kosciuszkoGodło PolskiZespół Szkół Nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

tel/fax: (82) 576 37 55

e-mail: zspnr1.kosciuszko@gmail.com

 

Zespół Szkół Nr 1

Tadeusza Kościuszki

 1. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

PROGRAM

WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

na rok szkolny 2019/2020

 

 

 ,, Nie przez obcych wsparcie i łaskę, lecz przez własne usiłowania dochodzi naród do szczęścia, cnoty i sławy’’

Tadeusz Kościuszko

Uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu 12 września 2019 r.

 1. Podstawa Prawna
 2. Wstęp
 3. Misja szkoły
 4. Sylwetka absolwenta
 5. Uzasadnienie wynikające z diagnozy potrzeb w zakresie wychowania i profilaktyki, rozpoznane zagrożenia, zachowania problemowe uczniów.
 6. Struktura oddziaływań wychowawczo - profilaktycznych
 7. Obszary działań wychowawczo-profilaktycznych . Cele ogólne i szczegółowe.
 8. Założenia ewaluacyjne.
 9. Załączniki do programu wychowawczo – profilaktycznego.
 10. Plan i harmonogram działań. Zadania i sposób ich realizacji.

 

 1. Podstawa prawna

art. 78, art. 98-99.

 

2.Wstęp

     Szkolny program wychowawczo – profilaktyczny realizowany w Zespole Szkół  Nr 1 w Krasnymstawie opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski. Te wartości to: odpowiedzialność, patriotyzm, samodzielność, samokształcenie, systematyczność, pracowitość, wrażliwość moralna (tolerancja, szacunek, sprawiedliwość, bezinteresowność, dobroć), praworządność, poszanowanie dobrych obyczajów i tradycji, poszanowanie rodziny, dbanie zdrowie, wytrwałość, asertywność.

    Treści szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na założeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły jest też dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki.

       Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania zawarte w podstawie programowej, określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców, nauczycieli.

   Program wychowawczo – profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem:

 • podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa,
 • wyników ewaluacji wewnętrznej,
 • wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,
 • wniosków i analiz z pracy zespołów przedmiotowych i zespołu wychowawczego,
 • wniosków i spostrzeżeń nauczycieli, uczniów i rodziców.

Podstawowym celem realizacji szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego jest wspieranie młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym, ryzykownym.

Podstawowe  zasady realizacji szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego obejmują;

 • powszechną znajomość założeń programu przez uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły,
 • zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań określonych w programie,
 • respektowanie praw wszystkich członków społeczności szkolnej oraz kompetencji organów szkoły (dyrektor, rada rodziców, samorząd uczniowski),
 • współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły (np. udział organizacji i stowarzyszeń wspierających działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły),
 • współodpowiedzialność za efekty realizacji programu.
 1. Misja szkoły

 

     Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczuciu odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata, kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami a także przedstawicielami innych kultur.

    Szkoła zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju w wymiarze intelektualnym, psychicznym i społecznym, zapewnia pomoc psychologiczno – pedagogiczną. Misją szkoły jest uczenie wzajemnego szacunku i uczciwości jako podstawy życia w społeczeństwie i państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych, a także budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez kultywowanie i tworzenie jej tradycji.

   Misją szkoły jest też przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych oraz troska o bezpieczeństwo.

   Nauczyciele w swojej pracy kierują się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie oraz poszanowaniem godności osobistej ucznia. Szkoła jest wspólnotą nauczycieli, uczniów i rodziców i opiera się na ich zgodnym współdziałaniu.

 1. Sylwetka absolwenta

    Dążeniem  szkoły jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji, w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój.

    Uczeń kończący szkołę posiada następujące cechy:

 • kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności,
 • jest kulturalny, zdyscyplinowany, obowiązkowy, przestrzega zasady dobrych obyczajów,
 • szanuje siebie i innych,
 • umie rzetelnie pracować, jest zaradny, odpowiedzialny i przedsiębiorczy,
 • zna historię swojej szkoły, miasta, regionu,
 • zna historię i kulturę własnego narodu,
 • zna i rozumie zasady współżycia społecznego,
 • zdobył umiejętność pracy w zespole,
 • jest przygotowany do pełnienia obowiązków obywatelskich w oparciu o zasady demokracji, tolerancji, sprawiedliwości, poszanowania praw człowieka,
 • potrafi korzystać z różnych źródeł informacji, odpowiedzialnie korzysta z Internetu,
 • umie zastosować w praktyce wiedzę teoretyczną,
 • jest przygotowany do wykonywania zawodu,
 • ma odpowiedni zasób wiedzy i umiejętności umożliwiających mu kontynuowanie nauki w dowolnie wybranej wyższej uczelni,
 • umie samodzielnie i krytycznie myśleć, ma wysoką kulturę osobistą i kulturę języka,
 • posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych,
 • szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy,
 • zna dobrze przynajmniej jeden język obcy.
 1. Uzasadnienie wynikające z diagnozy potrzeb w zakresie wychowania i profilaktyki, rozpoznane zagrożenia, zachowania problemowe uczniów.

 

Szkolny program wychowawczo - profilaktyczny wspomaga kompleksowo wychowanie i nauczanie wszędzie tam, gdzie pojawia się zagrożenie dla rozwoju uczniów.

O zachowaniach problemowych (ZP) młodzieży mówimy, gdy:

 • są niezgodne ze społecznymi oczekiwaniami, normami, standardami, wyzwalają dezaprobatę społeczną,
 • stanowią ryzyko dla zdrowia, łączą się z psychopatologią i trudnościami w podejmowaniu ról społecznych,
 • mają tendencję do kumulowania się, łączenia się w syndromy zachowań.

ZP ograniczają liczbę i częstość zachowań konwencjonalnych, utrudniają prawidłową socjalizację.

Wyodrębnia się stopnie zagrożenia:

 1. Grupa niskiego ryzyka – należą do niej osoby, które nie podejmują zachowań ryzykownych – są jeszcze przed inicjacją.
 2. Grupa podwyższonego ryzyka – znajdują się w niej osoby, które podjęły choć jedno zachowanie ryzykowne – są po inicjacji – u których ponadto obserwujemy liczne czynniki ryzyka (eksperymentatorzy).
 3. Grupa wysokiego ryzyka – należą do niej osoby, u których zachowania ryzykowne są głęboko utrwalone i które odczuwają poważne negatywne konsekwencje (zdrowotne i społeczne) swoich zachowań ryzykownych.

