kosciuszkoGodło PolskiZespół Szkół Nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

tel/fax: (82) 576 37 55

e-mail: zspnr1.kosciuszko@gmail.com

wykrzyknik2Informacje dla poprawiających egzamin maturalny z języka angielskiego

Egzamin odbędzie się dnia 23 sierpnia 2022 o godzinie 9.00.

 

Zespół Szkół Nr 1

Tadeusza Kościuszki

 1. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

PROGRAM

WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

na rok szkolny 2020/2021

 

 

 ,, Nie przez obcych wsparcie i łaskę, lecz przez własne usiłowania dochodzi naród do szczęścia, cnoty i sławy’’

Tadeusz Kościuszko

Uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu 12 września 2019 r.

 1. Podstawa Prawna
 2. Wstęp
 3. Misja szkoły
 4. Sylwetka absolwenta
 5. Uzasadnienie wynikające z diagnozy potrzeb w zakresie wychowania i profilaktyki, rozpoznane zagrożenia, zachowania problemowe uczniów.
 6. Struktura oddziaływań wychowawczo - profilaktycznych
 7. Obszary działań wychowawczo-profilaktycznych . Cele ogólne i szczegółowe.
 8. Założenia ewaluacyjne.
 9. Załączniki do programu wychowawczo – profilaktycznego.
 10. Plan i harmonogram działań. Zadania i sposób ich realizacji.

 

 1. Podstawa prawna

art. 78, art. 98-99.

 

2.Wstęp

     Szkolny program wychowawczo – profilaktyczny realizowany w Zespole Szkół  Nr 1 w Krasnymstawie opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski. Te wartości to: odpowiedzialność, patriotyzm, samodzielność, samokształcenie, systematyczność, pracowitość, wrażliwość moralna (tolerancja, szacunek, sprawiedliwość, bezinteresowność, dobroć), praworządność, poszanowanie dobrych obyczajów i tradycji, poszanowanie rodziny, dbanie zdrowie, wytrwałość, asertywność.

    Treści szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na założeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły jest też dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki.

       Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania zawarte w podstawie programowej, określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców, nauczycieli.

   Program wychowawczo – profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem:

 • podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa,
 • wyników ewaluacji wewnętrznej,
 • wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,
 • wniosków i analiz z pracy zespołów przedmiotowych i zespołu wychowawczego,
 • wniosków i spostrzeżeń nauczycieli, uczniów i rodziców.

Podstawowym celem realizacji szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego jest wspieranie młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym, ryzykownym.

Podstawowe  zasady realizacji szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego obejmują;

 • powszechną znajomość założeń programu przez uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły,
 • zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań określonych w programie,
 • respektowanie praw wszystkich członków społeczności szkolnej oraz kompetencji organów szkoły (dyrektor, rada rodziców, samorząd uczniowski),
 • współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły (np. udział organizacji i stowarzyszeń wspierających działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły),
 • współodpowiedzialność za efekty realizacji programu.
 1. Misja szkoły

 

     Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczuciu odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata, kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami a także przedstawicielami innych kultur.

    Szkoła zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju w wymiarze intelektualnym, psychicznym i społecznym, zapewnia pomoc psychologiczno – pedagogiczną. Misją szkoły jest uczenie wzajemnego szacunku i uczciwości jako podstawy życia w społeczeństwie i państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych, a także budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez kultywowanie i tworzenie jej tradycji.

   Misją szkoły jest też przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych oraz troska o bezpieczeństwo.

   Nauczyciele w swojej pracy kierują się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie oraz poszanowaniem godności osobistej ucznia. Szkoła jest wspólnotą nauczycieli, uczniów i rodziców i opiera się na ich zgodnym współdziałaniu.

 1. Sylwetka absolwenta

    Dążeniem  szkoły jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji, w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój.

