logo big

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im.Tadeusza Kościuszki

ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

PROGRAM

WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

na rok szkolny 2018/2019

 

 

 

,, Nie przez obcych wsparcie i łaskę, lecz przez własne usiłowania dochodzi naród do szczęścia,cnoty i sławy’’

Tadeusz Kościuszko

Uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu 14 września 2018 r.

 1. Podstawa Prawna
 2. Wstęp
 3. Misja szkoły
 4. Sylwetka absolwenta
 5. Opis strategii wychowawczo-profilaktycznej szkoły wynikającej z przyjętych założeń teoretycznych i uwarunkowań formalno-prawnych.
 6. Uzasadnienie wynikające z diagnozy potrzeb w zakresie wychowania i profilaktyki, rozpoznane zagrożenia, zachowania problemowe uczniów.
 7. Struktura oddziaływań wychowawczo - profilaktycznych
 8. Obszary działań wychowawczo-profilaktycznych . Cele ogólne i szczegółowe.
 9. Założenia ewaluacyjne.
 10. Załączniki do programu wychowawczo – profilaktycznego.
 11. Plan i harmonogram działań. Zadania i sposób ich realizacji.

 

 1. Podstawa prawna

art. 78, art. 98-99.

 

2.Wstęp

     Szkolny program wychowawczo – profilaktyczny realizowany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krasnymstawie opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski. Te wartości to: odpowiedzialność, patriotyzm, samodzielność, samokształcenie, systematyczność, pracowitość, wrażliwość moralna (tolerancja, szacunek, sprawiedliwość, bezinteresowność, dobroć), praworządność, poszanowanie dobrych obyczajów i tradycji, poszanowanie rodziny, dbanie zdrowie, wytrwałość, asertywność.

   Treści szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na założeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły jest też dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki.

     Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania zawarte w podstawie programowej, określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców, nauczycieli.

   Program wychowawczo – profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem:

 • podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa,
 • wyników ewaluacji wewnętrznej,
 • wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,
 • wniosków i analiz z pracy zespołów przedmiotowych i zespołu wychowawczego,
 • wniosków i spostrzeżeń nauczycieli, uczniów i rodziców.

Podstawowym celem realizacji szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego jest wspieranie młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym, ryzykownym.

Podstawowe zasady realizacji szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego obejmują;

 • powszechną znajomość założeń programu przez uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły,
 • zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań określonych w programie,
 • respektowanie praw wszystkich członków społeczności szkolnej oraz kompetencji organów szkoły (dyrektor, rada rodziców, samorząd uczniowski),
 • współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły (np. udział organizacji i stowarzyszeń wspierających działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły),
 • współodpowiedzialność za efekty realizacji programu.
 1. Misja szkoły

 

     Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczuciu odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata, kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami a także przedstawicielami innych kultur.

   Szkoła zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju w wymiarze intelektualnym, psychicznym i społecznym, zapewnia pomoc psychologiczno – pedagogiczną. Misją szkoły jest uczenie wzajemnego szacunku i uczciwości jako podstawy życia w społeczeństwie i państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych, a także budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez kultywowanie i tworzenie jej tradycji.

   Misją szkoły jest też przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych oraz troska o bezpieczeństwo.

Nauczyciele w swojej pracy kierują się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie oraz poszanowaniem godności osobistej ucznia. Szkoła jest wspólnotą nauczycieli, uczniów i rodziców i opiera się na ich zgodnym współdziałaniu.

 1. Sylwetka absolwenta

   Dążeniem szkoły jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji, w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój.

   Uczeń kończący szkołę posiada następujące cechy:

 • kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności,
 • jest kulturalny, zdyscyplinowany, obowiązkowy, przestrzega zasady dobrych obyczajów,
 • szanuje siebie i innych,
 • umie rzetelnie pracować, jest zaradny, odpowiedzialny i przedsiębiorczy,
 • zna historię swojej szkoły, miasta, regionu,
 • zna historię i kulturę własnego narodu,
 • zna i rozumie zasady współżycia społecznego,
 • zdobył umiejętność pracy w zespole, wykazywania inicjatywy,
 • jest przygotowany do pełnienia obowiązków obywatelskich w oparciu o zasady demokracji, tolerancji, sprawiedliwości, poszanowania praw człowieka,
 • potrafi korzystać z różnych źródeł informacji, odpowiedzialnie korzysta z Internetu,
 • umie zastosować w praktyce wiedzę teoretyczną,
 • jest przygotowany do wykonywania zawodu, ma odpowiedni zasób wiedzy i umiejętności umożliwiających mu kontynuowanie nauki w dowolnie wybranej wyższej uczelni,
 • umie samodzielnie i krytycznie myśleć, ma wysoką kulturę osobistą i kulturę języka,
 • posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych,
 • szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy,
 • zna dobrze przynajmniej jeden język obcy.
 1. Opis strategii wychowawczo-profilaktycznej szkoły wynikającej z przyjętych założeń teoretycznych i uwarunkowań formalno-prawnych.

Działalność wychowawczo- profilaktyczna w szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

 1. fizycznej - ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych;
 2. 2. psychicznej - ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej;
 3. społecznej - ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz umiejętności wypełniania ról społecznych;
 4. 4. aksjologicznej - ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

     W wytyczeniu celów, zadań i sposobów realizacji programu wychowawczo – profilaktycznego pomaga znajomość i uwzględnianie strategii profilaktycznych.

   Realizuje się następujące strategie:

- działania informacyjne (oparte o procesy poznawcze) – dostarczenie adekwatnych, prawdziwych i aktualnych informacji o istniejących zagrożeniach i możliwościach zabezpieczenia się przed nimi ,

- działania edukacyjne (w zakresie umiejętności) – pomoc w uczeniu i rozwijaniu podstawowych umiejętności życiowych: podejmowanie decyzji, radzenie sobie ze stresem, rozwiązywanie problemów, komunikacja interpersonalna,

- działania o charakterze alternatywnym – kształtujące pozytywną świadomość siebie i innych oraz oferujące możliwość zadowolenia i uzyskania pozytywnych wzmocnień bez konieczności sięgania po zachowania problemowe,

- działania interwencyjne – pomoc osobom dysfunkcjonalnym w identyfikowaniu swoich problemów i poszukiwaniu możliwości ich rozwiązania, udzielanie wsparcia,

     Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:

1) współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta;

2) kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu, a decyzje w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych;

3) współpracę z rodzicami/prawnymi opiekunami w celu budowania spójnego systemu wartości oraz kształtowanie postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych;

4) wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkołą i społecznością lokalną,

5) kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz    

relacji uczniów i nauczycieli, wychowawców i rodziców,

6) doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami;

7) wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli, wychowawców oraz rodziców,

8) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym;

9) przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej;

10) wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych.

   Działalność edukacyjna szkoły polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy i umiejętności uczniów, ich rodziców, nauczycieli i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.

   Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:

     1) poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowego  

     rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego młodzieży;

     2) rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów;

     3) kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych a szczególnie samokontroli, radzenia sobie ze

     stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji;

     4) kształtowanie krytycznego myślenia w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach

   trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu;

     5) prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli w zakresie rozpoznawania

     wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków

     zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych oraz podejmowania szkolnej interwencji

     profilaktycznej;

     6) doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków

     odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,      

     norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego.

Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku i możliwości psychicznych odbiorców, na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych skierowanych do uczniów, ich rodziców/opiekunów, nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników szkoły.

     Działalność informacyjna obejmuje w szczególności:

1) dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, rodzicom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używania środków odurzających,   substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych;,

2) udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów, ich rodziców w przypadku używania środków odurzających,   substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych;

3) przekazanie informacji uczniom, rodzicom oraz nauczycielom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;

4) informowanie uczniów oraz rodziców o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz metodach współpracy szkoły z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią

   Działalność profilaktyczna szkoły polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.

   Działalność profilaktyczna obejmuje:

1) w przypadku profilaktyki uniwersalnej – wspieranie wszystkich uczniów w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich substancji psychoaktywnych;

2) w przypadku profilaktyki selektywnej – wspieranie uczniów, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowaną biologicznie są w wyższym stopniu narażeni na rozwój zachowań ryzykownych;

3) w przypadku profilaktyki wskazującej – wspieranie uczniów, u których rozpoznano wczesne objawy używania substancji psychoaktywnych lub występowanie innych zachowań ryzykownych które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia.