   Najistotniejsze czynniki ryzyka związane ze szkołą to:

 • przemoc rówieśnicza;
 • odrzucenie przez rówieśników;
 • słaba więź ze szkołą;
 • niedostateczne kierowanie własnym zachowaniem (brak kontroli);
 • destrukcyjna grupa rówieśnicza;
 • niepowodzenia szkolne.

W toku badania zagadnienia środków odurzających oraz czynników generujących ryzyko ich występowania, czynniki ryzyka można podzielić na grupy, w których to poszczególne czynniki ryzyka przedstawiają się następująco:

 1. Sfera psychologiczna:
 • nadmierna nieśmiałość, wrażliwość;
 • chroniczne napięcie i niepokój;
 • niska samoocena;
 • brak odporności na stres i problemy;
 • niski poziom asertywności.
 1. Sfera rodzinna:
 • brak wyraźnego i konsekwentnego systemu wychowawczego;
 • niskie kompetencje rodziców w postępowaniu z dziećmi (brak reguł postępowania, niekonsekwencja);
 • brak rygorów i kontroli lub bardzo surowa dyscyplina, nadopiekuńczość;
 • wysoki poziom konfliktów w rodzinie, niskie wsparcie ze strony rodziców;
 • brak lub osłabienie więzi emocjonalnej z rodziną, złe relacje pomiędzy rodzicami i dziećmi;
 • zaburzenia w pełnieniu ról ojca i matki, nieobecność ojca w domu (także psychiczna);
 • tolerancja rodziców wobec używania przez dzieci alkoholu lub innych substancji odurzających;
 • nadużywanie alkoholu, papierosów, narkotyków przez rodziców;
 • rozwód, separacja, utrata rodziców;
 • brak czytelnych granic i norm;
 • przyzwolenie na uczestnictwo dziecka w sferach, do których nie jest ono przygotowane emocjonalnie.
 1. Sfera społeczna:
 • środowisko sąsiedzkie;
 • środowisko rówieśnicze;
 • dostępność substancji odurzających;
 • moda na zażywanie środków odurzających.
 1. Czynniki ryzyka – sfera szkolna:
 • obecność środków odurzających w placówce;
 • niski poziom wiedzy uczniów na temat środków odurzających;
 • niskie kompetencje nauczycieli w zakresie rozpoznawania środków odurzających

Diagnoza potrzeb w zakresie wychowania i profilaktyki:

Mocne strony:

-uczniowie czują się w szkole bezpiecznie,

-stały monitoring wzmacnia poczucie bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli i pracowników,

-nauczyciele regularnie dyżurują podczas przerw,

-w szkole reaguje się na wszelkie przejawy przemocy i agresji,

- nauczyciele właściwie spełniają swoje obowiązki oraz zapoznają uczniów i rodziców z dokumentacją szkolną,

-w szkole realizuje się program wychowawczo – profilaktyczny,

-kształtuje się postawy społeczne,

-przygotowuje uczniów do samodzielnego życia, nabycia poczucia odpowiedzialności, tolerancji i poszanowania mienia,

-uczniowie znają zasady obowiązujące w szkole i w zdecydowanej większości przestrzegają ich,

- nauczyciele interesują się problemami młodzieży oraz dążą do rozpoznawania i zapobiegania niewłaściwym zachowaniom, właściwie i adekwatnie udzielają pomocy,

-większość uczniów jest pozytywnie nastawiona do szkoły i grupy rówieśniczej,

-uczniowie są świadomi możliwości, jakie daje im szkoła w zakresie rozwijania zdolności, zainteresowań i talentów poprzez udział w konkursach, zajęciach pozalekcyjnych, praktykach i stażach,

- dokumentacja szkolna, tj. Statut Szkoły, Program Wychowawczo - Profilaktyczny w prawidłowy sposób uwzględniają potrzeby uczniów oraz regulują ich właściwe postawy i zachowania poprzez zastosowanie odpowiedniego systemu nagród i kar,

-w szkole rozwija się samorządność uczniowska.

Słabe strony:

- frekwencja na zajęciach,

- przypadki złego zachowania uczniów oraz agresji,

-przypadki przemocy słownej,

-kultura osobista uczniów, zachowanie w szkole,

-dyscyplina na lekcjach,

-uzależnienia uczniów od nikotyny, alkoholu,

- pojawiający problem narkotyków sugerujący, że uczniowie mogą mieć z nimi kontakt,

- niechęć części rodziców do współpracy ze szkołą w celu rozwiązania problemów wychowawczych,

-słaba znajomość przez młodzież dokumentów szkolnych,

Rekomendacje wynikające z diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym::

 1. Upowszechniać wśród młodzieży i rodziców znajomość Programu Wychowawczo – Profilaktycznego Szkoły i innych dokumentów szkolnych.
 2. Konsultować z uczniami i rodzicami potrzeby wychowawcze klasy, uwzględniać je w Programie Wychowawczo – Profilaktycznym klasy i szkoły.
 3. Monitorować i prowadzić działania profilaktyczne wobec problemu uzależnień od nikotyny alkoholu i narkotyków.
 4. Promować właściwe postawy uczniów.
 5. Promować postawy patriotyczne i obywatelskie
 6. Promować zdrowy styl życia.
 7. Motywować uczniów do poprawy wyników nauczania i frekwencji
 8. Promować zalety czytelnictwa wśród uczniów.

 

 1. Struktura oddziaływań wychowawczo - profilaktycznych

Dyrektor szkoły

 • stwarza warunki do realizacji procesu wychowawczego w szkole,
 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
 • dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
 • inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów,
 • stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,
 • współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem szkolnym oraz samorządem uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań,
 • czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,
 • nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,
 • nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego.

Rada pedagogiczna:

 • uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych,
 • opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go w porozumieniu z radą rodziców,
 • opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,
 • uczestniczy w realizacji i ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,

Nauczyciele:

 • współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,
 • reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia,
 • reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów,
 • przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,
 • udzielają uczniom pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych,
 • kształcą i wychowują młodzież w duchu patriotyzmu i demokracji,
 • rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu, frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach,
 • wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia.