    Uczeń kończący szkołę posiada następujące cechy:

 • kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności,
 • jest kulturalny, zdyscyplinowany, obowiązkowy, przestrzega zasady dobrych obyczajów,
 • szanuje siebie i innych,
 • umie rzetelnie pracować, jest zaradny, odpowiedzialny i przedsiębiorczy,
 • zna historię swojej szkoły, miasta, regionu,
 • zna historię i kulturę własnego narodu,
 • zna i rozumie zasady współżycia społecznego,
 • zdobył umiejętność pracy w zespole,
 • jest przygotowany do pełnienia obowiązków obywatelskich w oparciu o zasady demokracji, tolerancji, sprawiedliwości, poszanowania praw człowieka,
 • potrafi korzystać z różnych źródeł informacji, odpowiedzialnie korzysta z Internetu,
 • umie zastosować w praktyce wiedzę teoretyczną,
 • jest przygotowany do wykonywania zawodu,
 • ma odpowiedni zasób wiedzy i umiejętności umożliwiających mu kontynuowanie nauki w dowolnie wybranej wyższej uczelni,
 • umie samodzielnie i krytycznie myśleć, ma wysoką kulturę osobistą i kulturę języka,
 • posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych,
 • szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy,
 • zna dobrze przynajmniej jeden język obcy.
 1. Uzasadnienie wynikające z diagnozy potrzeb w zakresie wychowania i profilaktyki, rozpoznane zagrożenia, zachowania problemowe uczniów.

 

Szkolny program wychowawczo - profilaktyczny wspomaga kompleksowo wychowanie i nauczanie wszędzie tam, gdzie pojawia się zagrożenie dla rozwoju uczniów.

O zachowaniach problemowych (ZP) młodzieży mówimy, gdy:

 • są niezgodne ze społecznymi oczekiwaniami, normami, standardami, wyzwalają dezaprobatę społeczną,
 • stanowią ryzyko dla zdrowia, łączą się z psychopatologią i trudnościami w podejmowaniu ról społecznych,
 • mają tendencję do kumulowania się, łączenia się w syndromy zachowań.

ZP ograniczają liczbę i częstość zachowań konwencjonalnych, utrudniają prawidłową socjalizację.

Wyodrębnia się stopnie zagrożenia:

 1. Grupa niskiego ryzyka – należą do niej osoby, które nie podejmują zachowań ryzykownych – są jeszcze przed inicjacją.
 2. Grupa podwyższonego ryzyka – znajdują się w niej osoby, które podjęły choć jedno zachowanie ryzykowne – są po inicjacji – u których ponadto obserwujemy liczne czynniki ryzyka (eksperymentatorzy).
 3. Grupa wysokiego ryzyka – należą do niej osoby, u których zachowania ryzykowne są głęboko utrwalone i które odczuwają poważne negatywne konsekwencje (zdrowotne i społeczne) swoich zachowań ryzykownych.

   Najistotniejsze czynniki ryzyka związane ze szkołą to:

 • przemoc rówieśnicza;
 • odrzucenie przez rówieśników;
 • słaba więź ze szkołą;
 • niedostateczne kierowanie własnym zachowaniem (brak kontroli);
 • destrukcyjna grupa rówieśnicza;
 • niepowodzenia szkolne.

W toku badania zagadnienia środków odurzających oraz czynników generujących ryzyko ich występowania, czynniki ryzyka można podzielić na grupy, w których to poszczególne czynniki ryzyka przedstawiają się następująco:

