kosciuszkoGodło PolskiZespół Szkół Nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

tel/fax: (82) 576 37 55

e-mail: sekretariat@zsnr1-kosciuszko.pl

logo na projekty

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. T. KOŚCIUSZKI
W KRASNYMSTAWIE

ul. Zamkowa 1

22-300 Krasnystaw

tel./fax  82 576 37 55; www.zspnr1-krasnystaw.edu.pl/

Znak sprawy ZS/2/2019/SzP                                                                               Krasnystaw, dnia 02.12.2019 r.

 

Zamawiający zamieszcza PROTOKÓŁ KOMISJI WYBORU OFERT Z SESJI OTWARCIA OFERT

Zamawiający zamieszcza informację dotyczącą wyboru oferty (załącznik)

 

Zapytanie ofertowe ZS/2/2019/SzP

Zespół Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie w związku z realizowanym projektem „Szkoła z pasją” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 – Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń w podziale na 11 części zgodnie z liczbą uczestników, liczby godzin
i terminami dla poszczególnych szkoleń:

Część 1. Kelner z egzaminem czeladniczym

Część 2. Kurs obsługi wózka jezdniowego

Część 3. Prawo jazdy kat. B

Część 4. Kurs obsługi kasy fiskalnej

Część 5. Kasjer walutowy i bankowy

Część 6. Barista I i II stopnia

Część 7. Szkolenia diagnostyczne

Część 8. Kurs kadry i płace (szkolenie dla nauczycieli)

Część 9. Szkolenie z tajników fotografii cukierniczej (szkolenie dla nauczycieli)

Część 10. Wykorzystanie tablicy interaktywnej i e-zasobów w kształceniu zawodowym

Część 11. Prezentacje multimedialne jako forma przekazu informacji w kształceniu

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

 

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane w toku realizacji Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 1. Opis przedmiotu zamówienia
 2. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń: na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie w związku z realizowanym projektem „Szkoła z pasją” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 – Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 11 części:

Część 1. Kelner z egzaminem czeladniczym

Planowany okres realizacji: 01.2020-07.2020

Liczba godzin szkolenia: 160 godzin

Planowana liczba uczestników: 8 (1 grupa)

 1. Zamawiający pokrywa koszt badań lekarskich oraz egzaminu czeladniczego.
 2. Zajęcia odbywać się będą w salach Zamawiającego. Zajęcia realizowane w dni wolne od nauki.
 3. Wykonawca musi zapewnić materiały niezbędne do przygotowania się do egzaminu (książka/materiały drukowane).

Część 2. Kurs obsługi wózka jezdniowego

Planowany okres realizacji: 01.2020-08.2020

Liczba godzin szkolenia: Planuje się dwie edycje szkolenia, po 56 godzin zajęć teoretycznych
(na grupę) i po 3 godziny zajęć praktycznych na osobę.

Planowana liczba uczestników: 20 (2 grupy po 10 osób)

 1. Zamawiający zapewni badania lekarskie oraz opłatę za egzamin przed Urzędem Dozoru Technicznego.
 2. Zamawiający zapewni salę na zajęcia teoretyczne.
 3. Wykonawca musi zapewnić plac manewrowy.
 4. Wykonawca musi zapewnić materiały niezbędne do przygotowania się do egzaminu (książka/materiały drukowane).

Część 3. Prawo jazdy kat. B

Planowany okres realizacji: 01.2020-08.2020

Liczba godzin szkolenia: Planuje się dwie edycje szkolenia, po 30 godzin zajęć teoretycznych
(na grupę) i po 30 godzin zajęć praktycznych (na Uczestnika).

Planowana liczba uczestników: 20 (2 grupy po 10 osób)

 1. Zamawiający zapewni badania lekarskie oraz opłatę za egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.
 2. Wykonawca musi zapewnić materiały niezbędne do przygotowania się do egzaminu (książka/materiały drukowane).
 3. Zamawiający zapewni salę na zajęcia teoretyczne.
 4. Wykonawca musi zapewnić plac manewrowy.

Część 4. Kurs obsługi kasy fiskalnej

Planowana liczba uczestników: 01.2020-08.2020

Planowana liczba uczestników: 16 (2 grupy po 8 osób)

Liczba godzin szkolenia: Planuje się dwie edycje po 48 godzin na grupę.