Wychowawcy klas:

 • diagnozują sytuację wychowawczą w klasie,
 • rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów,
 • na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeb uczniów,
 • przygotowują sprawozdania z realizacji pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy,
 • zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły,
 • są członkami zespołu wychowawczego i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego zespołu,
 • oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami,
 • współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach,
 • wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji,
 • rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców,
 • dbają o dobre relacje uczniów w klasie,
 • podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych,
 • współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży.

Zespół wychowawczy:

 • opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, zasad współpracy z instytucjami i osobami działającymi na rzecz uczniów, propozycje modyfikacji zasady usprawiedliwiania nieobecności, karania, nagradzania, wystawiania ocen zachowania i innych,
 • analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze,
 • ustala potrzeby zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli, w tym rozpoczynających pracę w roli wychowawcy,
 • przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej i profilaktycznej szkoły,
 • inne, wynikające ze specyfiki potrzeb szkoły.

Pedagog szkolny:

 • diagnozuje środowisko wychowawcze,
 • zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach,
 • współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki,
 • zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów,
 • współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów,
 • współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym, w tym z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

Rodzice:

 • współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny,
 • uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,
 • uczestniczą w zebraniach organizowanych przez szkołę,
 • zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole,
 • współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie,
 • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów,
 • rada rodziców uchwala w porozumieniu z rada pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.

Samorząd uczniowski:

 • jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,
 • uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły,
 • współpracuje z zespołem wychowawców i radą pedagogiczną,
 • prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,
 • reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,
 • propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,
 • dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję,
 • może podejmować działania z zakresu wolontariatu.
 1. Obszary działań wychowawczo - profilaktycznych. Cele ogólne i szczegółowe w roku szkolnym 2019/20.

Obszar I Budowanie pewności siebie, rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności uczniów.

Obszar II Wychowanie do wartości, budowanie świadomości i przynależności narodowej

Obszar III Trudności w nauce, motywowanie do pracy

Obszar IV Upowszechnianie czytelnictwa wśród młodzieży

Obszar V Bezpieczeństwo w szkole  i trudności w kontaktach rówieśniczych

Obszar VI Zdrowy tryb życia

Obszar VII Zachowania ryzykowne, środki psychoaktywne

 Obszar VIII Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

Obszar IX Współpraca z rodzicami

 

 1. Cele szczegółowe do realizacji w roku szkolnym 2019/20:

Sfera rozwoju intelektualnego

 1. Rozpoznanie i rozwijanie własnych możliwości, predyspozycji, talentów oraz ich twórcze wykorzystanie, rozwijanie umiejętności twórczego myślenia, samorealizacja poprzez twórcze działanie.
 2. Dostosowanie formy wsparcia dla uczniów tego wymagajacych.
 3. Pomoc w samopoznaniu i samoocenie.
 4. Kształtowanie postaw asertywnych.
 5. Przygotowanie ucznia do przyjmowania pochwały i krytyki, do dawania i przyjmowania wsparcia.

6.Przygotowanie ucznia do samodzielności i odpowiedzialności.

Sfera rozwoju społecznego

 1. Integracja zespołu klasowego i tworzenie pozytywnego klimatu emocjonalnego w grupie.
 2. Uczenie kultury życia codziennego.
 3. Rozumienie i respektowanie obowiązujących norm, zapisów statutu szkoły.
 4. Rozwijanie postaw prospołecznych i działań w zakresie wolontariatu.
 5. Wdrażanie do samorządności.
 6. Kształtowanie umiejętności aktywnego słuchania i komunikowania się.
 7. Rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów i prowadzenia mediacji.
 8. Zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym młodzieży.
 9. Rozwiązywanie kryzysów rozwojowych i życiowych uczniów, m.in. związanych z wyjazdem rodziców za granicę w celach zarobkowych, a także przemocą w rodzinie.

Sfera rozwoju fizycznego, promocja zdrowia

 1. Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły.
 2. Ostrzeżenia przed uzależnieniami takimi jak: narkomania, alkoholizm, nikotynizm, lekomania, uzależnienie od komputera.
 3. Propagowanie wiedzy o tym, jak uniknąć chorób cywilizacyjnych.
 4. Promowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży.
 5. Przeciwdziałanie używaniu substancji psychoaktywnych przez uczniów oraz profilaktyka uzależnień od gier komputerowych, Internetu, hazardu.
 6. Profilaktyka agresji i przemocy, w tym cyberprzemocy

 

Sfera rozwoju emocjonalnego i duchowego

 1. Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby.
 2. 2. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne postępowanie.
 3. Poznanie i kultywowanie wartości ogólnoludzkich (pojęcie dobra i zła)
 4. Kształtowanie postawy tolerancji i poszanowania poglądów innych ludzi.
 5. Upowszechnienie wiedzy na temat obowiązujących w szkole norm i wartości.
 6. Uczenie umiejętnego i bezpiecznego korzystania z dóbr kultury.

 

 1. Zasady ewaluacji programu wychowawczo - profilaktycznego.

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo – profilaktycznego.

Ewaluacja przeprowadzane będzie poprzez:

1) obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,

2) analizę dokumentacji,

3) przeprowadzenie ankiet, wywiadów wśród uczniów, nauczycieli, rodziców,

4) rozmowy z rodzicami,

5) wymianę spostrzeżeń w zespole wychowawczym i komisjach oddziałowych,

6) analizy przypadków.

Wnioski z obserwacji, ankiet, rozmów zostaną uwzględnione przy opracowaniu Programu Wychowawczo – Profilaktycznego na następny rok szkolny.

 1. Załączniki do programu wychowawczo – profilaktycznego.

1.Tematyka godzin wychowawczych (Technikum,  Branżowa Szkoła Zawodowa I Stopnia) – załącznik nr 1

2.Karta zachowań ucznia (wzór) - – załącznik nr 2

3.Procedury postępowania w rożnych sytuacjach zagrożeń – załącznik nr 3

4.Program wychowawczo-profilaktyczny poszczególnych klas wraz z tematyką godzin wychowawczych– załącznik nr 4

5.Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych  – załącznik nr 5

 1. Plan i harmonogram działań, zadania i sposób ich realizacji.

Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. T. Kościuszki w Krasnymstawie pełni Pani Ewa Górna.

