kosciuszkoGodło PolskiZespół Szkół Nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

tel/fax: (82) 576 37 55

e-mail: sekretariat@zsnr1-kosciuszko.pl

eu

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. T. KOŚCIUSZKI 

W KRASNYMSTAWIE

 1. Zamkowa 1 22-300 Krasnystaw

tel./fax  82 576 37 55; www.zspnr1-krasnystaw.edu.pl/

Znak sprawy ZS/2/2020/ZzK                                                    Krasnystaw, dnia 29.09.2020 r.

 

Zespół Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie informuje o unieważnieniu postępowania Znak sprawy ZS/2/2020/ZzK (załącznik)

 Zapytanie ofertowe ZS/2/2020/ZzK

Zespół Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie w związku z realizowanym projektem „Zawodowcy z Kościuszki” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 – Edukacja, kwalifikacje  i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń w podziale na 18 części zgodnie z liczbą uczestników, liczby godzin i terminami dla poszczególnych szkoleń:  Część 1. Szkolenie: Kelner z egzaminem czeladniczym

Część 2. Szkolenie: Wizażystka z egzaminem czeladniczym

Część 3. Kurs obsługi wózka jezdniowego

Część 4. Szkolenie: Prawo jazdy kat. B

Część 5. Szkolenie: Uprawnienia elektryczne do 1kV

Część 6. Kurs obsługi kasy fiskalnej

Część 7. Szkolenie: Barista I i II stopnia

Część 8. Szkolenia fryzjerskie   

Część 9. Szkolenie: Stylizacja paznokci

Część 10. Szkolenie: Nowoczesne torty (szkolenie dla nauczycieli)

Część 11. Szkolenie: Monoporcje (szkolenie dla nauczycieli)

Część 12. Szkolenie: Kiper herbaty (szkolenie dla nauczycieli)

Część 13. Szkolenie: Lody tajskie (szkolenie dla nauczycieli)

Część 14. Szkolenie: Projektowanie fryzur (szkolenie dla nauczycieli)

Część 15. Szkolenie: SEP do 1 kV z egzaminem(szkolenie dla nauczycieli)

Część 16. Szkolenie: Nowoczesne techniki i e-zasoby wspomagające edukację(szkolenie dla nauczycieli)

Część 17. Szkolenie: Prezi – forma przekazu informacji w kształceniu zawodowym (szkolenie dla nauczycieli) 

Część 18. Szkolenie z zakresu pojazdów hybrydowych (szkolenie dla nauczycieli) 

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

 

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

II.         Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń: na potrzeby Zespołu

Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie w związku z realizowanym projektem „Zawodowcy z Kościuszki” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 – Edukacja, kwalifikacje  i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe. 

Przedmiot zamówienia został podzielony na 18 części:

Część 1. Szkolenie: Kelner z egzaminem czeladniczym 

Planowany okres realizacji: 09.2021-07.2022 

Liczba godzin szkolenia: 160 godzin/ 8 godzin lekcyjnych dziennie

Planowana liczba uczestników: 8 (1 grupa)

Zamawiający pokrywa koszt badań lekarskich oraz egzaminu czeladniczego. 

Wykonawca zapewni podręczniki do nauki dla każdego Uczestnika szkolenia.

Zajęcia odbywać się będą w salach Zamawiającego. Zajęcia realizowane w dni wolne od nauki. 

Część 2. Szkolenie: Wizażystka z egzaminem czeladniczym 

Planowany okres realizacji: 10.2020-07.2021 

Liczba godzin szkolenia: 160 godzin/8 godzin lekcyjnych dziennie 

Planowana liczba uczestników: 8 (1 grupa)

Zamawiający pokrywa koszt badań lekarskich oraz egzaminu czeladniczego.

Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić kosmetyki i materiały dydaktyczne w ilości zapewniającej prawidłową realizację szkolenia oraz egzaminu. 

Wykonawca zapewni podręczniki do nauki dla każdego Uczestnika szkolenia.

Zajęcia odbywać się będą w salach Zamawiającego. Zajęcia realizowane w dni wolne od nauki. 