 1. Szkolenie musi zostać zakończone egzaminem wewnętrznym.
 2. Zamawiający na potrzeby przeprowadzenia kursu udostępni 5 kas fiskalnych, szuflady do kas (5 szt.), wagi do kasy (3 szt.), czytnik kodów do kasy (3 szt.). Wymagane będzie, aby Wykonawca dostarczył 4 rodzaje różnych kas ćwiczeniowych.
 3. Wymagane jest, aby Wykonawca zapewnił papier w rolkach do wszystkich rodzajów kas (informacja o posiadanych kasach zostanie udostępniona przed realizacją szkolenia).
 4. Zajęcia praktyczne muszą stanowić minimum 30 godzin.
 5. Zajęcia odbywać się będą w salach Zamawiającego.
 6. Zajęcia realizowane w dni wolne od nauki.
 7. Wymagane jest, aby w/w zajęcia miały charakter aktywny, wymagający zaangażowania wszystkich uczestników. W trakcie przebiegu zajęć powinny być wykorzystywane wykłady, pokazy, prezentacje, programy graficzne, ćwiczenia praktyczne.

Część 5. Kasjer walutowy i bankowy

Planowany okres realizacji: 01.2020-03.2020

Planowana liczba uczestników: 8 (1 grupa)

Liczba godzin szkolenia: 24 godziny.

 1. Wykonawca musi zapewnić odpowiednią ilość materiałów (różnych walut) niezbędną do właściwej realizacji szkolenia.
 2. Zajęcia odbywać się będą w salach Zamawiającego.
 3. Zajęcia realizowane w dni wolne od nauki.

Część 6. Barista I i II stopnia

Planowany okres realizacji: 01.2020-03.2020

Planowana liczba uczestników: 16 (2 grupy po 8 osób)

Liczba godzin szkolenia: Planuje się dwie edycje po 48 godzin (w tym 18 godzin – I stopień; 30 godzin  II stopień).

 1. Zamawiający zapewni materiały niezbędne do realizacji szkolenia.
 2. Wykonawca musi zapewnić odpowiednią ilość sprzętu gwarantującą prawidłową realizację szkolenia.
 3. Zajęcia odbywać się będą w salach Zamawiającego. Zajęcia realizowane w dni wolne od nauki.

Część 7. Szkolenia diagnostyczne

Planowany okres realizacji: 03.2020-05.2020

Planowana liczba uczestników: 48 (6 grup po 8 osób)

 1. Planuje się 6 różnych szkoleń z zakresu diagnostyki mechaniki pojazdowej, każde ze szkoleń trwało będzie 8 godzin (1 dzień) i musi zostać zakończone egzaminem wewnętrznym.
 2. Zajęcia odbywać się będą w salach Zamawiającego. Zajęcia realizowane w dni wolne od nauki.
 3. Wykonawca zobowiązany jest podać tematy szkoleń dla każdego modułu oddzielnie w programie szkoleń.

Część 8. Kurs kadry i płace (szkolenie dla nauczycieli)

Planowany okres realizacji: 02.2020-05.2020

Planowana liczba uczestników: 1

Liczba godzin szkolenia: 24 godziny

 1. Szkolenie realizowane na terenie Krasnegostawu bądź Wykonawca uwzględni zwrot kosztów dojazdu na szkolenie.

Część 9. Szkolenie z tajników fotografii cukierniczej (szkolenie dla nauczycieli)

Planowany okres realizacji: 03.2020-05.2020

Planowana liczba uczestników: 3 (1 grupa)

Liczba godzin szkolenia: 16 godzin

 1. Szkolenie realizowane na terenie Krasnegostawu bądź Wykonawca uwzględni zwrot kosztów dojazdu na szkolenie.

Część 10. Wykorzystanie tablicy interaktywnej i e-zasobów w kształceniu zawodowym (szkolenie dla nauczycieli)

Planowany okres realizacji: 03.2020-05.2020

Planowana liczba uczestników: 16 (1 grupa)

Liczba godzin szkolenia: 8 godzin

 1. Szkolenie realizowane będzie w sali komputerowej Zamawiającego.

Część 11. Prezentacje multimedialne jako forma przekazu informacji w kształceniu zawodowym (szkolenie dla nauczycieli)

Planowany okres realizacji: 03.2020-05.2020

Planowana liczba uczestników: 16 (1 grupa)

Liczba godzin szkolenia: 8 godzin

 1. Szkolenie realizowane będzie w sali komputerowej Zamawiającego.

Powyższe plany (terminy realizacji) mogą ulec zmianie za zgodą Zamawiającego, jeśli wynikają z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub na prośbę Uczestników szkolenia, także – w przypadku harmonogramów zajęć zgłoszonych do Urzędu Marszałkowskiego – za jego zgodą.