 1. Sfera psychologiczna:
 • nadmierna nieśmiałość, wrażliwość;
 • chroniczne napięcie i niepokój;
 • niska samoocena;
 • brak odporności na stres i problemy;
 • niski poziom asertywności.
 1. Sfera rodzinna:
 • brak wyraźnego i konsekwentnego systemu wychowawczego;
 • niskie kompetencje rodziców w postępowaniu z dziećmi (brak reguł postępowania, niekonsekwencja);
 • brak rygorów i kontroli lub bardzo surowa dyscyplina, nadopiekuńczość;
 • wysoki poziom konfliktów w rodzinie, niskie wsparcie ze strony rodziców;
 • brak lub osłabienie więzi emocjonalnej z rodziną, złe relacje pomiędzy rodzicami i dziećmi;
 • zaburzenia w pełnieniu ról ojca i matki, nieobecność ojca w domu (także psychiczna);
 • tolerancja rodziców wobec używania przez dzieci alkoholu lub innych substancji odurzających;
 • nadużywanie alkoholu, papierosów, narkotyków przez rodziców;
 • rozwód, separacja, utrata rodziców;
 • brak czytelnych granic i norm;
 • przyzwolenie na uczestnictwo dziecka w sferach, do których nie jest ono przygotowane emocjonalnie.
 1. Sfera społeczna:
 • środowisko sąsiedzkie;
 • środowisko rówieśnicze;
 • dostępność substancji odurzających;
 • moda na zażywanie środków odurzających.
 1. Czynniki ryzyka – sfera szkolna:
 • obecność środków odurzających w placówce;
 • niski poziom wiedzy uczniów na temat środków odurzających;
 • niskie kompetencje nauczycieli w zakresie rozpoznawania środków odurzających

Diagnoza potrzeb w zakresie wychowania i profilaktyki:

Mocne strony:

-uczniowie czują się w szkole bezpiecznie,

-stały monitoring wzmacnia poczucie bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli i pracowników,

-nauczyciele regularnie dyżurują podczas przerw,

-w szkole reaguje się na wszelkie przejawy przemocy i agresji,

- nauczyciele właściwie spełniają swoje obowiązki oraz zapoznają uczniów i rodziców z dokumentacją szkolną,

-w szkole realizuje się program wychowawczo – profilaktyczny,

-kształtuje się postawy społeczne,

-przygotowuje uczniów do samodzielnego życia, nabycia poczucia odpowiedzialności, tolerancji i poszanowania mienia,

-uczniowie znają zasady obowiązujące w szkole i w zdecydowanej większości przestrzegają ich,

- nauczyciele interesują się problemami młodzieży oraz dążą do rozpoznawania i zapobiegania niewłaściwym zachowaniom, właściwie i adekwatnie udzielają pomocy,

-większość uczniów jest pozytywnie nastawiona do szkoły i grupy rówieśniczej,

-uczniowie są świadomi możliwości, jakie daje im szkoła w zakresie rozwijania zdolności, zainteresowań i talentów poprzez udział w konkursach, zajęciach pozalekcyjnych, praktykach i stażach,

- dokumentacja szkolna, tj. Statut Szkoły, Program Wychowawczo - Profilaktyczny w prawidłowy sposób uwzględniają potrzeby uczniów oraz regulują ich właściwe postawy i zachowania poprzez zastosowanie odpowiedniego systemu nagród i kar,

-w szkole rozwija się samorządność uczniowska.

Słabe strony:

- frekwencja na zajęciach,

- przypadki złego zachowania uczniów oraz agresji,

-przypadki przemocy słownej,

-kultura osobista uczniów, zachowanie w szkole,

-dyscyplina na lekcjach,

-uzależnienia uczniów od nikotyny, alkoholu,

- pojawiający problem narkotyków sugerujący, że uczniowie mogą mieć z nimi kontakt,

- niechęć części rodziców do współpracy ze szkołą w celu rozwiązania problemów wychowawczych,

-słaba znajomość przez młodzież dokumentów szkolnych,

Rekomendacje wynikające z diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym::

 1. Upowszechniać wśród młodzieży i rodziców znajomość Programu Wychowawczo – Profilaktycznego Szkoły i innych dokumentów szkolnych.
 2. Konsultować z uczniami i rodzicami potrzeby wychowawcze klasy, uwzględniać je w Programie Wychowawczo – Profilaktycznym klasy i szkoły.
 3. Monitorować i prowadzić działania profilaktyczne wobec problemu uzależnień od nikotyny alkoholu i narkotyków.
 4. Promować właściwe postawy uczniów.
 5. Promować postawy patriotyczne i obywatelskie
 6. Promować zdrowy styl życia.
 7. Motywować uczniów do poprawy wyników nauczania i frekwencji
 8. Promować zalety czytelnictwa wśród uczniów.

