kosciuszkoGodło PolskiZespół Szkół Nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

tel/fax: (82) 576 37 55

e-mail: zspnr1.kosciuszko@gmail.com

Spis treści


Kilka słów o uczniach ...

Poprawa warunków pracy szkoły dała nauczycielom i młodzieży możliwość uaktywnienia postaw w różnych formach działalności społecznej. Najpełniej rozwinął swoją działalność Samorząd Uczniowski, który do chwili obecnej współuczestniczy w rozwiązywaniu wielu problemów młodzieży, a jednocześnie jest bazą dla różnorodnych form działalności kulturalnej i rozrywkowej. Pracują w nim:

* sekcja kulturalno-oświatowa inicjująca wyjazdy do teatrów Warszawy i Lublina, konkursy recytatorskie, upowszechnianie prasy wśród uczniów, organizowanie wieczorków i dyskotek;
* sekcja naukowa czuwająca nad organizacją pomocy koleżeńskiej i dopingująca do nauki wizualnym ujęciem wyników pracy uczniów (wykresy, zestawienia);
* sekcja porządkowa kontrolująca stan porządku i czystości w pomieszczeniach szkoły i organizująca konkursy o najbardziej estetyczną klasę w szkole;
* sekcja prac społecznie-użytecznych dbająca o estetykę otoczenia szkoły;
* sekcja fotograficzna utrwalająca znaczące wydarzenia z życia szkoły (kronika szkoły) członek tej sekcji Leszek Milanowski w roku 1979 zajął 3-cie miejsce w wojewódzkim konkursie fotograficznym "Po prostu dziecko"

Przez te wszystkie lata pracą Samorządu Uczniowskiego kierowali: Tadeusz Marciniec, Henryka Stefańczyk, Jan Cyc, Maria Kaczmarczyk, Marek Kiciński, Stefan Żelisko, Maria Wójtowicz, Irena Żywot, Ewa Magdziarz i Grażyna Dobrzyńska. Obecnie SU prężnie pracuje pod kierownictwem Marty Szuty i Elżbiety Matyjaszek.

2 kwietnia 1995 roku odbyły się w Krasnymstawie wybory do Młodzieżowej Rady Miasta, której zadaniem będzie uczestnictwo w rozwiązywaniu różnorodnych problemów miasta, a głównie problemów młodzieży. Przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miasta została uczennica naszej szkoły Monika Sobczak, a członkami Rady: Paweł Czarnecki, Jacek Oleksa i Radosław Repeć. 28 kwietnia członkowie MRM odbyli pierwsze spotkanie z burmistrzem Krasnegostawu Andrzejem Jakubcem.

Młodzież naszej szkoły przez wiele lat podejmowała też liczne prace na rzecz miasta. Były to prace porządkowe: odśnieżanie ulic, porządkowanie zieleńców ale też uczestnictwo w budowie Zalewu w Tuligłowach i budowa chodników w mieście oraz remont budynków szkoły. W ostatnich latach nasi uczniowie pod kierownictwem nauczycieli zawodu wykonują remont Domu Sejmikowego w Krasnymstawie.

Na podkreślenie zasługuje udział młodzieży w Młodzieżowych Hufcach Pracy. Między innymi w 1979 roku nasi uczniowie, w ramach prac OHP, zajęli pierwsze miejsce w resorcie Gospodarki Mieszkaniowej i otrzymali puchar prezydenta Opola. W tym samym roku hufiec szkolny zdobył I miejsce w wojewódzkiej akcji "Zbieramy plony jesieni". Szkolna Komenda OHP prowadzona przez Krzysztofa Pawłowskiego zorganizowała junacki punkt usługowy dla potrzeb mieszkańców naszego miasta. Dokonywano w nim naprawy rowerów, wózków dziecinnych, wykonywano usługi w zakresie spawalnictwa i ślusarstwa.