 

Wymagania dla wszystkich Wykonawców (wspólne dla wszystkich części zamówienia):

 • Osoby prowadzące szkolenie dla uczniów muszą posiadać kwalifikacje pedagogiczne.
  W przypadku szkoleń dla nauczycieli nie jest to warunek konieczny.
 • Osoby prowadzące szkolenie powinny posiadać doświadczenie w prowadzeniu szkoleń
  o tożsamej tematyce, minimum 2 szkolenia.
 • Punktowane przy ocenie oferty będzie doświadczenie kadry w prowadzeniu analogicznych zajęć dla placówki oświatowej.
 • Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu program szkolenia zawierający w szczególności: czas trwania i sposób organizacji zajęć, cele kształcenia a także plan nauczania określający nazwę zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, z uwzględnieniem części teoretycznej i praktycznej oraz niezbędnych środków czy materiałów dydaktycznych – zgodnie z załącznikiem nr 6 do zapytania ofertowego. W przypadku składania odpowiedzi na zapytanie w częściach niezbędne jest dołączenie programu do każdej części oddzielnie.
 • Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu materiałów szkoleniowych i harmonogramów szkolenia drogą e-mailową na minimum 7 dni roboczych przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.
 • Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania i przeprowadzenia ankiet oceniających zajęcia i jakość wsparcia. Kompletne ankiety Wykonawca przekaże Zamawiającemu.
 • Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi program i harmonogram zajęć.
 • Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia materiałów i pomocy dydaktycznych (broszur, opracowań własnych) potrzebnych do przyswojenia wiedzy teoretycznej, a także innych materiałów szkoleniowych i sprzętu niezbędnego do zajęć dla każdego z uczestników szkolenia. Materiały zostaną przekazane na własność uczestnikom szkolenia.
 • Prowadzący zajęcia zobowiązany będzie poinformować uczestników, że zajęcia są realizowane w ramach projektu „Szkoła z pasją”, a projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Wymagane jest, aby w/w zajęcia miały charakter aktywny, wymagający zaangażowania wszystkich uczestników. W trakcie przebiegu zajęć powinny być wykorzystywane wykłady, pokazy, prezentacje, programy graficzne, ćwiczenia praktyczne.
 • Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia wewnętrznego egzaminu sprawdzającego potwierdzającego nabycie kwalifikacje w zakresie szkolenia dla Uczestników szkolenia, sporządzenia protokołu z egzaminu i przekazanie jego kopii Zamawiającemu. W skład komisji egzaminacyjnej wejdą m. in. osoby niezaangażowane bezpośrednio w realizację niniejszego szkolenia, ale posiadający wymagane doświadczenie w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.
 • Na zakończenie szkolenia Wykonawca wyda Uczestnikom stosowne zaświadczenia/certyfikaty. Zaświadczenia/certyfikaty muszą być oznaczone zgodnie
  z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020
  w zakresie informacji i promocji”.

Wymagania dodatkowe:

 • Wykonawca dysponuje co najmniej jednym trenerem posiadającym doświadczenie zawodowe w przeprowadzeniu min. 2 szkoleń w zakresie analogicznym do tematyki szkolenia, dla zadania w ramach którego składana jest oferta.
 • Wykonawca posiada doświadczenie zawodowe w przeprowadzeniu min. 2 szkoleń w zakresie analogicznym do tematyki szkolenia dla zadania, w ramach którego składana jest oferta.
 • Wykonawca bądź trener posiada przygotowanie pedagogiczne.
 • Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych

80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

 1. Termin i miejsce wykonania zamówienia

Planowane terminy realizacji usługi zgodnie z harmonogramem Projektu: 

