i termin składania ofert

Oferta powinna być złożona (osobiście/pocztą/przesyłką kurierską) do dnia 7 października  2020 r. do godziny 15.00 w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie opisanej ze wskazaniem: znak sprawy, dane prowadzącego postępowanie (nazwa i adres), tytuł projektu, w ramach którego prowadzone jest niniejsze postępowanie oraz dane składającego (nazwa i adres), a także opatrzonej napisem „Nie otwierać przed dniem 07.10.2020 r.”

Ofertę należy złożyć w Biurze Projektu w Zespole Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki  w Krasnymstawie ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

W przypadku przysłania oferty za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpływu oferty (przesyłki) do Biura Projektu w Zespole Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie na w/w adres. 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/informacji oraz za przesłanie/złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym. 

XI.        Osoby do kontaktów

Koordynator projektu (tel. 721-584-901) 

Specjalista ds. monitoringu i rozliczeń finansowych (tel. 510-405-587) e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   

XII.     Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

 1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym i zgodności z niniejszym zapytaniem ofertowym.
 2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie niezwłocznie wybranych Oferentów do zawarcia umowy. Jeśli w terminie 7 dni od wezwania do podpisania umowy Oferent nie zawrze umowy, Zamawiający uzna, iż odmówił on podpisania umowy i wówczas może zawrzeć umowę z Oferentem, którego oferta była następna w kolejności, pod warunkiem, że nie upłynął termin związania ofertą.
 3. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone oferty w wyniku oceny otrzymały tę samą liczbę punktów, Zamawiający przeprowadzi negocjacje cenowe z Wykonawcami.
 4. Wykonawcy nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 5. W przypadku, gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający, może podjąć negocjacje z wybranym zgodnie z zasadą konkurencyjności Wykonawcą lub powtórzyć postępowanie w trybie zasady konkurencyjności.
 6. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Poczty Polskiej lub przesyłki kurierskiej lub telefonicznie

XIII.Warunki zmiany umowy

 1. Zamawiający zastrzega  sobie  prawo  unieważnienia  zapytania  ofertowego  na  każdym  etapie postępowania bez podania przyczyny. Zamawiający unieważnieni postępowanie, jeżeli w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy. 
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z Wykonawcą w następstwie niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia stosownych przesłanek wskazanych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 20142020.
 3. Zamawiający informuje, iż w umowie będą zapisy:
  1. przewidujące karę umowną w wysokości 50% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku nie wykonywania przez Wykonawcę w sposób zgodny z innymi postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności
  2. zastrzegające Zamawiającemu          możliwość       potrącania       naliczonych     kar           umownych                           z wynagrodzenia Wykonawcy,
  3. zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych,
  4. zastrzegające wypłatę pełnego wynagrodzenia Wykonawcy tylko w przypadku należytego zrealizowania obowiązków określonych w opisie przedmiotu zamówienia i zawartych w umowie na wykonanie usługi,
  5. zastrzegające prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku realizowania usługi niezgodnie z umową lub harmonogramem z winy Wykonawcy.
 4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy z powodu:
  • zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy,
  • zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Zamawiającego,
  • zmiany harmonogramu realizacji projektu wpływająca na harmonogram wykonania usługi objętej niniejszym zamówieniem,
  • zmiany harmonogramu realizacji projektu wynikająca ze zmiany w zakresie finansowania projektu (zmiany harmonogramu płatności).
 5. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy.
 6. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.

XIV.     Wykaz załączników

 1. Formularz oferty Wykonawcy – Załącznik nr 1.
 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2.
 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym – Załącznik nr 3.
 4. Oświadczenie o spełnieniu dodatkowych wymagań – Załącznik nr 4.
 5. Wykaz kadry realizującej zamówienie – Załącznik nr 5.
 6. Program szkolenia – Załącznik nr 6.
 7. Wykaz doświadczenia Wykonawcy – Załącznik nr 7.

Wojciech Maślona Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1  im. T. Kościuszki w Krasnymstawie

                                                                                ……………………………………………………..

                                                                                                                     Zamawiający

                                                 

i Wykonawca oceniał będzie szkolenia o tożsamej tematyce i zbliżonym wymiarze godzinowym (tolerancja+/- 10 % godzin szkoleniowych) 

logo na projektyZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1

 1. T. KOŚCIUSZKI W KRASNYMSTAWIE
 2. Zamkowa 1

22-300 Krasnystaw

tel./fax  82 576 37 55

www.zspnr1-krasnystaw.edu.pl/

 

Znak sprawy ZS/4/2020/SzP                                               Krasnystaw, dnia 30 marca 2020 r.