 

 1. Struktura oddziaływań wychowawczo - profilaktycznych

Dyrektor szkoły

 • stwarza warunki do realizacji procesu wychowawczego w szkole,
 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
 • dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
 • inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów,
 • stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,
 • współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem szkolnym oraz samorządem uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań,
 • czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,
 • nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,
 • nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego.

Rada pedagogiczna:

 • uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych,
 • opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go w porozumieniu z radą rodziców,
 • opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,
 • uczestniczy w realizacji i ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,

Nauczyciele:

 • współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,
 • reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia,
 • reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów,
 • przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,
 • udzielają uczniom pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych,
 • kształcą i wychowują młodzież w duchu patriotyzmu i demokracji,
 • rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu, frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach,
 • wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia.

Wychowawcy klas:

 • diagnozują sytuację wychowawczą w klasie,
 • rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów,
 • na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeb uczniów,
 • przygotowują sprawozdania z realizacji pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy,
 • zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły,
 • są członkami zespołu wychowawczego i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego zespołu,
 • oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami,
 • współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach,
 • wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji,
 • rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców,
 • dbają o dobre relacje uczniów w klasie,
 • podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych,
 • współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży.

Zespół wychowawczy:

 • opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, zasad współpracy z instytucjami i osobami działającymi na rzecz uczniów, propozycje modyfikacji zasady usprawiedliwiania nieobecności, karania, nagradzania, wystawiania ocen zachowania i innych,
 • analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze,
 • ustala potrzeby zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli, w tym rozpoczynających pracę w roli wychowawcy,
 • przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej i profilaktycznej szkoły,
 • inne, wynikające ze specyfiki potrzeb szkoły.

Pedagog szkolny:

 • diagnozuje środowisko wychowawcze,
 • zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach,
 • współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki,
 • zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów,
 • współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów,
 • współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym, w tym z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

Rodzice:

 • współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny,
 • uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,
 • uczestniczą w zebraniach organizowanych przez szkołę,
 • zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole,
 • współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie,
 • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów,
 • rada rodziców uchwala w porozumieniu z rada pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.

Samorząd uczniowski:

 • jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,
 • uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły,
 • współpracuje z zespołem wychowawców i radą pedagogiczną,
 • prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,
 • reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,
 • propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,
 • dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję,
 • może podejmować działania z zakresu wolontariatu.
 1. Obszary działań wychowawczo - profilaktycznych. Cele ogólne i szczegółowe w roku szkolnym 2019/20.

Obszar I Budowanie pewności siebie, rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności uczniów.

Obszar II Wychowanie do wartości, budowanie świadomości i przynależności narodowej

Obszar III Trudności w nauce, motywowanie do pracy

Obszar IV Upowszechnianie czytelnictwa wśród młodzieży

Obszar V Bezpieczeństwo w szkole  i trudności w kontaktach rówieśniczych

Obszar VI Zdrowy tryb życia

Obszar VII Zachowania ryzykowne, środki psychoaktywne

 Obszar VIII Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

Obszar IX Współpraca z rodzicami

 

 1. Cele szczegółowe do realizacji w roku szkolnym 2019/20:

Sfera rozwoju intelektualnego

 1. Rozpoznanie i rozwijanie własnych możliwości, predyspozycji, talentów oraz ich twórcze wykorzystanie, rozwijanie umiejętności twórczego myślenia, samorealizacja poprzez twórcze działanie.
 2. Dostosowanie formy wsparcia dla uczniów tego wymagajacych.
 3. Pomoc w samopoznaniu i samoocenie.
 4. Kształtowanie postaw asertywnych.
 5. Przygotowanie ucznia do przyjmowania pochwały i krytyki, do dawania i przyjmowania wsparcia.