Kontakt z Inspektorem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

W załącznikach szczegóły prawne ochrony danych osobowych.

REGULAMIN

ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

PRACOWNIKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1

T. Kościuszki w Krasnymstawie 

Rozdział I

Zasady ogólne

§ 1

Podstawa prawna:

 

1)  Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz. U.                    

   z 2017r., poz. 2191 z poźn. zmian.);

2)  Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2018 r.,poz.967  );

3) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy ( Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. 

   zmian );

4)  Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych ( Dz.U. z 2015 r., poz. 1881  

   z późn. zmian. );

5) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie 

  sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy 

  fundusz świadczeń socjalnych ( Dz.U. Nr 43, poz. 349 );

6) Coroczne obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego określające przeciętne 

  wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od 

  ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, będące 

  podstawą do obliczenia odpisów na ZFŚS;

7) Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz.U. z            

  2010 r. Nr 5, poz. 307 z poźn. zmian.);

8) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie 

  szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i 

  rentowe ( Dz.U. Nr 161, poz. 1106 z poźn. zmian.).

§ 2

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1) Fundusz – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) tworzony w  Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krasnymstawie   na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r.
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,

2) Pracodawca –  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. T. Kościuszki,
w Krasnymstawie reprezentowany  przez Dyrektora Szkoły,

3) Związki zawodowe – zakładowa organizacja związkowa działająca w ZSP Nr 1 Krasnystaw i posiadająca uprawnienia organizacji związkowej na podstawie art.251 ustawy z dnia 23 maja 1991 r.  o związkach zawodowych,

4) Emeryci i renciści byli pracownicy szkoły – osoby posiadające aktualny status emeryta lub rencisty ( z tytułu niezdolności do pracy ), którzy przed uzyskaniem świadczenia emerytalnego ( rentowego ) rozwiązali stosunek pracy z ZSP Nr 1 w Krasnymstawie
w związku z przejściem na emeryturę, rentę lub świadczenie kompensacyjne.

5) Komisja Socjalna -  zespół utworzony przez Pracodawcę ( powołany zarządzeniem pracodawcy ), mający wyłącznie charakter opiniujący i doradczy.

§ 3

Regulamin określa zasady tworzenia oraz gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1im. T. Kościuszki 
w Krasnymstawie, w tym zasady podziału środków Funduszu na poszczególne rodzaje działalności socjalnej oraz zasady przyznawania świadczeń z Funduszu.

 

Rozdział II

Tworzenie Funduszu, podział środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej

§ 4

 1. Fundusz tworzy się z odpisów dla nauczycieli, pracowników nie będących nauczycielami, nauczycieli emerytów i rencistów oraz nauczycieli pobierających świadczenia kompensacyjne.
 2. Wysokość odpisów określają:
 • dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów oraz nauczycieli pobierających świadczenia kompensacyjne – przepisy ustawy Karta Nauczyciela;
 • dla pracowników nie będących nauczycielami – przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
 1. Odpis wynosi:
 • dla nauczycieli - w wysokości ustalanej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110 % kwoty bazowej, określonej dla nauczycieli w ustawie budżetowej, obowiązującej w dniu 1 stycznia danego roku. Kwota bazowa stanowiąca podstawę obliczenia odpisu na ZFŚS dla nauczycieli, o której mowa w art. 53 ust.1 – Karty Nauczyciela;
 • dla pracowników nie będących nauczycielami - 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą;
 • dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz nauczycieli pobierających świadczenia kompensacyjne – 5% pobieranych przez nich w ciągu roku emerytur (rent, świadczeń kompensacyjnych) – kwot brutto ( art. 53 ust. 2 – Karty Nauczyciela ).
 1. W celu naliczenia wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz nauczycieli pobierających świadczenia kompensacyjne, osoby uprawnione są zobowiązane do przedłożenia decyzji ustalających wysokość emerytury (renty, świadczenia kompensacyjnego) przed i po waloryzacji.
 1. W przypadku nie przedłożenia decyzji ustalających wysokość emerytury (renty, świadczenia kompensacyjnego), żadne świadczenie z ZFŚS nie może być przyznane.
 1. Na mocy art. 6 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych równowartość dokonanych odpisów na dany rok kalendarzowy pracodawca przekazuje na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS w terminie do 30 września danego roku, w tym co najmniej 75% tej kwoty w terminie do 31 maja.
 1. W końcu roku kalendarzowego dokonuje się w miarę potrzeb korekt wysokości odpisów, przy uwzględnieniu przeciętnej liczby zatrudnionych w danym roku.

 § 5

Fundusz zwiększa się o:

 • darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych,
 • wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe,
 • inne środki określone w odrębnych przepisach.

 § 6

 Ze świadczeń z Funduszu, w zakresie określonym w regulaminie, mogą korzystać następujące osoby:

 • pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy bez względu na podstawę nawiązania stosunku pracy i rodzaj umowy, w tym przebywający na urlopach wychowawczych, dla poratowania zdrowia i w stanie nieczynnym, z wyjątkiem urlopów bezpłatnych;
 • nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni, emeryci i renciści oraz nauczyciele pobierający świadczenia kompensacyjne dla których ZSP Nr 1 w Krasnymstawie było ostatnim miejscem zatrudnienia przed przejściem na jedno z tych świadczeń;
 • następujący członkowie rodzin osób wymienionych pkt. 1 i 2:
  1. współmałżonkowie,
  2. pozostające na utrzymaniu dzieci własne i przysposobione w wieku do lat 18, a jeżeli pobierają naukę do czasu jej ukończenia, nie dłużej jednak niż do 25 roku życia i pozostające na utrzymaniu osoby uprawnionej do świadczeń.