 

Zamawiający zamieszcza w załączniku odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w związku z ogłoszonym postępowaniem nr ZS/4/2020/SzP

Zamawiający zamieszcza w załączniku Protokół z otwarcia ofert z postepowania

Zamawiający zamieszcza w załączniku Protokół o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe

Zespół Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie w związku z realizowanym projektem „Szkoła z pasją” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 – Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na dostawę, instalację i uruchomienie (postawienie w stan gotowości) fabrycznie nowego sprzętu i wyposażenia pracowni mechanicznej na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej netto nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro w Zespole Szkół
nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 1. Opis przedmiotu zamówienia
 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa na adres Zamawiającego, instalacja i uruchomienie (postawienie w stan gotowości) fabrycznie nowego sprzętu i wyposażenia pracowni mechanicznej na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
  w Krasnymstawie w związku z realizowanym projektem „Szkoła z pasją” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 – Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

Przedmiot zamówienia musi być zgodny z „Opisem przedmiotu zamówienia” zawartym
w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Cześć I.

 1. Stacja klimatyzacji – 1 sztuka
 2. Prostownica do felg – 1 sztuka

Część. II.

 1. Koło angielskie – 1 sztuka
 2. Rowkarka, żłobiarka 550 mm – 1 sztuka
 3. Przymiar blacharski – 1 zestaw
 4. Hebel blacharski do karoserii 350 mm – 1 sztuka
 5. Tarnik do hebla blacharskiego – zgrubny (wkład) – 1 sztuka
 6. Tarnik do hebla blacharskiego - wykończeniowy (wkład) – 1 sztuka
 7. Felcarko-dziurkarka pneumatyczna – 1 sztuka
 8. Zestaw do cynowania karoserii – 1 zestaw
 9. Zestaw blacharski – 1 zestaw
 10. Zestaw łyżek – 1 zestaw
 11. Pneumatyczna wyciągarka do wgnieceń – przyssawka – 1 sztuka
 12. Rozpierak hydrauliczny – 1 sztuka
 13. Zestaw babek blacharskich – 1 zestaw
 14. Młotek blacharski trójdzielny, ściągający blachę – 1 sztuka
 15. Spawarko-zgrzewarka ręczna – 1 sztuka
 16. Spęczarko-rozciągarka 90 mm – 1 sztuka
 17. Zaginarka do blachy – 1 sztuka

Część III.

 1. Piła szablasta – 1 sztuka
 2. Szlifierka kątowa mała – 1 sztuka
 3. Szlifierka kątowa – 1 sztuka
 4. Wiertarka ręczna – 2 sztuki
 5. Szlifierka kątowa akumulatorowa – 1 sztuka
 6. Klucz udarowy pneumatyczny – 1 sztuka
 7. Klucz dynamometryczny – 1 sztuka
 8. Przecinarka plazmowa – 1 sztuka
 9. Kompresor sprężarka śrubowa – 1 sztuka

Część IV.

 1. Pistolet lakierniczy z górnym zbiornikiem 1.4 mm – 2 sztuki
 2. Pistolet lakierniczy z dolnym zbiornikiem 1.8 mm – 1 sztuka
 3. Pistolet lakierniczy z górnym zbiornikiem 1.7 mm – 2 sztuki
 4. Pistolet lakierniczy z dolnym zbiornikiem 1.4 mm – 1 sztuka
 5. Promiennik lakierniczy pulsacyjny – 1 sztuka
 6. Wózek lakiernika – 1 sztuka
 7. Stojak lakierniczy – 1 sztuka

Część V.

 1. Twardościomierz mobilny – 1 sztuka
 2. Płyta pomiarowa traserska granitowa – 1 sztuka
 3. Czujnik zegarowy – 1 sztuka
 4. Średnicówka dwupunktowa zegarowa – 1 zestaw (4 różne sztuki)
 5. Głębokościomierz mikrometryczny – 1 sztuka
 6. Mikrometr zewnętrzny – 1 zestaw (4 sztuki)
 7. Kątomierz tarczowy (kątownik precyzyjny) – 1 sztuka
 8. Głębokościomierz noniuszowy – 1 sztuka
 9. Przenośny przyrząd do pomiaru chropowatości – 1 sztuka

Każdy oferowany element wyposażenia musi posiadać Certyfikat Zgodności lub dokument równoważny. Zamawiający wymaga dostarczenia ww. dokumentów przy dostawie elementów wyposażenia przez Wykonawcę