 

Część 3. Kurs obsługi wózka jezdniowego

Planowany okres realizacji: 04.2021-07.2021 (pierwsza grupa)  04.2022-07.2022 (druga grupa)  Liczba godzin szkolenia: Planuje się dwie edycje po 56 godzin zajęć teoretycznych (na grupę)  i po 3 godziny zajęć praktycznych na osobę. 

Planowana liczba uczestników: 20 (2 grupy po 10 osób) 

Zamawiający zapewni badania lekarskie oraz opłatę za egzamin przed Urzędem Dozoru Technicznego. Zamawiający zapewni salę na zajęcia teoretyczne. Wykonawca musi zapewnić plac manewrowy. Wykonawca zapewni podręczniki do nauki dla każdego Uczestnika szkolenia.  Zajęcia powinny odbywać się na terenie Krasnegostawu bądź Wykonawca musi zapewnić transport do miejsca realizacji zajęć praktycznych oraz na egzamin. 

Część 4. Szkolenie: Prawo jazdy kat. B

Planowany okres realizacji: 01.2021-06.2021; 01.2022-06.2022

Liczba godzin szkolenia: Planuje się dwie edycje po 30 godzin zajęć teoretycznych (na grupę)  i po 30 godzin zajęć praktycznych (na Uczestnika).  Planowana liczba uczestników: 30 (2 grupy po 15 osób) 

Zamawiający zapewni badania lekarskie oraz opłatę za egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu

Drogowego. Zamawiający musi zapewnić materiały niezbędne do przygotowania się do egzaminu (książka/materiały drukowane).  Zamawiający zapewni salę na zajęcia teoretyczne. Wykonawca musi zapewnić plac manewrowy. Zajęcia powinny odbywać się na terenie Krasnegostawu bądź Wykonawca musi zapewnić transport do miejsca realizacji zajęć praktycznych oraz na egzamin. 

Część 5. Szkolenie: Uprawnienia elektryczne do 1kV

Planowany okres realizacji: 03.2021-07.2021

Planowana liczba uczestników: 20 (2 grupy po 10 osób) 

Liczba godzin szkolenia: Planuje się dwie edycje po 40 godzin zajęć. Wykonawca powinien przedstawić program szkolenia opracowany zgodnie z wymogami Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828, z późn. zm.).

Zamawiający zapewni podręcznik. Wykonawca musi pokryć koszt egzaminu państwowego.   Zajęcia odbywać się będą w salach Zamawiającego (Zamawiający zapewni salę na zajęcia teoretyczne). Zajęcia realizowane w dni wolne od nauki. 

 

Część 6. Kurs obsługi kasy fiskalnej

Planowany okres realizacji: 10.2020-07.2021; 10.2021-07.2022;  

Planowana liczba uczestników: 16 (2 grupy po 8 osób)

Liczba godzin szkolenia: Planuje się dwie edycje po 24 godziny na grupę.

Szkolenie musi zostać zakończone egzaminem wewnętrznym. 

Wykonawca zapewni odpowiednią ilość kas niezbędną do realizacji zajęć (minimum 1 kasa na 2 osoby). Zajęcia praktyczne muszą stanowić minimum 16 godzin. 

Zajęcia odbywać się będą w salach Zamawiającego. Zajęcia realizowane w dni wolne od nauki.

Część 7. Szkolenie: Barista I i II stopnia 

Planowany okres realizacji: 01.2021-02.2021; 01.2022-03.2022 

Planowana liczba uczestników: 16 (2 grupy po 8 osób) 

Liczba godzin szkolenia: Planuje się dwie edycje po 48 godzin (w tym 18 godzin – I stopień; 30 godzin  II stopień). Zamawiający zapewni materiały niezbędne do realizacji szkolenia. Wykonawca musi zapewnić odpowiednią ilość sprzętu gwarantującą prawidłową realizację szkolenia.   Zajęcia odbywać się będą w salach Zamawiającego. Zajęcia realizowane w dni wolne od nauki. 