§ 7

 1. Do 15 marca każdego roku dyrektor szkoły dokonuje podziału środków na poszczególne rodzaje działalności socjalnej w rocznym planie finansowo-rzeczowym w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi lub wybranym przez załogę przedstawicielem pracowników.
 1. Środki Funduszu przeznacza się na:

      1)   wypłaty świadczenia urlopowego dla nauczycieli;

2) dopłaty do wypoczynku (nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz emerytów i rencistów nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami oraz nauczycieli pobierających świadczenia kompensacyjne) zorganizowanego przez wyspecjalizowane  firmy a także organizowanego we własnym zakresie ( tzw. wczasy pod gruszą ),  zarówno krajowego jak i zagranicznego;

      3) dopłaty do kolonii, obozów, sanatoriów, zielonych szkół dla dzieci osób,
      o których mowa w § 6 pkt 1 i 2, które nie ukończyły lat 18;

      4)   wypłaty zapomóg losowych osobom, o których mowa w § 6 pkt. 3 z tytułu śmierci

      pracownika, emeryta, rencisty, nauczyciela pobierającego świadczenie kompensacyjne lub

      jego współmałżonka oraz wypłaty zapomóg osobom, o których mowa w § 6  pkt. 1 i 2                

     z tytułu indywidualnych zdarzeń losowych (pożar, kradzież), klęsk żywiołowych oraz

     długotrwałej choroby;

5)    Wypłata świadczeń pieniężnych osobom, o których mowa w § 6  pkt. 1 i 2 w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie zimowym i wiosenno-letnim( dwa razy w roku );

      6) finansowanie działalności sportowo – rekreacyjnej dla osób uprawnionych,
      o których mowa w § 6  pkt 1 i 2  w formie:

 1. a) dopłat do biletów na imprezy sportowo – rekreacyjne,
 2. b) dopłat do organizowanych przez ZSP Nr 1 w Krasnymstawie wycieczek turystyczno –  krajoznawczych;

       7) finansowanie działalności kulturalno – oświatowej dla osób uprawnionych,
       o których mowa w § 6 pkt 1 i 2,  w postaci:

 1. a) dopłat do biletów wstępu do kin, teatrów, występów artystycznych, koncertów,

                 wystaw, wernisaży,

 1. b) sfinansowania spotkań z poetami, pisarzami, aktorami, piosenkarzami                

                  oraz innych spotkań o charakterze kulturalnym;

8)   pomoc mieszkaniową dla osób uprawnionych, o których mowa w § 6  pkt 1 i 2,                   

      w formie pożyczek na:

 1. a) remont lub modernizację mieszkania lub domu jednorodzinnego,
 2. b) wykup mieszkania spółdzielczego,
 3. c) zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego.
 1. Środki nie wykorzystane na poszczególny rodzaj działalności socjalnej w danym roku kalendarzowym, przeznacza się na inny rodzaj działalności socjalnej.

 

Rozdział III

Zasady przyznawania świadczeń z Funduszu

§ 8

 1. Świadczenia, o których mowa w § 7 przyznaje się na pisemny wniosek osób uprawnionych ( za wyjątkiem pkt.1 oraz pkt. 6 i pkt. 7 ) - załącznik Nr 1
 1. Świadczenia przyznaje Dyrektor ZSP Nr 1 w Krasnymstawie, po zaopiniowaniu
  ( pozytywnym/negatywnym ) przez Komisję Socjalną.
 1. O przyznaniu bądź odmowie przyznania świadczenia z ZFŚS ostatecznie decyduje dyrektor szkoły.
 1. Świadczenia z ZFŚS nie mają charakteru roszczeniowego, dlatego też nieuczestniczenie
  w organizowanych imprezach lub niezłożenie wniosku wraz z oświadczeniem o dochodach nie rodzi prawa do jakiegokolwiek ekwiwalentu czy rekompensaty i nie można ich dochodzić przed sądem.
 1. Przyznawanie świadczeń z Funduszu uzależnione jest od kryterium socjalnego tj. sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych.
 1. Wysokość świadczenia z ZFŚS uzależniona jest od dochodu przypadającego na członka rodziny osoby uprawnionej.
 1. Ustala się trzy progi świadczeń w zależności od dochodu:

   I grupa (dochód brutto do minimalnego wynagrodzenia)     – 100% świadczenia,

   II grupa (dochód brutto do 2-krotności minimalnego wynagrodzenia)  – 90% świadczenia,

   III grupa (dochód brutto powyżej 2-krotności minimalnego wynagrodzenia) – 80%  

   świadczenia.

 1. Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu corocznie, w terminie do końca marca składają oświadczenia o wysokości dochodu ( brutto ) przypadającego na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym. W dochodzie rodziny uwzględnia się wszystkie dochody uzyskiwane przez rodzinę, w tym w szczególności dochody dzieci, dochody z gospodarstwa rolnego, dochody z działalności gospodarczej, prawa autorskie, umowy zlecenia, umowy o dzieło, dopłaty do produkcji rolnej, emerytury, renty, wszelkiego rodzaju zasiłki i świadczenia.
 1. Oświadczenia składa się do dyrektora szkoły na druku określającym dochód brutto oraz sposób wyliczenia dochodu stanowiącym załącznik Nr 2 do regulaminu.
 1. W uzasadnionych przypadkach, dyrektor szkoły może żądać przedłożenia odpowiednich dokumentów do wglądu w celu przeprowadzenia weryfikacji oświadczenia o dochodach.
 1. Podanie nieprawdziwych informacji spowoduje wykluczenie ze świadczeń socjalnych przez okres jednego roku.
 1. Osoba, która nie złożyła oświadczenia, o którym mowa w ust. 9, w danym roku kalendarzowym ma prawo jedynie do najniższych świadczeń o charakterze kulturalno-oświatowym oraz sportowo-rekreacyjnym.

§ 9

 1. Osoby uprawnione, o których mowa w § 7 mogą otrzymać zapomogi z tytułu indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych oraz długotrwałej choroby
  w wysokości do 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 1. Przy przyznaniu zapomóg bierze się pod uwagę uszczerbek majątkowy, którego osoba uprawniona doznała wskutek zdarzenia losowego lub klęski żywiołowej, wysokość wydatków związanych z leczeniem, a także sytuację materialną osoby uprawnionej.
 1. Warunkiem uzyskania zapomóg, o których mowa w pkt. 1 przez uprawnionego jest przedstawienie wiarygodnych dokumentów, zaświadczeń, potwierdzających sytuację faktyczną uprawniającą do zapomogi.