 1. Kod CPV

42652000-1  Ręczne narzędzia elektromechaniczne

42924310-5 Pistolety natryskowe

30194600-1 Kątomierze

42123400-1 Sprężarki powietrza

42633000-2 Giętarki, składarki, prostownice lub płaskownice

 1. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
 2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego
  we własnym zakresie, własnym transportem, na koszt własny i na własne ryzyko.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia i postawienia na wskazane przez Zamawiającego miejsce oraz instalacji bądź uruchomienia (postawienia w stan gotowości) przedmiotu zamówienia tj. sprzętu i wyposażenia pracowni mechanicznej.
 4. Wykonawca jest zobowiązany do telefonicznego poinformowania Zamawiającego
  o planowanym dniu i godzinie dostawy przedmiotu zamówienia (min. dzień wcześniej).
 5. Wraz z wyposażeniem Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie związane
  z przedmiotem zamówienia dokumenty, a w szczególności: karty gwarancyjne, instrukcje obsługi w języku polskim i części składowych wchodzących w skład wyposażenia, Certyfikat zgodności z CE i Certyfikat Bezpieczeństwa (lub dokumenty równoważne), zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami
 6. Wykonawca oprócz dokumentów określonych powyżej, przedłoży dokumenty określające zasady świadczenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz wykaz punktów serwisowych na terenie kraju uprawnionych do napraw gwarancyjnych
 7. Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz podjęcie czynności serwisowych do max. 36 godz. od oficjalnego zgłoszenia awarii lub usterki przez cały okres gwarancji zaoferowany przez Wykonawcę.
 8. Czas naprawy gwarancyjnej nie może być dłuższy niż 14 dni roboczych, licząc
  od następnego dnia po zgłoszeniu awarii sprzętu.
 9. W okresie gwarancji wszelkie koszty związane z usuwaniem stwierdzonych awarii
  i usterek, w tym obejmujące dojazd serwisanta, transport przedmiotu sprzedaży umowy od siedziby wykonawcy i z powrotem , związane z wymianą materiałów
  i części (za wyjątkiem materiałów i części eksploatacyjnych podlegających naturalnemu zużyciu) ponosi Wykonawca. Wszystkie zastosowane w trakcie realizacji usunięcia awarii lub usterek materiały i części maja być oryginalne
  i fabrycznie nowe.
 10. Zamawiający informuje; że określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia. Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu a nie konkretnego producenta. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w stosunku do opisanych
  i podanych w wymaganych parametrach w zapytaniu ofertowym pod warunkiem,
  że będą posiadały nie gorsze parametry techniczne.
 11. W przypadku wątpliwości Zamawiającego związanych ze stwierdzeniem równoważności złożonej oferty wszelkie obowiązki związane z potwierdzeniem równoważności spoczywają na Wykonawcy.

 

 

 • Termin i miejsce wykonania zamówienia

Termin: od daty zawarcia umowy, najpóźniej do dnia 15.05.2020 r.

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy/Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria:

 1. Uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej (Zamawiający nie określa warunków  w tym zakresie)
 2. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, (Zamawiający nie określa warunków  w tym zakresie)
 3. Posiada zdolności techniczne lub zawodowe niezbędne do realizacji zamówienia, (Zamawiający nie określa warunków  w tym zakresie)
 4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności jeśli zaangażowanie zasobów technicznych
  i zawodowych w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy  może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
 5. Nie są powiązani kapitałowo i osobowo z zamawiającym (ocena Zał. Nr 4).
 1. Opis sposobu obliczenia ceny
 2. Ceną podlegającą ocenie jest cena brutto oferty (zwana również ceną ofertową).
 3. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich – PLN.
 4. Cenę oferty brutto należy wyliczyć, z uwzględnieniem wszystkich wymagań w Zapytaniu ofertowym. Wykonawca poda całkowitą cenę brutto oferty w Załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego (Formularz ofertowy) w zapisie liczbowym i słownie.
 5. Cenę oferty zapisaną liczbowo należy zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku, 
  tj. do pełnego grosza w taki sposób, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, 
  a końcówki powyżej 0,5 i wyżej zaokrągla się do 1 grosza.
 6. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca obliczając cenę oferty stosował stawki VAT zgodne ze stanem prawnym obowiązującym na dzień składania ofert.
 7. Cena brutto winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia wraz z podatkiem VAT.
 8. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
 9. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena

najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na zrealizowanie zamówienia.