   Działania te obejmują w szczególności:

1)realizowanie wśród uczniów oraz ich rodziców i opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji, o którym mowa w Krajowym Programie przeciwdziałania Narkomanii;

2) przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspokajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej;

3) kształtowanie i wzmacnianie norm przeciw używaniu środków odurzających,   substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych;

4) doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów zachowań ryzykownych;

5) włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny, działań z zakresu przeciwdziałania używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych.

 1. Uzasadnienie wynikające z diagnozy potrzeb w zakresie wychowania i profilaktyki, rozpoznane zagrożenia, zachowania problemowe uczniów.

 

Szkolny program wychowawczo - profilaktyczny wspomaga kompleksowo wychowanie i nauczanie wszędzie tam, gdzie pojawia się zagrożenie dla rozwoju uczniów.

O zachowaniach problemowych (ZP) młodzieży mówimy, gdy:

 • są niezgodne ze społecznymi oczekiwaniami, normami, standardami, wyzwalają dezaprobatę społeczną,
 • stanowią ryzyko dla zdrowia, łączą się z psychopatologią i trudnościami w podejmowaniu ról społecznych,
 • mają tendencję do kumulowania się, łączenia się w syndromy zachowań.

ZP ograniczają liczbę i częstość zachowań konwencjonalnych, utrudniają prawidłową socjalizację. Przykładami ZP są m.in.: wagary, używanie substancji psychoaktywnych, przedwczesna inicjacja i życie seksualne, przemoc, wulgaryzmy, izolacja, niejedzenie, Internet – zbyt długie przebywanie w wirtualnej rzeczywistości, fobie szkolne itd.

Wyodrębnia się stopnie zagrożenia:

 1. Grupa niskiego ryzyka – należą do niej osoby, które nie podejmują zachowań ryzykownych – są jeszcze przed inicjacją.
 2. Grupa podwyższonego ryzyka – znajdują się w niej osoby, które podjęły choć jedno zachowanie ryzykowne – są po inicjacji – u których ponadto obserwujemy liczne czynniki ryzyka (eksperymentatorzy).
 3. Grupa wysokiego ryzyka – należą do niej osoby, u których zachowania ryzykowne są głęboko utrwalone i które odczuwają poważne negatywne konsekwencje (zdrowotne i społeczne) swoich zachowań ryzykownych.

Wśród czynników ryzyka występujących w szkole wymienia się m.in.:

 1. a) czynniki ryzyka związane z rodziną – rozpad więzi małżeńskiej, brak konsekwencji rodziców, brak zainteresowania ze strony rodziców;
 2. b) czynniki ryzyka związane z edukacją – niskie wyniki szkolne, małe zaangażowanie w naukę, negatywne nastawienie do szkoły, słaba więź ze szkołą;
 3. c) środowiskowe czynniki ryzyka – przynależność do „problemowych” grup rówieśniczych, aprobata dla zachowań problemowych rówieśników i dorosłych, słaba więź z religią;
 4. d) osobowe czynniki ryzyka - brak lub słabe poczucie własnej wartości, niestabilna, nieadekwatna samoocena, niska odporność na stres.

Odpowiadającymi wymienionym grupom czynników ryzyka – czynnikami chroniącymi są:

 1. a) silne przywiązanie do rodziców (więzi emocjonalne), przyjazny, ciepły dom, spójność oddziaływań wychowawczych, system wartości, normy, religijność;
 2. b) zaangażowanie w naukę szkolną (dążenie do zdobywania wiedzy), zainteresowania, umiejętność radzenia sobie ze stresem;
 3. c) pozytywna grupa rówieśnicza, umiejętności społeczne, brak akceptacji dla zachowań odbiegających od norm społecznych, uczestnictwo w życiu kościelnym;
 4. d) stabilna i adekwatna samoocena, stabilne poczucie własnej wartości, odporność na stres itp.;
 5. e) indywidualne cechy i zachowania ucznia.