 § 10

 1. Pożyczek na cele mieszkaniowe udziela się w kolejności złożonych wniosków, nie częściej niż raz na dwa lata i pod warunkiem spłaty pożyczki poprzednio udzielonej.
 1. W przypadku gdy osobami uprawnionymi, o których mowa w § 6 pkt. 1 i 2 są współmałżonkowie wspólnie zamieszkujący i prowadzący wspólne gospodarstwo domowe, pożyczka mieszkaniowa może zostać przyznana każdemu z nich.
 1. Wysokość pożyczki na cele mieszkaniowe nie może przekraczać 5000 zł.

     Okres spłaty pożyczki nie może przekraczać 24 miesięcy. Spłata ustalonych miesięcznych rat rozpoczyna się w miesiącu następującym po dacie zawarcia umowy pożyczki.

 1. Pożyczki są oprocentowane w wysokości 2%, 3% i 4% w zależności od sytuacji socjalnej pożyczkobiorcy:

  I grupa dochodowa – 2%

  II grupa dochodowa - 3%

  III grupa dochodowa - 4%

 1. Zaciągnięcie pożyczki wymaga poręczenia co najmniej dwóch osób – pracowników ZSP Nr 1 w Krasnymstawie zatrudnionych na podstawie mianowania lub umowy zawartej na czas nieokreślony. Pracownik może poręczyć nie więcej niż dwie pożyczki.
 1. Osoba ubiegająca się o pożyczkę mieszkaniową składa wniosek o przyznanie pożyczki do dyrektora szkoły – załącznik Nr 1
 1. Wzór umowy pożyczki stanowi załącznik Nr 3  do regulaminu

8,. Umowa pożyczki z pracownikiem zatrudnionym ba czas określony nie może być zawarta na okres dłuższy niż przewidywany w umowie o pracę okres jego zatrudnienia.

 1. Ustalone w umowie raty potrąca się z wynagrodzenia pożyczkobiorcy będącego pracownikiem, a także z wypłacanych mu nagród, premii i zasiłków – Załącznik Nr 4 do regulaminu.
 1. W przypadku rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem całość aktualnego zadłużenia staje się natychmiast wymagalna i może być dochodzona zarówno od pożyczkobiorcy jak i od poręczycieli.
 1. Na pisemny wniosek byłego pracownika pracodawca może zezwolić na dalsze spłacanie zadłużenia w ratach, co wymaga również pisemnej zgody poręczycieli.
 1. W przypadku śmierci pożyczkobiorcy, pożyczka podlega umorzeniu w niespłaconej części.

 

Rozdział IV

 Postanowienia końcowe

 

§ 11

 1. Tekst regulaminu udostępnia się osobom uprawnionym poprzez umieszczenie na stronie internetowej szkoły.
 2. Regulamin uzgadnia się z organizacjami związkowymi działającymi w ZSP
  Nr 1 Krasnystaw.
 3. Zmian w regulaminie dokonuje się formie pisemnych aneksów w trybie właściwym do jego wydania.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r.
 5. Załączniki do Regulaminu:

1) Załącznik Nr 1 – Wniosek o przyznanie świadczenia z ZFŚS

2) Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o wysokości dochodu przypadającego na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym

3) Załącznik Nr 3 – Umowa pożyczki z ZFŚS

5) Załącznik Nr 4 – Karta Kontowa- spłata pożyczki z ZFŚŚ

6) Załącznik Nr 6 -  Karta Świadczeń Socjalnych

Organizacja Związkowa:

Uzgodniono w dniu 30.12.2018r                                           

                

                

                                                           

Dyrektor Szkoły

 

Uchwalony na podstawie:
Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm. )

Rozporządzenia MEN z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów szkół i placówek (Dz. U. z 2005 r. Nr 52, poz. 466 ze zm.).

Rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 204 ze zmianą z dnia 11 lutego 2014 r. Dz. U. z 2014 r., poz. 251).

Rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 843).

Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 191).

 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (statut ZSP Nr1.doc)statut ZSP Nr1.doc[ ]679 kB

TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH DLA TECHNIKUM ZSP NR 1 W KRASNYMSTAWIE ROK SZKOLNY 2016/2017

KLASA I KLASA II KLASA III KLASA IV

1. Zapoznanie z historią i tradycją szkoły.

2. Zapoznanie ze Statutem Szkoły.

3. Poznajmy się – indywidualne prezentacje.

4. Bezpieczeństwo uczniów w drodze do szkoły.

5. Co nas łączy –prezentacja zainteresowań, form spędzania czasu wolnego, zdolności i uzdolnień itp.

6. Tworzymy grupę – ustalanie celów i reguł grupowych.

Kultura osobista w klasie, w szkole, w miejscach publicznych.

7. Niewłaściwe zachowania w grupie i sposoby zapobiegania im (lizusostwo, donosicielstwo, obmawianie, wyśmiewanie itp.)

8. Rola współpracy i pomocy grupy w osiąganiu celów indywidualnych i grupowych.

10. Planowanie własnego rozwoju.

11. Rozległość zainteresowań jako czynnik ułatwiający dokonanie wyboru.

12. Ściąganie, podpowiadanie, wagary a solidarność i uczciwość wobec siebie i innych.

13. Jak się uczyć efektywnie. Techniki uczenia się.

14. Umiejętne gospodarowanie czasem pracy i wolnym od zajęć.

15. Niepowodzenia to porażki czy kolejne etapy w drodze do celu?

16. Problemy okresu dorastania.

17. Umiejętność stawiania celów w zależności od własnych możliwości i potrzeb.

18. Koleżeństwo, kumplostwo, przyjaźń , miłość – czy znasz różnice.

19. Uczucia - identyfikacja i nazywanie uczuć.

20. Zasady właściwego zachowania w różnych sytuacjach .

21. Wyrażanie buntu w sposób społecznie akceptowalny, nie psujący relacji między rówieśnikami.

22. Rola używek w radzeniu sobie z trudnościami i nawiązywaniem kontaktów. Manipulowanie świadomością.

23. Troska o środowisko naturalne.

1. Życie w zgodzie z rytmem natury ( nauka, wypoczynek – znalezienie właściwych proporcji).