 1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
 2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punków w kryteriach:
 • cena – 80% (max. 80 pkt)
 • gwarancja – 20% (max. 20 pkt)

 

Kryterium nr 1 – cena

Ocena ofert wg kryterium nr 1 będzie prowadzona według poniższego wzoru:

               cena oferty najtańszej

C = ..............................................   x 100 x 80%

               cena oferty badanej

W zakresie kryterium nr 1 do porównania i oceny ofert brana będzie pod uwagę cena oferty brutto podana w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).

Za ww. kryterium można otrzymać maksymalnie 80 pkt.

 

Kryterium nr 2 – gwarancja

W zakresie kryterium nr 2 do porównania i oceny ofert brana będzie pod uwagę dodatkowa gwarancja ponad okres wskazany w opisie przedmiotu zamówienia (tylko dla pozycji, których ten okres dotyczy) –wskazana w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego) – waga kryterium 20%.

Za dodatkowa gwarancję Wykonawca  otrzyma następującą ilość punktów:

- brak dodatkowej gwarancji – 0 pkt.

- dodatkowa gwarancja o 6 miesięcy dłużej ponad wymagane 12 miesięcy  – 10 pkt

- dodatkowa gwarancja o 12 miesięcy dłużej ponad wymagane 12 miesięcy – 20 pkt

Wykonawca przyzna punkty tylko za dodatkowe 6 lub 12 miesięcy, nie będzie się przyznawało punktów za zwiększenie gwarancji za mniej aniżeli pełne 6/12 miesięcy.

Za ww. kryterium można otrzymać maksymalnie 20 pkt.

 1. Punktacja przyznana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona 
  z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spójności na lata 2014-1020 oraz zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
 2. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,
  że 2 lub więcej oferty przedstawia taki sam bilans ceny oraz pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający dokona wyboru oferty z najniższą ceną.
 • Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu
 1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu                 o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia stanowiące załączniki do niniejszego zapytania.
 2. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. W razie wątpliwości co do informacji zawartych w ofercie, Zamawiający wystąpi do Wykonawcy z żądaniem ich wyjaśnienia. Udzielone wyjaśnienia nie mogą powodować zmiany złożonej oferty.
 3. Odrzucenie oferty:

     Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

 • jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego,
 • nie jest złożona na odpowiednim formularzu ofertowym (Formularz Oferty Wykonawcy jako Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego oraz Formularz cenowy jako Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego),
 • gdy Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
 • zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 • została złożona po upływie wyznaczonego terminu,
 • jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 • formularz oferty i wymagane załączniki zostały podpisane przez osobę/osoby nieuprawnione,
 • zawierającą błędy niebędące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi,
 • Wykonawca nie złożył wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty bądź jej uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
 1. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego.
 2. Badanie oferty:

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty lub przedłożenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość wzywania Wykonawców do złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dokumentów oraz składania wyjaśnień, również przedkładania dodatkowych dokumentów przez Wykonawców drogą mailową.

 • Opis sposobu przygotowania oferty

W odpowiedzi na zamówienie:

 1. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty Wykonawcy” stanowiący Załącznik nr 2 oraz „Formularz cenowy” stanowiący Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (nie należy modyfikować formularzy). Formularze stanowiące odpowiedź na treść zapytania składane są w jednym egzemplarzu
 2. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
  z Zamawiającym stanowiący Załącznik nr 4.
 3. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
 4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć odpowiedź na dowolną ilość części z zastrzeżeniem, ze na daną część składa jedną ofertę.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 6. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
 7. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.
 8. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
 9. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
 10. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

 

 1. Forma, miejsce i termin składania ofert

Oferta powinna być złożona (osobiście/pocztą/przesyłką kurierską) do dnia
15 kwietnia 2020 r. do godziny 12.00
w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie
i opisać ją podając: znak sprawy, dane prowadzącego postępowanie (nazwa i adres), tytuł projektu, w ramach którego prowadzone jest niniejsze postępowanie oraz dane składającego (nazwa i adres), a także opatrzyć napisem „Nie otwierać przed dniem 15.04.2020 r. przed godz. 12.00”

Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Zespołu Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
w Krasnymstawie ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

W przypadku przysłania oferty za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpływu oferty (przesyłki) do Sekretariatu Zespołu Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie na w/w adres.