Część 8. Szkolenia fryzjerskie   

Planowany okres realizacji: 01.2021-07.2021 

Planowana liczba uczestników: 48 (6 grup po 8 osób)

Planuje się 6 różnych szkoleń z zakresu fryzjerstwa, każde ze szkoleń trwało będzie 16 godzin i musi zostać zakończone egzaminem wewnętrznym. 

Tematyka szkoleń: Koloryzacja I stopnia, Koloryzacja II stopnia, Strzyżenia damskie, Strzyżenia męskie, Barber, Podstawy trychologii. 

Zamawiający powinien zapewnić kosmetyki do włosów i farby oraz akcesoria w ilości zapewniającej prawidłową realizację szkolenia. 

Zajęcia odbywać się będą w salach Zamawiającego. Zajęcia realizowane w dni wolne od nauki. 

Część 9. Szkolenie: Stylizacja paznokci 

Planowany okres realizacji: 10.2020-07.2021; 10.2021-07.2022 

Planowana liczba uczestników: 20 (2 grupy po 10 osób) 

Liczba godzin szkolenia: Planuje się dwie edycje po 32 godziny 

Zamawiający zapewni materiały niezbędne do realizacji szkolenia (na grupę planuje się przeznaczyć 900.00 zł, w tym: aceton 3 szt., primer 3szt., tipsy 1000 szt., oliwka 3szt, lakiery różne kolory 12 szt., rękawiczki 3 op., formy duże, żel, pilniki, pędzle, patyczki, bloki, waciki bezpyłowe, klej do tipsów, zmywacz, velox, remover, żel nabłyszczający, top baza, zdobienia). Wykonawca będzie zobowiązany uzupełnić materiały celem prawidłowej realizacji programu szkolenia. Wykonawca musi zapewnić odpowiednią ilość sprzętu gwarantującą prawidłową realizację szkolenia.  

Zajęcia odbywać się będą w salach Zamawiającego. Zajęcia realizowane w dni wolne od nauki. 

Część 10. Szkolenie: Nowoczesne torty (szkolenie dla nauczycieli)

Planowany okres realizacji: 11.2020-04.2021

Planowana liczba uczestników: 3

Liczba godzin szkolenia: 16 godzin

Szkolenie realizowane na terenie Krasnegostawu bądź Wykonawca uwzględni zwrot kosztów dojazdu na szkolenie. Zamawiający nie zapewnia sali do realizacji zajęć.

Część 11. Szkolenie: Monoporcje (szkolenie dla nauczycieli)

Planowany okres realizacji: 11.2020-04.2021

Planowana liczba uczestników: 3 (1 grupa)

Liczba godzin szkolenia: 16 godzin

Szkolenie realizowane na terenie Krasnegostawu bądź Wykonawca uwzględni zwrot kosztów dojazdu na szkolenie. Zamawiający nie zapewnia sali do realizacji zajęć.

Część 12. Szkolenie: Kiper herbaty (szkolenie dla nauczycieli)

Planowany okres realizacji: 11.2020-04.2021

Planowana liczba uczestników: 1

Liczba godzin szkolenia: 16 godzin

Szkolenie realizowane na terenie Krasnegostawu bądź Wykonawca uwzględni zwrot kosztów dojazdu na szkolenie. Zamawiający nie zapewnia sali do realizacji zajęć.

Część 13. Szkolenie: Lody tajskie (szkolenie dla nauczycieli)

Planowany okres realizacji: 11.2020-04.2021

Planowana liczba uczestników: 1

Liczba godzin szkolenia: 16 godzin

Szkolenie realizowane na terenie Krasnegostawu bądź Wykonawca uwzględni zwrot kosztów dojazdu na szkolenie. Zamawiający nie zapewnia sali do realizacji zajęć.

Część 14. Szkolenie: Projektowanie fryzur(szkolenie dla nauczycieli)

Planowany okres realizacji: 11.2020-04.2021

Planowana liczba uczestników: 1

Liczba godzin szkolenia: 16 godzin

Szkolenie realizowane na terenie Krasnegostawu bądź Wykonawca uwzględni zwrot kosztów dojazdu na szkolenie. Zamawiający nie zapewnia sali do realizacji zajęć.