Diagnoza potrzeb w zakresie wychowania i profilaktyki:

                 Uczniowie w zdecydowanej większości czują się w szkole bezpiecznie, co potwierdzają także ich rodzice. Sporadycznie wskazują na doświadczenia przemocy psychicznej ze strony rówieśników (obgadywanie, wyśmiewanie, izolowanie). Uczniowie wiedzą, jakich sposobów postępowania się od nich oczekuje. Znają obowiązujące w szkole normy, a zasady właściwego zachowania w szkole są dla wszystkich uczniów jasne. Działania podejmowane przez szkołę są skuteczne i służą eliminacji zagrożeń i kształtowaniu prawidłowych postaw. W szkole prowadzona jest diagnoza zachowań uczniów, a wnioski z niej są regularnie wdrażane. Szkoła stara się podejmować takie działania, aby promować i wzmacniać właściwe zachowania a eliminować zachowania negatywne. W szkole przeprowadza się analizę podejmowanych działań wychowawczych w celu poszukiwania skutecznych rozwiązań i na bieżąco modyfikuje się te działania, które nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. W szkole modyfikuje się i dokonuje ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego. Podczas modyfikacji działań wychowawczych uwzględnia się inicjatywy uczniów, którzy zgłaszają nauczycielom pomysły dotyczące zasad postępowania w szkole.

Wnioski z badań w postaci słabych i mocnych stron.

Mocne strony:

-uczniowie czują się w szkole bezpiecznie,

-stały monitoring wzmacnia poczucie bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli i pracowników,

-nauczyciele regularnie dyżurują podczas przerw,

-w szkole reaguje się na wszelkie przejawy przemocy i agresji,

- nauczyciele właściwie spełniają swoje obowiązki oraz zapoznają uczniów i rodziców z dokumentacją szkolną,

-w szkole realizuje się program wychowawczo – profilaktyczny,

-kształtuje się postawy społeczne,

-przygotowuje uczniów do samodzielnego życia, nabycia poczucia odpowiedzialności, tolerancji i poszanowania mienia,

-uczniowie znają zasady obowiązujące w szkole i w zdecydowanej większości przestrzegają ich,

- nauczyciele interesują się problemami młodzieży oraz dążą do rozpoznawania i zapobiegania niewłaściwym zachowaniom,

-poprawnie rozpoznaje się problemy uczniów i właściwie i adekwatnie udziela pomocy,

-większość uczniów jest pozytywnie nastawiona do szkoły i grupy rówieśniczej,

-uczniowie są świadomi możliwości, jakie daje im szkoła w zakresie rozwijania zdolności, zainteresowań i talentów poprzez udział w konkursach, zajęciach pozalekcyjnych, praktykach i stażach,

- dokumentacja szkolna, tj. Statut Szkoły, Program Wychowawczo - Profilaktyczny w prawidłowy sposób uwzględniają potrzeby uczniów oraz regulują ich właściwe postawy i zachowania poprzez zastosowanie odpowiedniego systemu nagród i kar,

-w szkole rozwija się samorządność uczniowska.

Słabe strony:

- frekwencja na zajęciach,

- przypadki złego zachowania uczniów oraz agresji,

-przypadki przemocy słownej,

-kultura osobista, zachowanie w szkole,

-dyscyplina na lekcjach,

-uzależnienia uczniów od nikotyny, alkoholu,

- pojawiający problem narkotyków sugerujący, że uczniowie mogą mieć z nimi kontakt,

- niechęć części rodziców do współpracy ze szkołą w celu rozwiązania problemów wychowawczych,

-słaba znajomość przez młodzież dokumentów szkolnych,

Rekomendacje wynikające z diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym::

 1. Upowszechniać wśród młodzieży i rodziców znajomość Programu Wychowawczo – Profilaktycznego Szkoły i innych dokumentów szkolnych.
 2. Konsultować z uczniami i rodzicami potrzeby wychowawcze klasy, uwzględniać je w Programie Wychowawczo – Profilaktycznym klasy i szkoły.
 3. Monitorować i prowadzić działania profilaktyczne wobec problemu uzależnień od nikotyny alkoholu i narkotyków.
 4. Promować właściwe postawy uczniów.
 5. Promować postawy patriotyczne i obywatelskie
 6. Promować zdrowy styl życia.
 7. Motywować uczniów do poprawy wyników nauczania i frekwencji
 8. Promować zalety czytelnictwa wśród uczniów kształtując umiejętność czytania ze zrozumieniem.