W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się przesłanie oferty w formie elektronicznej skan całej oferty (w jednym pliku)  na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Każdorazowe przesłanie w wersji elektronicznej wymaga konsultacji z osobami wskazanymi do kontaktu i potwierdzeniem odbioru wiadomości. W przypadku wysłania oferty w wersji elektronicznej w tytule e- mail należy wpisać: Oferta dostawa pracownia mechaniczna  ZS/4/2020/SzP   
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/informacji oraz za przesłanie/złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 

 1. Osoby do kontaktów

Koordynator projektu, tel. 721-584-901

Specjalista ds. monitoringu i rozliczeń finansowych, tel. 510-405-587

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 1. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty
 2. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym i zgodności z niniejszym zapytaniem ofertowym.
 3. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie niezwłocznie wybranych Oferentów do zawarcia umowy. Jeśli w terminie 7 dni od wezwania do podpisania umowy Oferent nie  zawrze umowy, Zamawiający uzna, iż odmówił on podpisania umowy i wówczas może zawrzeć umowę  z Oferentem, którego oferta była następna
  w kolejności, pod warunkiem, że nie upłynął termin związania ofertą.
 4. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone oferty w wyniku oceny otrzymały tę samą liczbę punktów, Zamawiający przeprowadzi negocjacje cenowe z Wykonawcami.
 5. Wykonawcy nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 6. W przypadku, gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający, może podjąć negocjacje
  z wybranym zgodnie z zasadą konkurencyjności Wykonawcą lub powtórzyć postępowanie w trybie zasady konkurencyjności.
 7. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców
  za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Poczty Polskiej lub przesyłki kurierskiej
  lub telefonicznie.
 • Warunki zmiany umowy
 1. Zamawiający zastrzega  sobie  prawo  unieważnienia  zapytania  ofertowego 
  na  każdym  etapie postępowania bez podania przyczyny. Zamawiający unieważnieni postępowanie, jeżeli w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z Wykonawcą w następstwie niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia stosownych przesłanek wskazanych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 3. Zamawiający informuje, iż w umowie będą zapisy:
 4. przewidujące karę umowną w wysokości 50% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku nie wykonywania przez Wykonawcę w sposób zgodny z innymi postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności
 5. zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy,
 6. zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych,
 7. zastrzegające wypłatę pełnego wynagrodzenia Wykonawcy tylko w przypadku należytego zrealizowania obowiązków określonych w opisie przedmiotu zamówienia i zawartych w umowie na wykonanie usługi/dostawy,
 8. zastrzegające prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku realizowania usługi/dostawy niezgodnie z umową lub podanym terminem z winy Wykonawcy.
 9. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy z powodu:
 • zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy,
 • zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn obiektywnych, niezależnych
  od Zamawiającego,
 • zmiany harmonogramu realizacji projektu wpływająca na harmonogram wykonania usługi/dostawy objętej niniejszym zamówieniem,
 • zmiany harmonogramu realizacji projektu wynikająca ze zmiany w zakresie finansowania projektu (zmiany harmonogramu płatności).
 1. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy.
 2. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.
 • Wykaz załączników
 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1.
 2. Formularz Oferty Wykonawcy – Załącznik nr 2.
 3. Formularz cenowy – Załącznik nr 3.
 4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym – Załącznik nr 4.

Wojciech Maślona

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1

 1. T. Kościuszki w Krasnymstawie

                                                                              ……………………………………………………..

                                                                                  Zamawiający

logo na projekty

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1

 1. T. KOŚCIUSZKI W KRASNYMSTAWIE
 2. Zamkowa 1

22-300 Krasnystaw

tel./fax  82 576 37 55

www.zspnr1-krasnystaw.edu.pl/

  

 

Znak sprawy ZS/3/2020/SzP                                                                                                                                                                             Krasnystaw, dnia 20 lutego 2020 r.

Zamawiający zamieszcza informację dotyczącą wyboru oferty (załącznik)

Zamawiający zamieszcza w załączniku Protokół z otwarcia ofert z postepowania

Zapytanie ofertowe

Zespół Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie w związku z realizowanym projektem „Szkoła z pasją” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 – Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na dostawę, instalację i uruchomienie (postawienie w stan gotowości) fabrycznie nowego sprzętu i wyposażenia pracowni budowlanej na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej netto nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro w Zespole Szkół
nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 1. Opis przedmiotu zamówienia
 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa na adres Zamawiającego, instalacja i uruchomienie (postawienie w stan gotowości) fabrycznie nowego sprzętu i wyposażenia pracowni budowlanej na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
  w Krasnymstawie w związku z realizowanym projektem „Szkoła z pasją” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 – Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