Część 15. Szkolenie: SEP do 1 kV z egzaminem(szkolenie dla nauczycieli)

Planowany okres realizacji: 11.2020-04.2021

Planowana liczba uczestników: 3

Liczba godzin szkolenia: 24 godziny

Szkolenie realizowane na terenie Krasnegostawu bądź Wykonawca uwzględni zwrot kosztów dojazdu na szkolenie. Zamawiający nie zapewnia sali do realizacji zajęć.

Część 16. Szkolenie: Nowoczesne techniki i e-zasoby wspomagające edukację(szkolenie dla nauczycieli)

Planowany okres realizacji: 11.2020-04.2021

Planowana liczba uczestników: 16 (1 grupa)

Liczba godzin szkolenia: 8 godzin

Szkolenie realizowane będzie w sali komputerowej Zamawiającego. 

Część 17. Szkolenie: Prezi – forma przekazu informacji w kształceniu zawodowym (szkolenie dla nauczycieli) 

Planowany okres realizacji: 11.2020-04.2021

Planowana liczba uczestników: 16 (1 grupa)

Liczba godzin szkolenia: 8 godzin 

Szkolenie realizowane będzie w sali komputerowej Zamawiającego. 

Część 18. Szkolenie z zakresu pojazdów hybrydowych (szkolenie dla nauczycieli) 

Planowany okres realizacji: 11.2020-04.2021

Planowana liczba uczestników: 3 (1 grupa)

Liczba godzin szkolenia: 16 godzin 

Szkolenie realizowane na terenie Krasnegostawu bądź Wykonawca uwzględni zwrot kosztów dojazdu na szkolenie. Zamawiający nie zapewnia sali do realizacji zajęć.

Powyższe plany (terminy realizacji) mogą ulec zmianie za zgodą Zamawiającego, jeśli wynikają  z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub na prośbę Uczestników szkolenia, także – w przypadku harmonogramów zajęć zgłoszonych do Urzędu Marszałkowskiego – za jego zgodą.

 

Wymagania dla wszystkich Wykonawców (wspólne dla wszystkich części zamówienia):

 • Osoby prowadzące szkolenie dla uczniów muszą posiadać kwalifikacje pedagogiczne. W przypadku szkoleń dla nauczycieli nie jest to warunek konieczny.  
 • Osoby prowadzące szkolenie powinny posiadać doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o tożsamej tematyce, minimum 2 szkolenia. 
 • Punktowane przy ocenie oferty będzie doświadczenie kadry w prowadzeniu analogicznych zajęć dla placówki oświatowej.
 • Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu program szkolenia zawierający w szczególności: czas trwania i sposób organizacji zajęć, cele kształcenia a także plan nauczania określający nazwę zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, z uwzględnieniem części teoretycznej i praktycznej oraz niezbędnych środków czy materiałów dydaktycznych – zgodnie z załącznikiem nr 6 do zapytania ofertowego. W przypadku składania odpowiedzi  na zapytanie w częściach niezbędne jest dołączenie programu do każdej części oddzielnie.
 • Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu materiałów szkoleniowych i harmonogramów szkolenia drogą e-mailową na minimum 7 dni roboczych przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.
 • Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania i przeprowadzenia ankiet oceniających zajęcia i jakość wsparcia. Kompletne ankiety Wykonawca przekaże Zamawiającemu.
 • Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi program i harmonogram zajęć.
 • Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia materiałów i pomocy dydaktycznych (broszur, opracowań własnych) potrzebnych do przyswojenia wiedzy teoretycznej, a także innych materiałów szkoleniowych i sprzętu niezbędnego do zajęć dla każdego z uczestników szkolenia. Materiały zostaną przekazane na własność uczestnikom szkolenia.
 • Prowadzący zajęcia zobowiązany będzie poinformować uczestników, że zajęcia są realizowane w ramach projektu „Zawodowcy z Kościuszki”, a projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Wymagane jest, aby w/w zajęcia miały charakter aktywny, wymagający zaangażowania wszystkich uczestników. W trakcie przebiegu zajęć powinny być wykorzystywane wykłady, pokazy, prezentacje, programy graficzne, ćwiczenia praktyczne.
 • Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia wewnętrznego egzaminu sprawdzającego potwierdzającego nabycie kwalifikacje w zakresie szkolenia dla Uczestników szkolenia, sporządzenia protokołu z egzaminu i przekazanie jego kopii Zamawiającemu. W skład komisji egzaminacyjnej wejdą m. in. osoby niezaangażowane bezpośrednio w realizację niniejszego szkolenia, ale posiadający wymagane doświadczenie w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.
 • Na zakończenie    szkolenia         Wykonawca    wyda   Uczestnikom   stosowne