2. Bezpieczeństwo uczniów w drodze do szkoły.

3. Oswajanie stresu.

4. Jak się kłócić, jak krytykować – wyrażanie złości i gniewu w nieinwazyjny sposób.

5. Jak umiejętnie przyjmować krytykę – asertywne sposoby radzenia sobie.

6. Kultura bycia, czyli SAVOIR VIVRE na co dzień.

7. Umiejętność samooceny – moje wady i zalety.

8. Dotrzymywanie umów i obietnic – analiza własnych możliwości.

Kultura osobista w klasie, w szkole, w miejscach publicznych.

9. Jak powiedzieć nie? „Asertywność sztuką bycia sobą”.

10. Umiejętność samooceny – moje wady i zalety.

11. Inny nie znaczy gorszy – postawa tolerancji wobec drugiej osoby.

12. Niemodne słowa ? : OJCZYZNA, PATRIOTYZM, HONOR, POLAK, UCZCIWOŚĆ, CZŁOWIECZEŃSTWO.

13. Umiejętność przeciwstawiania się zagrożeniom – mówienie NIE. Unikanie sytuacji sprzyjających powstawaniu agresji i przemocy.

14. Być czy mieć ?

15. Przyczyny i skutki spożywania alkoholu.

16. Uczenie dostrzegania przemocy w środowisku rówieśniczym.

17. Ukazywanie konsekwencji zachowań wobec innych. Rekompensowanie wyrządzonych krzywd.

18. Wskazywanie osób i instytucji pomocnych w zwalczaniu przemocy.

19. Współczesny świat. Rola agresji w rozwiązywaniu międzynarodowych sporów. Wojny, terror, problem uchodźctwa.

20. Lekcja z cyklu " POLECAM" - ostatnio przeczytaną książkę, obejrzany film, program TV, koncert itp.

21. Dyskusja, negocjacje, kompromis – rodzice i dzieci, dorośli i młodzież.

22. Konwencja Praw Człowieka i podstawowych Wolności – znam i rozumiem.

23. Troska o środowisko naturalne.

1. Promocja zdrowego stylu życia: zasady prawidłowego odżywiania się, sport i aktywny wypoczynek.

2. Kształcenie i samokształcenie, ich związek ze zdolnościami , zainteresowaniami i rozwojem osobistym.

3. Pierwsze podsumowanie- TO UMIEM i POTRAFIĘ .

4. Rozległość zainteresowań jako czynnik ułatwiający dokonywanie wyboru.

5. Praca twórcza i odtwórcza a satysfakcja osobista

6. Człowiek twórczy a używki.

7. Mój stosunek do: kary śmierci, eutanazji, samobójstwa, aborcji.

8. Wpływ reklam i środków masowego przekazu na dokonywanie wyborów..

9. Zagrożenia płynące z Internetu. CYBERBULLYING, CYBERPRZEMOC.

10. Alienacja człowieka we współczesnym świecie.

11. Demokracja w "polskim" wydaniu, fikcja czy szkoła życia.

12. Polska emancypacja. Rola kobiet w życiu zawodowym, rodzinnym i społecznym.

13. Profilaktyka uzależnień –skutki palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków dla organizmu człowieka.

14. Wpływ reklam i środków masowego przekazu na dokonywanie wyborów.

15. Ludzie starsi i sprawni inaczej – okazywanie szacunku, pomocy i tolerancji dla ich słabości.

16. Rola stowarzyszeń charytatywnych i wolontariatu w pomaganiu ludziom chorym, biednym, starszym, uchodźcom.

17. Jak przejawiam troskę o środowisko naturalne, w którym żyje.

18. Współczesne zagrożenia ekologiczne, cywilizacyjne, ekonomiczne, polityczne i kulturowe.

19. Zdrowe odżywianie się – anoreksja, bulimia. Akceptacja obrazu własnego ciała.

20. Wyjścia do kina, wyjazdy do teatru, wycieczki, biwaki, przygotowywanie uroczystości szkolnych itp.

21. Budowanie wartości moralnych sprawiedliwość, tolerancja, solidarność, demokracja, wolność , szacunku dla siebie i innych.

22. Rola i miejsce Polski i Polaków w Europie i na świecie.

23. Troska o środowisko naturalne.

1. Egzaminy zewnętrzne – procedury.

2. Matura i co dalej? – Planuję swoją ścieżkę zawodową

3. Dokąd zmierzamy ? Rola wykształcenia w planowaniu rozwoju osobistego.

4. Moda na dobre wykształcenie – "wyścig szczurów".

5. Studia jako etap rozwoju a nie ostateczny efekt.

6. Moje plany życiowe – nauka, rodzina, praca. Wyznaczanie długoterminowych celów.

7. Pasja a sukces zawodowy.

8. Kariera czy rodzina ? Czy umiesz dokonać wyboru.

9. Sposoby powtarzania i utrwalania wiadomości w przygotowywaniu się do egzaminów.

10. Reklama samego siebie – cv, list motywacyjny, autoprezentacja.

11. Sposoby powtarzania i utrwalania wiadomości w przygotowywaniu się do egzaminów..

12. Bycie dojrzałym to " wolność OD" czy " wolność DO" czegoś.

13. Własny STYL a nakazy mody..

14. Radzenie sobie z przedmaturalnym stresem.

15. Praca twórcza i odtwórcza a satysfakcja osobista.

16. Pasja a sukces zawodowy.

17. Kształcenie umiejętności dawania z siebie innym. Wolontariat.

18. Kim jestem – pojęcie godności ludzkiej. Media i wszystko na sprzedaż ?

19. Rola środowisk społecznych, sytuacji polityczno- gospodarczej kraju i świata, normy i reguły obyczajowe i religijne, itp.

20. Preorientacja zawodowa –realizacja zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego.

21. Współczesne zagrożenia rodziny, co niszczy, a co chroni więzy rodzinne.

22. Choroby cywilizacyjne jak poznać, że się jest chorym.

23. Odpowiedzialność prawna i cywilna za własne słowa i czyny.

 

TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH DLA SZKOŁY ZAWODOWEJ ZSP NR 1 W KRASNYMSTAWIE ROK SZKOLNY 2016/2017

KLASA I KLASA II KLASA III

1. Zapoznanie z historią i tradycją szkoły.

2. Zapoznanie ze Statutem Szkoły.

3. Poznajmy się – indywidualne prezentacje.

4. Bezpieczeństwo uczniów w drodze do szkoły.

5. Co nas łączy –prezentacja zainteresowań, form spędzania czasu wolnego, zdolności i uzdolnień itp.

6. Tworzymy grupę – ustalanie celów i reguł grupowych.

Kultura osobista w klasie, w szkole, w miejscach publicznych.