Przedmiot zamówienia musi być zgodny z „Opisem przedmiotu zamówienia” zawartym
w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 1. Szlifierka kątowa – 2 sztuki
 2. Piła do metalu – 1 sztuka
 3. Wiertarko-wkrętarka udarowa – 2 sztuki
 4. Młotowiertarka – 2 sztuki
 5. Frezarka dolnowrzecionowa stołowa – 1 sztuka
 6. Piła tarczowa – 1 sztuka
 7. Laser krzyżowy – 1 sztuka
 8. Zestaw wierteł do betonu (duży) – 2 sztuki
 9. Zestaw wierteł do betonu z uchwytem walcowym – 2 sztuki
 10. Komplet wierteł do metalu – 2 sztuki
 11. Piła do bloczków z betonu komórkowego – 2 sztuki
 12. Młotek murarski (reński) – 10 sztuk
 13. Młotek gumowy – 10 sztuk
 14. Kielnia trójkątna nierdzewna – 10 sztuk
 15. Kielnia spoinowa – 4 sztuki
 16. Poziomica ręczna– 5 sztuk
 17. Tarcze do cięcia stali – 50 sztuk
 18. Hydrauliczna giętarka rur, prętów, profili – 1 sztuka
 19. Krawędziarka (zaginarka) ręczna z nożycami krążkowymi – 1 sztuka
 20. Klucz do wiązania zbrojenia – 10 sztuk
 21. Klucz automatyczny do wiązania zbrojenia – 10 sztuk
 22. Wiązarka do zbrojenia – 1 sztuka
 23. Chwytak podłużny do krawężników – 1 sztuka
 24. Chwytak poprzeczny do krawężników – 1 sztuka
 25. Taczka budowlana ogrodowa – 2 sztuki
 26. Łopata szufla – 2 sztuki
 27. Szpadel prosty – 2 sztuki

Każdy oferowany element wyposażenia musi posiadać Certyfikat Zgodności lub dokument równoważny. Zamawiający wymaga dostarczenia ww. dokumentów przy dostawie elementów wyposażenia przez Wykonawcę

 • Kod CPV

42652000-1   Ręczne narzędzia elektromechaniczne

44511200-7  Narzędzia ogrodnicze

43300000-6  Maszyny i sprzęt budowlany

 1. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
 2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego
  we własnym zakresie, własnym transportem, na koszt własny i na własne ryzyko.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia i postawienia na wskazane przez Zamawiającego miejsce oraz instalacji bądź uruchomienia (postawienia w stan gotowości) przedmiotu zamówienia tj. sprzętu i wyposażenia pracowni budowlanej.
 4. Wykonawca jest zobowiązany do telefonicznego poinformowania Zamawiającego
  o planowanym dniu i godzinie dostawy przedmiotu zamówienia (min. dzień wcześniej).
 5. Wraz z wyposażeniem Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie związane
  z przedmiotem zamówienia dokumenty, a w szczególności: karty gwarancyjne, instrukcje obsługi w języku polskim i części składowych wchodzących w skład wyposażenia, Certyfikat zgodności z CE i Certyfikat Bezpieczeństwa (lub dokumenty równoważne), zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami
 6. Wykonawca oprócz dokumentów określonych powyżej, przedłoży dokumenty określające zasady świadczenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz wykaz punktów serwisowych na terenie kraju uprawnionych do napraw gwarancyjnych
 7. Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz podjęcie czynności serwisowych do max. 36 godz. od oficjalnego zgłoszenia awarii lub usterki przez cały okres gwarancji zaoferowany przez Wykonawcę.
 8. Czas naprawy gwarancyjnej nie może być dłuższy niż 14 dni roboczych, licząc
  od następnego dnia po zgłoszeniu awarii sprzętu.
 9. W okresie gwarancji wszelkie koszty związane z usuwaniem stwierdzonych awarii
  i usterek, w tym obejmujące dojazd serwisanta, transport przedmiotu sprzedaży umowy od siedziby wykonawcy i z powrotem , związane z wymianą materiałów
  i części (za wyjątkiem materiałów i części eksploatacyjnych podlegających naturalnemu zużyciu) ponosi Wykonawca. Wszystkie zastosowane w trakcie realizacji usunięcia awarii lub usterek materiały i części maja być oryginalne
  i fabrycznie nowe.
 10. Zamawiający informuje; że określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia. Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu a nie konkretnego producenta. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w stosunku do opisanych
  i podanych w wymaganych parametrach w zapytaniu ofertowym pod warunkiem,
  że będą posiadały nie gorsze parametry techniczne.
 11. W przypadku wątpliwości Zamawiającego związanych ze stwierdzeniem równoważności złożonej oferty wszelkie obowiązki związane z potwierdzeniem równoważności spoczywają na Wykonawcy.