zaświadczenia/certyfikaty. Zaświadczenia/certyfikaty muszą być oznaczone zgodnie  z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020  w zakresie informacji i promocji”.

Wymagania dodatkowe:

 • Wykonawca dysponuje co najmniej jednym trenerem posiadającym doświadczenie zawodowe w przeprowadzeniu min. 2 szkoleń w zakresie analogicznym do tematyki szkolenia, dla zadania w ramach którego składana jest oferta.
 • Wykonawca posiada doświadczenie zawodowe w przeprowadzeniu min. 2 szkoleń w zakresie analogicznym do tematyki szkolenia dla zadania, w ramach którego składana jest oferta. -           Wykonawca bądź trener posiada przygotowanie pedagogiczne.

III.       Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych

80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

IV.        Termin i miejsce wykonania  zamówienia

Planowane terminy realizacji usługi zgodnie z harmonogramem Projektu:  

Część 1. Szkolenie: Kelner z egzaminem czeladniczym  Planowany okres realizacji: 09.2021-07.2022 

Część 2. Szkolenie: Wizażystka z egzaminem czeladniczym 

Planowany okres realizacji: 10.2020-07.2021 

Część 3. Kurs obsługi wózka jezdniowego

Planowany okres realizacji: 04.2021-07.2021 (pierwsza grupa)  04.2022-07.2022 (druga grupa)  Część 4. Szkolenie: Prawo jazdy kat. B

Planowany okres realizacji: 01.2021-06.2021; 01.2022-06.2022

Część 5. Szkolenie: Uprawnienia elektryczne do 1kV

Planowany okres realizacji: 03.2021-07.2021

Część 6. Kurs obsługi kasy fiskalnej

Planowany okres realizacji: 10.2020-07.2021; 10.2021-07.2022 

Część 7. Szkolenie: Barista I i II stopnia 

Planowany okres realizacji: 01.2021-02.2021; 01.2022-03.2022 

Część 8. Szkolenia fryzjerskie   

Planowany okres realizacji: 01.2021-07.2021 

Część 9. Szkolenie: Stylizacja paznokci 

Planowany okres realizacji: 10.2020-07.2021; 10.2021-07.2022 

Część 10. Szkolenie: Nowoczesne torty (szkolenie dla nauczycieli) Planowany okres realizacji: 11.2020-04.2021

Część 11. Szkolenie: Monoporcje (szkolenie dla nauczycieli) Planowany okres realizacji: 11.2020-04.2021

Część 12. Szkolenie: Kiper herbaty (szkolenie dla nauczycieli) Planowany okres realizacji: 11.2020-04.2021

Część 13. Szkolenie: Lody tajskie (szkolenie dla nauczycieli)

Planowany okres realizacji: 11.2020-04.2021

Część 14. Szkolenie: Projektowanie fryzur (szkolenie dla nauczycieli) Planowany okres realizacji: 11.2020-04.2021

Część 15. Szkolenie: SEP do 1 kV z egzaminem (szkolenie dla nauczycieli) Planowany okres realizacji: 11.2020-04.2021

Część 16. Szkolenie: Nowoczesne techniki i e-zasoby wspomagające edukację 

(szkolenie dla nauczycieli)