6.Przygotowanie ucznia do samodzielności i odpowiedzialności.

Sfera rozwoju społecznego

 1. Integracja zespołu klasowego i tworzenie pozytywnego klimatu emocjonalnego w grupie.
 2. Uczenie kultury życia codziennego.
 3. Rozumienie i respektowanie obowiązujących norm, zapisów statutu szkoły.
 4. Rozwijanie postaw prospołecznych i działań w zakresie wolontariatu.
 5. Wdrażanie do samorządności.
 6. Kształtowanie umiejętności aktywnego słuchania i komunikowania się.
 7. Rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów i prowadzenia mediacji.
 8. Zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym młodzieży.
 9. Rozwiązywanie kryzysów rozwojowych i życiowych uczniów, m.in. związanych z wyjazdem rodziców za granicę w celach zarobkowych, a także przemocą w rodzinie.

Sfera rozwoju fizycznego, promocja zdrowia

 1. Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły.
 2. Ostrzeżenia przed uzależnieniami takimi jak: narkomania, alkoholizm, nikotynizm, lekomania, uzależnienie od komputera.
 3. Propagowanie wiedzy o tym, jak uniknąć chorób cywilizacyjnych.
 4. Promowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży.
 5. Przeciwdziałanie używaniu substancji psychoaktywnych przez uczniów oraz profilaktyka uzależnień od gier komputerowych, Internetu, hazardu.
 6. Profilaktyka agresji i przemocy, w tym cyberprzemocy

 

Sfera rozwoju emocjonalnego i duchowego

 1. Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby.
 2. 2. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne postępowanie.
 3. Poznanie i kultywowanie wartości ogólnoludzkich (pojęcie dobra i zła)
 4. Kształtowanie postawy tolerancji i poszanowania poglądów innych ludzi.
 5. Upowszechnienie wiedzy na temat obowiązujących w szkole norm i wartości.
 6. Uczenie umiejętnego i bezpiecznego korzystania z dóbr kultury.

 

 1. Zasady ewaluacji programu wychowawczo - profilaktycznego.

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo – profilaktycznego.

Ewaluacja przeprowadzane będzie poprzez:

1) obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,

2) analizę dokumentacji,

3) przeprowadzenie ankiet, wywiadów wśród uczniów, nauczycieli, rodziców,

4) rozmowy z rodzicami,

5) wymianę spostrzeżeń w zespole wychowawczym i komisjach oddziałowych,

6) analizy przypadków.

Wnioski z obserwacji, ankiet, rozmów zostaną uwzględnione przy opracowaniu Programu Wychowawczo – Profilaktycznego na następny rok szkolny.

 1. Załączniki do programu wychowawczo – profilaktycznego.

1.Tematyka godzin wychowawczych (Technikum,  Branżowa Szkoła Zawodowa I Stopnia) – załącznik nr 1

2.Karta zachowań ucznia (wzór) - – załącznik nr 2

3.Procedury postępowania w rożnych sytuacjach zagrożeń – załącznik nr 3

4.Program wychowawczo-profilaktyczny poszczególnych klas wraz z tematyką godzin wychowawczych– załącznik nr 4

5.Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych  – załącznik nr 5

 1. Plan i harmonogram działań, zadania i sposób ich realizacji.
Załączniki:
Pobierz plik (Plan działań wych-prof 21-22.docx)Plan działań wych-prof 21-22.docx[ ]49 kB

Oferta szkoły - film promocyjny

plan200x200dziennik200x200kulinarnibudowlanka250zetka w hiszpanii

Oferta edukacyjna ZS nr 1

bip logo