 

 1. Termin i miejsce wykonania zamówienia

Termin: od daty zawarcia umowy, najpóźniej do dnia 23.03.2020 r., z zastrzeżeniem
że Wykonawca może określić w Formularzu Oferty Wykonawcy wcześniejszy termin.

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy/Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria:

 1. Uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej (Zamawiający nie określa warunków  w tym zakresie)
 2. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, (Zamawiający nie określa warunków  w tym zakresie)
 3. Posiada zdolności techniczne lub zawodowe niezbędne do realizacji zamówienia, (Zamawiający nie określa warunków  w tym zakresie)
 4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności jeśli zaangażowanie zasobów technicznych i zawodowych w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy  może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
 5. Nie są powiązani kapitałowo i osobowo z zamawiającym (ocena Zał. Nr 4)
 • Opis sposobu obliczenia ceny
 1. Ceną podlegającą ocenie jest cena brutto oferty (zwana również ceną ofertową).
 2. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich – PLN.
 3. Cenę oferty brutto należy wyliczyć, z uwzględnieniem wszystkich wymagań w Zapytaniu ofertowym. Wykonawca poda całkowitą cenę brutto oferty w Załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego (Formularz ofertowy) w zapisie liczbowym i słownie.
 4. Cenę oferty zapisaną liczbowo należy zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku, 
  tj. do pełnego grosza w taki sposób, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, 
  a końcówki powyżej 0,5 i wyżej zaokrągla się do 1 grosza.
 5. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca obliczając cenę oferty stosował stawki VAT zgodne ze stanem prawnym obowiązującym na dzień składania ofert.
 6. Cena brutto winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia wraz z podatkiem VAT.
 7. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
 8. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena

najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na zrealizowanie zamówienia.

 • Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punków w kryteriach:
 • cena – 60% (max. 60 pkt)
 • termin dostawy – 40% (max. 40 pkt)

Kryterium nr 1 – cena

Ocena ofert wg kryterium nr 1 będzie prowadzona według poniższego wzoru:

               cena oferty najtańszej

C = ..............................................   x 100 x 60%

               cena oferty badanej

W zakresie kryterium nr 1 do porównania i oceny ofert brana będzie pod uwagę cena oferty brutto podana w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).

Za ww. kryterium można otrzymać maksymalnie 60 pkt.

Kryterium nr 2 – termin dostawy

W zakresie kryterium nr 2 do porównania i oceny ofert brana będzie pod uwagę data dostawy – w dniach (dla całości zamówienia) podana w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 
do Zapytania ofertowego) – waga kryterium 40%.

Za skrócenie terminu dostawy Wykonawca otrzyma następującą ilość punktów:

- dostawa w terminie wymaganym (23.03.2020 r.) – 0 pkt

- skrócenie o 7 dni (16.03.2020 r.) – 20 pkt

- skrócenie o 14 dni (09.03.2020 r.) – 40 pkt

Za ww. kryterium można otrzymać maksymalnie 40 pkt.

 1. Punktacja przyznana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona 
  z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spójności na lata 2014-1020 oraz zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
 2. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,
  że 2 lub więcej oferty przedstawia taki sam bilans ceny oraz pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający dokona wyboru oferty z najniższą ceną.
 1. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu
 2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia stanowiące załączniki do niniejszego zapytania.
 3. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. W razie wątpliwości co do informacji zawartych w ofercie, Zamawiający wystąpi do Wykonawcy z żądaniem ich wyjaśnienia. Udzielone wyjaśnienia nie mogą powodować zmiany złożonej oferty.
 4. Odrzucenie oferty:

     Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

 • jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego,
 • nie jest złożona na odpowiednim formularzu ofertowym (Formularz Oferty Wykonawcy jako Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego oraz Formularz cenowy jako Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego),
 • gdy Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
 • zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 • została złożona po upływie wyznaczonego terminu,
 • jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 • formularz oferty i wymagane załączniki zostały podpisane przez osobę/osoby nieuprawnione,
 • zawierającą błędy niebędące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi,
 • Wykonawca nie złożył wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty bądź jej uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
 1. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego.
 2. Badanie oferty:

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty lub przedłożenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość wzywania Wykonawców do złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dokumentów oraz składania wyjaśnień, również przedkładania dodatkowych dokumentów przez Wykonawców drogą mailową.