Część 1. Kelner z egzaminem czeladniczym

Planowany okres realizacji: 01.2020-07.2020

Część 2. Kurs obsługi wózka jezdniowego

Planowany okres realizacji: 01.2020-08.2020

Część 3. Prawo jazdy kat. B

Planowany okres realizacji: 01.2020-08.2020

Część 4. Kurs obsługi kasy fiskalnej

Planowana okres realizacji: 01.2020-08.2020

Część 5. Kasjer walutowy i bankowy

Planowany okres realizacji: 01.2020-03.2020

Część 6. Barista I i II stopnia

Planowany okres realizacji: 01.2020-03.2020

Część 7. Szkolenia diagnostyczne

Planowany okres realizacji: 03.2020-05.2020

Część 8. Kurs kadry i płace (szkolenie dla nauczycieli)

Planowany okres realizacji: 02.2020-05.2020

Część 9. Szkolenie z tajników fotografii cukierniczej (szkolenie dla nauczycieli)

Planowany okres realizacji: 03.2020-05.2020

Część 10. Wykorzystanie tablicy interaktywnej i e-zasobów w kształceniu zawodowym (szkolenie dla nauczycieli)

Planowany okres realizacji: 03.2020-05.2020

Część 11. Prezentacje multimedialne jako forma przekazu informacji w kształceniu zawodowym (szkolenie dla nauczycieli)

Planowany okres realizacji: 03.2020-05.2020

 

Dokładne terminy oraz ostateczna liczba uczestników zostaną wskazane przez Zamawiającego przed rozpoczęciem realizacji usługi.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji szkolenia w zależności od przebiegu procesu rekrutacji uczestników.

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu:

 

W postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy/Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria:

 1. 1. Uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej (ocena na podstawie Załącznika nr 2 do zapytania ofertowego).
 2. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, (ocena na podstawie Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
 3. Posiada zdolności techniczne lub zawodowe niezbędne do realizacji zamówienia,(ocena na podstawie Załącznika nr 5 do zapytania ofertowego).
 4. Posiada doświadczenie w realizacji usług będących przedmiotem zamówienia[i], (ocena na podstawie Załącznika nr 7 do zapytania ofertowego).
 5. Dysponuje sprzętem i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (ocena na podstawie Załącznika nr 5 do zapytania ofertowego).
 6. Nie są powiązani kapitałowo i osobowo z zamawiającym (ocena na podstawie Załącznika nr 3 do zapytania ofertowego).

 Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 4. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punków w kryteriach:
  1. cena – 60% (max. 60 pkt)
  2. doświadczenie Wykonawcy – 30% (max. 30 pkt)
  3. doświadczenie kadry realizującej zamówienie w realizacji szkoleń 
   na potrzeby placówki oświatowej – 10% (max. 10 pkt)

Kryterium nr 1 – cena

Ocena ofert wg kryterium nr 1 będzie prowadzona według poniższego wzoru:

               cena oferty najtańszej

C = ..............................................   x 100 x 60%

               cena oferty badanej

W zakresie kryterium nr 1 do porównania i oceny ofert brana będzie pod uwagę cena oferty brutto podana w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1).

Za ww. kryterium można otrzymać maksymalnie 60 pkt.

Kryterium nr 2 – doświadczenie Wykonawcy

Liczba szkoleń o tematyce analogicznej do tematyki szkolenia  (w wymiarze godzinowym zbliżonym do przedmiotu zamówienia +/- 10%) dla zadania w ramach którego składana jest oferta, przeprowadzonych w okresie ostatnich trzech lat (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym czasie). W zakresie kryterium nr 2 do porównania i oceny ofert brana będzie pod uwagę liczba szkoleń podana w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2) w wymiarze godzinowym analogicznym do poszczególnych części zamówienia których dotyczy oferta. Wykonawca nie będzie liczył do kryterium punktowego obligatoryjnych dwóch szkoleń o tematyce tożsamej.

Liczba przyznanych punktów:

1 – 2 szkolenia – 10 pkt

3 – 4 szkolenia – 20 pkt

5 i więcej szkoleń – 30 pkt

Za ww. kryterium można otrzymać maksymalnie 30 pkt.