Planowany okres realizacji: 11.2020-04.2021

 

Część 17. Szkolenie: Prezi – forma przekazu informacji w kształceniu zawodowym  (szkolenie dla nauczycieli) 

Planowany okres realizacji: 11.2020-04.2021

 

Część 18. Szkolenie z zakresu pojazdów hybrydowych (szkolenie dla nauczycieli)  Planowany okres realizacji: 11.2020-04.2021

 

Dokładne terminy oraz ostateczna liczba uczestników zostaną wskazane przez Zamawiającego przed rozpoczęciem realizacji usługi.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji szkolenia w zależności od przebiegu procesu rekrutacji uczestników. 

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu:

 

W postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy/Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria:

 1. Uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej (ocena na podstawie Załącznika nr 2 do zapytania ofertowego).
 2. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, (ocena na podstawie Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
 3. Posiada zdolności techniczne lub zawodowe niezbędne do realizacji zamówienia,(ocena na podstawie Załącznika nr 5 do zapytania ofertowego).
 4. Posiada doświadczenie w realizacji usług będących przedmiotem zamówieniai, (ocena na podstawie Załącznika nr 7 do zapytania ofertowego).
 5. Dysponuje sprzętem i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (ocena na podstawie Załącznika nr 5 do zapytania ofertowego).
 6. Nie są powiązani kapitałowo i osobowo z zamawiającym (ocena na podstawie Załącznika nr 3 do zapytania ofertowego).

 Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

VI.Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz zpodaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punków w kryteriach:

cena – 60% (max. 60 pkt)

doświadczenie Wykonawcy – 30% (max. 30 pkt)

doświadczenie kadry realizującej zamówienie w realizacji szkoleń  na potrzeby placówki oświatowej – 10% (max. 10 pkt)

Kryterium nr 1 – cena

Ocena ofert wg kryterium nr 1 będzie prowadzona według poniższego wzoru:                cena oferty najtańszej

C = ..............................................   x 100 x 60%                cena oferty badanej

W zakresie kryterium nr 1 do porównania i oceny ofert brana będzie pod uwagę cena oferty brutto podana w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1). Za ww. kryterium można otrzymać maksymalnie 60 pkt.

Kryterium nr 2 – doświadczenie Wykonawcy

Liczba szkoleń o tematyce analogicznej do tematyki szkolenia  (w wymiarze godzinowym zbliżonym do przedmiotu zamówienia +/- 10%) dla zadania w ramach którego składana jest oferta, przeprowadzonych w okresie ostatnich trzech lat (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym czasie). W zakresie kryterium nr 2 do porównania i oceny ofert brana będzie pod uwagę liczba szkoleń podana w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2) w wymiarze godzinowym analogicznym do poszczególnych części zamówienia których dotyczy oferta. Wykonawca nie będzie liczył do kryterium punktowego obligatoryjnych dwóch szkoleń o tematyce tożsamej. 

Liczba przyznanych punktów:

1 – 2 szkolenia – 10 pkt

3 – 4 szkolenia – 20 pkt

5 i więcej szkoleń – 30 pkt

Za ww. kryterium można otrzymać maksymalnie 30 pkt.

Kryterium nr 3 – doświadczenie kadry realizującej zamówienie w realizacji szkoleń  na potrzeby placówki oświatowej

W ramach kryterium nr 3 oceniane będzie doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji szkoleń. Zamawiający będzie przyznawał punkty metoda zerojedynkową:

 1. 10 pkt. za realizację szkoleń na potrzeby placówki oświatowej,
 2. 0 pkt. w przypadku nie wykazania realizacji szkoleń na potrzeby placówki oświatowej.

  

Poprzez placówkę oświatową Zamawiający rozumie instytucje składające się na system oświaty zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292 z późn. zm.)

Ocena zostanie dokonana na podstawie informacji zamieszczonych przez Wykonawcę  w Załączniku nr 3 „Wykaz kadry realizującej zamówienie”.

Za ww. kryterium można otrzymać maksymalnie 10 pkt.