 1. Opis sposobu przygotowania oferty

W odpowiedzi na zamówienie:

 1. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty Wykonawcy” stanowiący Załącznik nr 2 oraz „Formularz cenowy” stanowiący Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (nie należy modyfikować formularzy). Formularze stanowiące odpowiedź na treść zapytania składane są w jednym egzemplarzu
 2. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
  z Zamawiającym stanowiący Załącznik nr 4.
 3. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 6. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
 7. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.
 8. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
 9. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
 10. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

 1. Forma, miejsce i termin składania ofert

Oferta powinna być złożona (osobiście/pocztą/przesyłką kurierską) do dnia
27 lutego 2020 r. do godziny 15.00
w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie
i opisać ją podając: znak sprawy, dane prowadzącego postępowanie (nazwa i adres), tytuł projektu, w ramach którego prowadzone jest niniejsze postępowanie oraz dane składającego (nazwa i adres), a także opatrzyć napisem „Nie otwierać przed dniem 27.02.2020 r. przed godz. 15.00”

Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Zespołu Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
w Krasnymstawie ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

W przypadku przysłania oferty za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpływu oferty (przesyłki) do Sekretariatu Zespołu Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie na w/w adres.


Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/informacji oraz za przesłanie/złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 

 • Osoby do kontaktów

Koordynator projektu, tel. 721-584-901

Specjalista ds. monitoringu i rozliczeń finansowych, tel. 510-405-587

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

 • Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty
 1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym i zgodności z niniejszym zapytaniem ofertowym.
 2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie niezwłocznie wybranych Oferentów do zawarcia umowy. Jeśli w terminie 7 dni od wezwania do podpisania umowy Oferent nie  zawrze umowy, Zamawiający uzna, iż odmówił on podpisania umowy i wówczas może zawrzeć umowę  z Oferentem, którego oferta była następna
  w kolejności, pod warunkiem, że nie upłynął termin związania ofertą.
 3. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone oferty w wyniku oceny otrzymały tę samą liczbę punktów, Zamawiający przeprowadzi negocjacje cenowe z Wykonawcami.
 4. Wykonawcy nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 5. W przypadku, gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający, może podjąć negocjacje
  z wybranym zgodnie z zasadą konkurencyjności Wykonawcą lub powtórzyć postępowanie w trybie zasady konkurencyjności.
 6. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców
  za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Poczty Polskiej lub przesyłki kurierskiej
  lub telefonicznie.
 • Warunki zmiany umowy
 1. Zamawiający zastrzega  sobie  prawo  unieważnienia  zapytania  ofertowego 
  na  każdym  etapie postępowania bez podania przyczyny. Zamawiający unieważnieni postępowanie, jeżeli w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z Wykonawcą w następstwie niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia stosownych przesłanek wskazanych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 3. Zamawiający informuje, iż w umowie będą zapisy:
 4. przewidujące karę umowną w wysokości 50% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku nie wykonywania przez Wykonawcę w sposób zgodny z innymi postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności
 5. zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy,
 6. zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych,
 7. zastrzegające wypłatę pełnego wynagrodzenia Wykonawcy tylko w przypadku należytego zrealizowania obowiązków określonych w opisie przedmiotu zamówienia i zawartych w umowie na wykonanie usługi/dostawy,
 8. zastrzegające prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku realizowania usługi/dostawy niezgodnie z umową lub podanym terminem z winy Wykonawcy.
 9. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy z powodu:
 • zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy,
 • zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn obiektywnych, niezależnych
  od Zamawiającego,
 • zmiany harmonogramu realizacji projektu wpływająca na harmonogram wykonania usługi/dostawy objętej niniejszym zamówieniem,
 • zmiany harmonogramu realizacji projektu wynikająca ze zmiany w zakresie finansowania projektu (zmiany harmonogramu płatności).
 1. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy.
 2. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.
 1. Wykaz załączników
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1.
 3. Formularz Oferty Wykonawcy – Załącznik nr 2.
 4. Formularz cenowy – Załącznik nr 3.
 5. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym – Załącznik nr 4.

Wojciech Maślona

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1

 1. T. Kościuszki w Krasnymstawie

                                                                              ……………………………………………………..

                                                                                  Zamawiający

plan200x200dziennik200x200kulinarni

Oferta edukacyjna ZS nr 1

bip logo