7. Niewłaściwe zachowania w grupie i sposoby zapobiegania im (lizusostwo, donosicielstwo, obmawianie, wyśmiewanie itp.)

8. Rola współpracy i pomocy grupy w osiąganiu celów indywidualnych i grupowych.

10. Planowanie własnego rozwoju.

11. Rozległość zainteresowań jako czynnik ułatwiający dokonanie wyboru.

12. Ściąganie, podpowiadanie, wagary a solidarność i uczciwość wobec siebie i innych.

13. Jak się uczyć efektywnie. Techniki uczenia się.

14. Umiejętne gospodarowanie czasem pracy i wolnym od zajęć.

15. Niepowodzenia to porażki czy kolejne etapy w drodze do celu?

16. Problemy okresu dorastania.

17. Umiejętność stawiania celów w zależności od własnych możliwości i potrzeb.

18. Koleżeństwo, kumplostwo, przyjaźń , miłość – czy znasz różnice.

19. Uczucia - identyfikacja i nazywanie uczuć.

20. Zasady właściwego zachowania w różnych sytuacjach .

21. Wyrażanie buntu w sposób społecznie akceptowalny, nie psujący relacji między rówieśnikami.

22. Rola używek w radzeniu sobie z trudnościami i nawiązywaniem kontaktów. Manipulowanie świadomością.

23. Troska o środowisko naturalne.

1. Życie w zgodzie z rytmem natury ( nauka, wypoczynek – znalezienie właściwych proporcji).

2. Bezpieczeństwo uczniów w drodze do szkoły.

3. Oswajanie stresu.

4. Jak się kłócić, jak krytykować – wyrażanie złości i gniewu w nieinwazyjny sposób.

5. Jak umiejętnie przyjmować krytykę – asertywne sposoby radzenia sobie.

6. Kultura bycia, czyli SAVOIR VIVRE na co dzień.

7. Umiejętność samooceny – moje wady i zalety.

8. Dotrzymywanie umów i obietnic – analiza własnych możliwości.

Kultura osobista w klasie, w szkole, w miejscach publicznych.

9. Jak powiedzieć nie? „Asertywność sztuką bycia sobą”.

10. Umiejętność samooceny – moje wady i zalety.

11. Inny nie znaczy gorszy – postawa tolerancji wobec drugiej osoby.

12. Niemodne słowa ? : OJCZYZNA, PATRIOTYZM, HONOR, POLAK, UCZCIWOŚĆ, CZŁOWIECZEŃSTWO.

13. Umiejętność przeciwstawiania się zagrożeniom – mówienie NIE. Unikanie sytuacji sprzyjających powstawaniu agresji i przemocy.

14. Być czy mieć ?

15. Przyczyny i skutki spożywania alkoholu.

16. Uczenie dostrzegania przemocy w środowisku rówieśniczym.

17. Ukazywanie konsekwencji zachowań wobec innych. Rekompensowanie wyrządzonych krzywd.

18. Wskazywanie osób i instytucji pomocnych w zwalczaniu przemocy.

19. Współczesny świat. Rola agresji w rozwiązywaniu międzynarodowych sporów. Wojny, terror, problem uchodźctwa.

20. Lekcja z cyklu " POLECAM" - ostatnio przeczytaną książkę, obejrzany film, program TV, koncert itp.

21. Dyskusja, negocjacje, kompromis – rodzice i dzieci, dorośli i młodzież.

22. Konwencja Praw Człowieka i podstawowych Wolności – znam i rozumiem.

23. Blaski i cienie wczesnego macierzyństwa/ojcostwa.

1. Promocja zdrowego stylu życia: zasady prawidłowego odżywiania się, sport i aktywny wypoczynek.

2. Kształcenie i samokształcenie, ich związek ze zdolnościami , zainteresowaniami i rozwojem osobistym.

3. Pierwsze podsumowanie- TO UMIEM i POTRAFIĘ .

4. Rozległość zainteresowań jako czynnik ułatwiający dokonywanie wyboru.

5. Praca twórcza i odtwórcza a satysfakcja osobista

6. Człowiek twórczy a używki.

7. Mój stosunek do: kary śmierci, eutanazji, samobójstwa, aborcji.

8. Wpływ reklam i środków masowego przekazu na dokonywanie wyborów..

9. Zagrożenia płynące z Internetu. CYBERBULLYING, CYBERPRZEMOC.

10. Alienacja człowieka we współczesnym świecie.

11. Demokracja w "polskim" wydaniu, fikcja czy szkoła życia.

12. Polska emancypacja. Rola kobiet w życiu zawodowym, rodzinnym i społecznym.

13. Profilaktyka uzależnień –skutki palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków dla organizmu człowieka.

14. Wpływ reklam i środków masowego przekazu na dokonywanie wyborów.

15. Ludzie starsi i sprawni inaczej – okazywanie szacunku, pomocy i tolerancji dla ich słabości.

16. Rola stowarzyszeń charytatywnych i wolontariatu w pomaganiu ludziom chorym, biednym, starszym, uchodźcom.

17. Jak przejawiam troskę o środowisko naturalne, w którym żyje.

18. Współczesne zagrożenia ekologiczne, cywilizacyjne, ekonomiczne, polityczne i kulturowe.

19. Zdrowe odżywianie się – anoreksja, bulimia. Akceptacja obrazu własnego ciała.

20. Wyjścia do kina, wyjazdy do teatru, wycieczki, biwaki, przygotowywanie uroczystości szkolnych itp.

21. Budowanie wartości moralnych sprawiedliwość, tolerancja, solidarność, demokracja, wolność , szacunku dla siebie i innych.

22. Rola i miejsce Polski i Polaków w Europie i na świecie.

23. Ekologia to moda, czy konieczność?

Podkategorie

plan200x200dziennik200x200kulinarni

lightbox

bip logo