 

 1. Struktura oddziaływań wychowawczo - profilaktycznych

Dyrektor szkoły

 • stwarza warunki do realizacji procesu wychowawczego w szkole,
 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
 • dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
 • inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów,
 • stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,
 • współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem szkolnym oraz samorządem uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań,
 • czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,
 • nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,
 • nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego.

Rada pedagogiczna:

 • uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych,
 • opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go w porozumieniu z radą rodziców,
 • opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,
 • uczestniczy w realizacji i ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,

Nauczyciele:

 • współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,
 • reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia,
 • reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów,
 • przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,
 • udzielają uczniom pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych,
 • kształcą i wychowują młodzież w duchu patriotyzmu i demokracji,
 • rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu, frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach,
 • wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia.

Wychowawcy klas:

 • diagnozują sytuację wychowawczą w klasie,
 • rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów,
 • na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeb uczniów,
 • przygotowują sprawozdania z realizacji pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy,
 • zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły,
 • są członkami zespołu wychowawczego i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego zespołu,
 • oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami,
 • współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach,
 • wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji,
 • rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców,
 • dbają o dobre relacje uczniów w klasie,
 • podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych,
 • współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży.

Zespół wychowawczy:

 • opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, zasad współpracy z instytucjami i osobami działającymi na rzecz uczniów, propozycje modyfikacji zasady usprawiedliwiania nieobecności, karania, nagradzania, wystawiania ocen zachowania i innych,
 • analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze,
 • ustala potrzeby zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli, w tym rozpoczynających pracę w roli wychowawcy,
 • przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej i profilaktycznej szkoły,
 • inne, wynikające ze specyfiki potrzeb szkoły.

Pedagog szkolny:

 • diagnozuje środowisko wychowawcze,
 • zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach,
 • współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki,
 • zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów,
 • współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów,
 • współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym, w tym z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

Rodzice:

 • współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny,
 • uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,
 • uczestniczą w zebraniach organizowanych przez szkołę,
 • zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole,
 • współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie,
 • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów,
 • rada rodziców uchwala w porozumieniu z rada pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.

Samorząd uczniowski:

 • jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,
 • uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły,
 • współpracuje z zespołem wychowawców i radą pedagogiczną,
 • prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,
 • reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,
 • propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,
 • dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję,
 • może podejmować działania z zakresu wolontariatu.
 1. Obszary działań wychowawczo - profilaktycznych. Cele ogólne i szczegółowe w roku szkolnym 2018/19.

Obszar I Budowanie pewności siebie, rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności uczniów.

Cele ogólne:

 • Rozpoznanie i zintegrowanie środowiska wychowawczego
 • Kształtowanie umiejętności społecznych ważnych w kontaktach z innymi ludźmi
 • Wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia we wszystkich wymiarach: intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, moralnym, duchowym.

Obszar II Budowanie świadomości i przynależności narodowej

Cele ogólne:

 • Kształtowanie postaw obywatela, Polaka, Europejczyka umiejącego aktywnie i swobodnie poruszać się we współczesnym świecie.

Obszar III Współpraca z rodzicami

Cele ogólne:

 • Integracja działań wychowawczo – profilaktycznych szkoły i rodziców.

Obszar IV Upowszechnianie czytelnictwa wśród młodzieży

Cele ogólne:

 • Rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród młodzieży

Obszar V Trudności w nauce, motywowanie do pracy

Cele ogólne:

 • Kształtowanie człowieka ogólnie wykształconego przygotowanego do kontynuowania nauki lub pracy.