Kryterium nr 3 – doświadczenie kadry realizującej zamówienie w realizacji szkoleń 
na potrzeby placówki oświatowej

W ramach kryterium nr 3 oceniane będzie doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji szkoleń. Zamawiający będzie przyznawał punkty metoda zerojedynkową:

 1. 10 pkt. za realizację szkoleń na potrzeby placówki oświatowej,
 2. 0 pkt. w przypadku nie wykazania realizacji szkoleń na potrzeby placówki oświatowej.

 

Poprzez placówkę oświatową Zamawiający rozumie instytucje składające się na system oświaty zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292 z późn. zm.)

Ocena zostanie dokonana na podstawie informacji zamieszczonych przez Wykonawcę 
w Załączniku nr 3 „Wykaz kadry realizującej zamówienie”.

Za ww. kryterium można otrzymać maksymalnie 10 pkt.

 

 1. Na ocenę składa się suma punktów z poszczególnych kryteriów oceny.
 2. Punktacja przyznana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona 
  z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
 3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 2 lub więcej oferty przedstawia taki sam bilans ceny oraz pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający dokona wyboru oferty z najniższą ceną.
 • Opis sposobu obliczenia ceny
 1. Ceną podlegającą ocenie jest cena brutto oferty (zwana również ceną ofertową).
 2. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich – PLN.
 3. Cenę oferty brutto należy wyliczyć, z uwzględnieniem wszystkich wymagań w zapytaniu ofertowym. Wykonawca poda całkowitą cenę brutto oferty w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego (Formularz ofertowy) w zapisie liczbowym i słownie.
 4. Cenę oferty zapisaną liczbowo należy zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku, 
  tj. do pełnego grosza w taki sposób, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, 
  a końcówki powyżej 0,5 i wyżej zaokrągla się do 1 grosza.
 5. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca obliczając cenę oferty stosował stawki VAT zgodne ze stanem prawnym obowiązującym na dzień składania ofert.
 6. Cena brutto winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia wraz z podatkiem VAT.
 7. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie

z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

 • Ocena spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu
 1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia stanowiące załączniki do niniejszego zapytania.
 2. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. W razie wątpliwości co do informacji zawartych w ofercie, Zamawiający wystąpi do Wykonawcy z żądaniem ich wyjaśnienia. Udzielone wyjaśnienia nie mogą powodować zmiany złożonej oferty.
 3. Odrzucenie oferty:

     Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

 • jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego,
 • gdy Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
 • zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 • została złożona po upływie wyznaczonego terminu,
 • jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 • formularz oferty i wymagane załączniki zostały podpisane przez osobę/osoby nieuprawnione,
 • zawierającą błędy niebędące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi,
 • Wykonawca nie złożył wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert bądź ich uzupełnień w wyznaczonym terminie,
 • została złożona na nieobowiązującym wzorze bądź dokumencie znacząco zmienionym (poprzez istotną zmianę rozumie się np. usunięcie kolumn i wierszy).
 1. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego.
 2. Badanie oferty:

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub przedłożenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość wzywania Wykonawców do złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dokumentów oraz składania wyjaśnień, przedkładania dodatkowych dokumentów przez Wykonawców drogą mailową.

 1. Opis sposobu przygotowania oferty

W odpowiedzi na zamówienie:

 1. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty Wykonawcy” stanowiący Załącznik nr 1.(nie należy modyfikować formularza) Formularz stanowiący odpowiedz na treść zapytania składany jest w jednym egzemplarzu
 2. Do oferty należy dołączyć:
 3. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiący Załącznik nr 2 (składany w jednym egzemplarzu bez względu na liczbę części);
 4. oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym stanowiący Załącznik nr 3 (składany w jednym egzemplarzu bez względu na liczbę części);
 5. oświadczenie o spełnieniu” wymagań dodatkowych” stanowiący Załącznik nr 4 (składany w jednym egzemplarzu bez względu na liczbę części);
 6. „Wykaz kadry realizującej zamówienie” stanowiący Załącznik Nr 5(składany odrębne dla każdej części, należy złożyć tyle kompletów załączników na ile części składana jest oferta);
 7. „Program szkolenia” stanowiący Załącznik Nr 6 (składany odrębne dla każdej części, należy złożyć tyle kompletów załączników na ile części składana jest oferta);
 8. „Wykaz doświadczenia Wykonawcy” stanowiący Załącznik Nr 7 (składany odrębne dla każdej części, należy złożyć tyle kompletów załączników na ile części składana jest oferta)
 9. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
 10. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 12. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
 13. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.
 14. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
 15. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
 16. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 17. Forma, miejsce i termin składania ofert