  

 1. Na ocenę składa się suma punktów z poszczególnych kryteriów oceny.
 2. Punktacja przyznana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
 3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 2 lub więcej oferty przedstawia taki sam bilans ceny oraz pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający dokona wyboru oferty z najniższą ceną.

VII.      Opis sposobu obliczenia ceny

 1. Ceną podlegającą ocenie jest cena brutto oferty (zwana również ceną ofertową).
 2. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich – PLN.
 3. Cenę oferty brutto należy wyliczyć, z uwzględnieniem wszystkich wymagań w zapytaniu ofertowym. Wykonawca poda całkowitą cenę brutto oferty w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego (Formularz ofertowy) w zapisie liczbowym i słownie.
 4. Cenę oferty zapisaną liczbowo należy zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku, do pełnego grosza w taki sposób, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się,  a końcówki powyżej 0,5 i wyżej zaokrągla się do 1 grosza.
 5. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca obliczając cenę oferty stosował stawki VAT zgodne ze stanem prawnym obowiązującym na dzień składania ofert.
 6. Cena brutto winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia wraz z podatkiem VAT.
 7. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

VIII. Ocena spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu

 1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia stanowiące załączniki do niniejszego zapytania.
 2. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. W razie wątpliwości co do informacji zawartych w ofercie, Zamawiający wystąpi do Wykonawcy z żądaniem ich wyjaśnienia. Udzielone wyjaśnienia nie mogą powodować zmiany złożonej oferty.
 3. Odrzucenie oferty:

     Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

 • jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego,
 • gdy Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
 • zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 • została złożona po upływie wyznaczonego terminu,
 • jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 • formularz oferty i wymagane załączniki zostały podpisane przez osobę/osoby nieuprawnione,
 • zawierającą błędy niebędące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi,
 • Wykonawca nie złożył wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert bądź ich uzupełnień w wyznaczonym terminie,
 • została złożona na nieobowiązującym wzorze bądź dokumencie znacząco zmienionym (poprzez istotną zmianę rozumie się np. usunięcie kolumn i wierszy).
 1. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego.
 2. Badanie oferty:

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub przedłożenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość wzywania Wykonawców do złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dokumentów oraz składania wyjaśnień, przedkładania dodatkowych dokumentów przez Wykonawców drogą mailową.

IX.        Opis sposobu przygotowania oferty

W odpowiedzi na zamówienie:

 1. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty Wykonawcy” stanowiący Załącznik nr 1.(nie należy modyfikować formularza) Formularz stanowiący odpowiedz na treść zapytania składany jest w jednym egzemplarzu
 2. Do oferty należy dołączyć:
  1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiący Załącznik nr 2

(składany w jednym egzemplarzu bez względu na liczbę części); 

 1. oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym stanowiący

Załącznik nr 3 (składany w jednym egzemplarzu bez względu na liczbę części);

 1. oświadczenie o spełnieniu” wymagań dodatkowych” stanowiący Załącznik nr 4 (składany w jednym egzemplarzu bez względu na liczbę części);
 2. „Wykaz kadry realizującej zamówienie” stanowiący Załącznik Nr 5(składany odrębne dla każdej części, należy złożyć tyle kompletów załączników na ile części składana jest oferta);
 3. „Program szkolenia” stanowiący Załącznik Nr 6 (składany odrębne dla każdej części, należy złożyć tyle kompletów załączników na ile części składana jest oferta);
 4. „Wykaz doświadczenia Wykonawcy” stanowiący Załącznik Nr 7 (składany odrębne dla każdej części, należy złożyć tyle kompletów załączników na ile części składana jest oferta
 1. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
 2. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 4. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
 5. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.
 6. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
 7. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
 8. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

X.         Forma, miejsce i termin składania ofert

Oferta powinna być złożona (osobiście/pocztą/przesyłką kurierską) do dnia 7 października  2020 r. do godziny 15.00 w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie opisanej ze wskazaniem: znak sprawy, dane prowadzącego postępowanie (nazwa i adres), tytuł projektu, w ramach którego prowadzone jest niniejsze postępowanie oraz dane składającego (nazwa i adres), a także opatrzonej napisem „Nie otwierać przed dniem 07.10.2020 r.”