Obszar VI Wychowanie do wartości i kształtowanie postaw patriotycznych uczniów

Cele ogólne:

 • Rozpoznawanie podstawowych wartości i budowanie systemu wartości

Obszar VII Zdrowy tryb życia

Cele ogólne:

 • Promowanie zdrowego stylu życia i postaw prozdrowotnych
 • Upowszechnianie wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska  

Obszar VIII Bezpieczeństwo w szkole i trudności w kontaktach rówieśniczych

Cele ogólne:

 • Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa
 • Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci

Obszar IX Zachowania ryzykowne, środki psychoaktywne

Cele ogólne:

 • Zmniejszenie zasięgu zachowań ryzykownych
 • Zmniejszenie stopnia zagrożenia młodzieży uzależnieniem od substancji psychoaktywnych    

Obszar X Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

Cele ogólne:

 • Zapewnienie uczniom opieki oraz pomocy psychologiczno - pedagogicznej

 

Cele szczegółowe do realizacji w roku szkolnym 2018/19:

Sfera rozwoju intelektualnego

 1. Rozpoznanie i rozwijanie własnych możliwości, predyspozycji, talentów oraz ich twórcze wykorzystanie.
 2. Inspirowanie uczniów do aktywności twórczej, rozwijanie umiejętności twórczego myślenia, samorealizacja poprzez twórcze działanie.
 3. Wszyscy uczniowie wymagający wsparcia uzyskają pomoc w odpowiedniej formie.
 4. Pomoc w samopoznaniu i samoocenie.
 5. Kształtowanie postaw asertywnych.
 6. Przygotowanie ucznia do przyjmowania pochwały i krytyki, do dawania i przyjmowania wsparcia.

7.Przygotowanie ucznia do samodzielności.

Sfera rozwoju społecznego

 1. Integracja zespołu klasowego i tworzenie pozytywnego klimatu emocjonalnego w grupie.
 2. Rozumienie i respektowanie obowiązujących norm, zapisów statutu szkoły.
 3. Rozwijanie postaw prospołecznych i działań w zakresie wolontariatu.
 4. Wdrażanie do samorządności.
 5. Kształtowanie umiejętności aktywnego słuchania
 6. Kształtowanie umiejętności komunikowania się.
 7. Rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów i prowadzenia mediacji.
 8. Przestrzeganie norm społecznych i przepisów prawa.

Sfera rozwoju fizycznego, promocja zdrowia

 1. Propagowanie zdrowego trybu życia, kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych.
 2. Propagowanie wiedzy o tym, jak uniknąć chorób cywilizacyjnych.
 3. Ostrzeżenia przed uzależnieniami takimi jak: narkomania, alkoholizm, nikotynizm, lekomania, uzależnienie od komputera.

Sfera rozwoju emocjonalnego

 1. Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby.
 2. 2. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne postępowanie.
 3. Uczenie właściwych, bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach.
 4. Poznanie i kultywowanie wartości ogólnoludzkich (pojęcie dobra i zła)
 5. Kształtowanie postawy tolerancji i poszanowania poglądów innych ludzi.

Sfera rozwoju duchowego

 1. Upowszechnienie wiedzy na temat obowiązujących w szkole norm i wartości.
 2. Uczenie kultury życia codziennego.
 3. Uczenie umiejętnego i bezpiecznego korzystania z dóbr kultury.

 

 1. Zasady ewaluacji programu wychowawczo - profilaktycznego.

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo – profilaktycznego.

Ewaluacja przeprowadzane będzie poprzez:

1) obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,

2) analizę dokumentacji,

3) przeprowadzenie ankiet, wywiadów wśród uczniów, nauczycieli, rodziców,

4) rozmowy z rodzicami,

5) wymianę spostrzeżeń w zespole wychowawczym i komisjach oddziałowych,

6) analizy przypadków.

Wnioski z obserwacji, ankiet, rozmów zostaną uwzględnione przy opracowaniu Programu Wychowawczo – Profilaktycznego na następny rok szkolny.

 1. Załączniki do programu wychowawczo – profilaktycznego.

1.Tematyka godzin wychowawczych (Technikum, Branżowa Szkoła Zawodowa I Stopnia) – załącznik nr 1

2.Karta zachowań ucznia (wzór) - – załącznik nr 2

3.Procedury postępowania w rożnych sytuacjach zagrożeń – załącznik nr 3

4.Program wychowawczo-profilaktyczny poszczególnych klas wraz z tematyką godzin wychowawczych– załącznik nr 4

5.Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych – załącznik nr 5

6.Wzór dziennika wychowawczego – załącznik nr 6

 1. Plan i harmonogram działań, zadania i sposób ich realizacji.

plan200x200dziennik200x200kulinarni

lightbox

bip logo