Oferta powinna być złożona (osobiście/pocztą/przesyłką kurierską) do dnia 10 grudnia 2019 r. do godziny 15.00 w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie opisanej ze wskazaniem: znak sprawy, dane prowadzącego postępowanie (nazwa i adres), tytuł projektu, w ramach którego prowadzone jest niniejsze postępowanie oraz dane składającego (nazwa i adres), a także opatrzonej napisem „Nie otwierać przed dniem 10.12.2019 r.”

Ofertę należy złożyć w Biurze Projektu w Zespole Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
w Krasnymstawie ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

W przypadku przysłania oferty za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpływu oferty (przesyłki) do Biura Projektu w Zespole Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie na w/w adres.


Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/informacji oraz za przesłanie/złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 1. Osoby do kontaktów

Koordynator projektu (tel. 721-584-901)

Specjalista ds. monitoringu i rozliczeń finansowych (tel. 510-405-587)

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 • Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty
 1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym i zgodności z niniejszym zapytaniem ofertowym.
 2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie niezwłocznie wybranych Oferentów do zawarcia umowy. Jeśli w terminie 7 dni od wezwania do podpisania umowy Oferent nie zawrze umowy, Zamawiający uzna, iż odmówił on podpisania umowy i wówczas może zawrzeć umowę z Oferentem, którego oferta była następna w kolejności, pod warunkiem, że nie upłynął termin związania ofertą.
 3. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone oferty w wyniku oceny otrzymały tę samą liczbę punktów, Zamawiający przeprowadzi negocjacje cenowe z Wykonawcami.
 4. Wykonawcy nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 5. W przypadku, gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający, może podjąć negocjacje z wybranym zgodnie z zasadą konkurencyjności Wykonawcą lub powtórzyć postępowanie w trybie zasady konkurencyjności.
 6. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Poczty Polskiej lub przesyłki kurierskiej lub telefonicznie
 • Warunki zmiany umowy
 1. Zamawiający zastrzega  sobie  prawo  unieważnienia  zapytania  ofertowego  na  każdym  etapie postępowania bez podania przyczyny. Zamawiający unieważnieni postępowanie, jeżeli w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z Wykonawcą w następstwie niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia stosownych przesłanek wskazanych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 3. Zamawiający informuje, iż w umowie będą zapisy:
 4. przewidujące karę umowną w wysokości 50% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku nie wykonywania przez Wykonawcę w sposób zgodny z innymi postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności
 5. zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy,
 6. zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych,
 7. zastrzegające wypłatę pełnego wynagrodzenia Wykonawcy tylko w przypadku należytego zrealizowania obowiązków określonych w opisie przedmiotu zamówienia i zawartych w umowie na wykonanie usługi,
 8. zastrzegające prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku realizowania usługi niezgodnie z umową lub harmonogramem z winy Wykonawcy.
 9. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy z powodu:
 • zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy,
 • zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Zamawiającego,
 • zmiany harmonogramu realizacji projektu wpływająca na harmonogram wykonania usługi objętej niniejszym zamówieniem,
 • zmiany harmonogramu realizacji projektu wynikająca ze zmiany w zakresie finansowania projektu (zmiany harmonogramu płatności).
 1. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy.
 2. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.
 • Wykaz załączników
 1. Formularz oferty Wykonawcy – Załącznik nr 1.
 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2.
 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym – Załącznik nr 3.
 4. Oświadczenie o spełnieniu dodatkowych wymagań – Załącznik nr 4.
 5. Wykaz kadry realizującej zamówienie – Załącznik nr 5.
 6. Program szkolenia – Załącznik nr 6.
 7. Wykaz doświadczenia Wykonawcy – Załącznik nr 7.

 

 

 

Wojciech Maślona

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1

 1. T. Kościuszki w Krasnymstawie

                                                                              ……………………………………………………..

                                                                                  Zamawiający

 

[i] Wykonawca oceniał będzie szkolenia o tożsamej tematyce i zbliżonym wymiarze godzinowym (tolerancja+/- 10 % godzin szkoleniowych)