Ofertę należy złożyć w Biurze Projektu w Zespole Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki  w Krasnymstawie ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

W przypadku przysłania oferty za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpływu oferty (przesyłki) do Biura Projektu w Zespole Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie na w/w adres. 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/informacji oraz za przesłanie/złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym. 

XI.        Osoby do kontaktów

Koordynator projektu (tel. 721-584-901) 

Specjalista ds. monitoringu i rozliczeń finansowych (tel. 510-405-587) e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   

XII.     Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

 1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym i zgodności z niniejszym zapytaniem ofertowym.
 2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie niezwłocznie wybranych Oferentów do zawarcia umowy. Jeśli w terminie 7 dni od wezwania do podpisania umowy Oferent nie zawrze umowy, Zamawiający uzna, iż odmówił on podpisania umowy i wówczas może zawrzeć umowę z Oferentem, którego oferta była następna w kolejności, pod warunkiem, że nie upłynął termin związania ofertą.
 3. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone oferty w wyniku oceny otrzymały tę samą liczbę punktów, Zamawiający przeprowadzi negocjacje cenowe z Wykonawcami.
 4. Wykonawcy nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 5. W przypadku, gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający, może podjąć negocjacje z wybranym zgodnie z zasadą konkurencyjności Wykonawcą lub powtórzyć postępowanie w trybie zasady konkurencyjności.
 6. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Poczty Polskiej lub przesyłki kurierskiej lub telefonicznie

XIII.Warunki zmiany umowy

 1. Zamawiający zastrzega  sobie  prawo  unieważnienia  zapytania  ofertowego  na  każdym  etapie postępowania bez podania przyczyny. Zamawiający unieważnieni postępowanie, jeżeli w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy. 
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z Wykonawcą w następstwie niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia stosownych przesłanek wskazanych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 20142020.
 3. Zamawiający informuje, iż w umowie będą zapisy:
  1. przewidujące karę umowną w wysokości 50% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku nie wykonywania przez Wykonawcę w sposób zgodny z innymi postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności
  2. zastrzegające Zamawiającemu          możliwość       potrącania       naliczonych     kar           umownych                           z wynagrodzenia Wykonawcy,
  3. zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych,
  4. zastrzegające wypłatę pełnego wynagrodzenia Wykonawcy tylko w przypadku należytego zrealizowania obowiązków określonych w opisie przedmiotu zamówienia i zawartych w umowie na wykonanie usługi,
  5. zastrzegające prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku realizowania usługi niezgodnie z umową lub harmonogramem z winy Wykonawcy.
 4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy z powodu:
  • zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy,
  • zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Zamawiającego,
  • zmiany harmonogramu realizacji projektu wpływająca na harmonogram wykonania usługi objętej niniejszym zamówieniem,
  • zmiany harmonogramu realizacji projektu wynikająca ze zmiany w zakresie finansowania projektu (zmiany harmonogramu płatności).
 5. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy.
 6. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.

XIV.     Wykaz załączników

 1. Formularz oferty Wykonawcy – Załącznik nr 1.
 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2.
 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym – Załącznik nr 3.
 4. Oświadczenie o spełnieniu dodatkowych wymagań – Załącznik nr 4.
 5. Wykaz kadry realizującej zamówienie – Załącznik nr 5.
 6. Program szkolenia – Załącznik nr 6.
 7. Wykaz doświadczenia Wykonawcy – Załącznik nr 7.

Wojciech Maślona Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1  im. T. Kościuszki w Krasnymstawie

                                                                                ……………………………………………………..

                                                                                                                     Zamawiający

                                                 

i Wykonawca oceniał będzie szkolenia o tożsamej tematyce i zbliżonym wymiarze godzinowym (tolerancja+/- 10 % godzin szkoleniowych)