Junackie hufce OHP z naszej szkoły pracowały również poza granicami kraju: w Czechosłowacji, NRD i na Węgrzech, skąd przywiozły wiele nagród i wyróżnień. Za solidną pracę junaków OHP sztandar szkoły został udekorowany Złota Odznaką OHP.

Z rozmachem działa od lat Szkolne Koło PTTK istniejące od 1977 roku. Początkowo opiekę nad kołem z wielkim zaangażowaniem sprawowała Czesława Grabiec, później Tadeusz Marciniec a obecnie funkcję tę przejęli Grzegorz Świech i Andrzej Wójcik. Celem Koła PTTK jest rozwijanie zainteresowań krajoznawstwem i turystyką oraz poznawanie tradycji, kultury, historii i przyrody kraju. Różnorodne i ciekawe formy pracy przyniosły członkom koła wiele wrażeń i doznań w trakcie zwiedzania najpiękniejszych rejonów kraju: Tatry, Pieniny, Bieszczady, Gorce, wybrzeże morskie i inne, a także wiele wyróżnień: pucharów, dyplomów, odznak, a opiekunce koła między innymi Brązową Odznakę "Zasłużony Działacz Turystyki"

Od kilku lat istnieje też Szkolne Koło PCK. Jego założycielką i pierwszą opiekunką była Izabela Kicińska. Po Jej odejściu na emeryturę opiekę przejęła Celina Sapryk oraz Zofia Gąsior, a obecnie funkcję tę sprawuje Grażyna Domina. Zadaniem koła jest upowszechnianie kultury zdrowotnej wśród młodzieży, przeciwdziałanie upowszechnianiu się nałogów wśród młodzieży oraz budzenie wrażliwości i gotowości niesienia pomocy potrzebującym.

Należy przyznać, że młodzież ma w tej dziedzinie znaczące osiągnięcia; między innymi kwotę w wysokości 192 095 zł uzyskaną ze zbiórki surowców wtórnych w latach 1974 -1976 przeznaczono na budowę Domy Spokojnej Starości, w 1978 roku uczniowie prowadzili zbiórkę funduszy na budowę Centrum Zdrowia Dziecka, w 1981 roku uczestniczyli w budowie wioski dziecięcej w Biłgoraju, a w 1982 roku prowadzili akcję pomocy dla powodzian. W latach 1977 - 1978 23 uczniów naszej szkoły było honorowymi dawcami krwi, a srebrne odznaki Honorowych Dawców Krwi otrzymali: Andrzej Kamieniecki i Adam Zarzycki. W ostatnich, dla wielu rodzin trudnych latach, młodzież zbierała fundusze na pomoc dla najciężej chorych dzieci i od początku uczestniczy w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W ramach tej akcji młodzież zebrała 46 ml zł, a następne 24 ml zł przekazała na zakup specjalistycznego sprzętu dla Szpitala Miejskiego w Krasnymstawie. Uczestniczy też młodzież w charytatywnej działalności Caritasu, organizując zbiórkę darów dla osób najbardziej potrzebujących oraz Mikołajki dla dzieci z Domu Dziecka.

Długie lata istniał i dość prężnie działał pod opieką Zygmunta Daniluka, Henryka Białka i Haliny Toros Szczep ZHP im. Szarych Szereg ów. Organizacja ta kształtowała postawy patriotyczne, wyrabiała poczucie obywatelskiego obowiązku wobec kraju, narodu i najbliższego środowiska, pielęgnowała tradycje narodowe. Przez wiele lat harcerze inspirowali i organizowali uroczyste obchody rocznic państwowych i narodowych, sprawowali opiekę nad mogiłami bohaterów narodowych i żołnierzy Września oraz Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów. W latach 70-tych i 80-tych działały też w naszej szkole ZSMP i TPPR, organizacje, które poza swoją statutową działalnością włączyły się również aktywnie w życie szkoły. Wiele wysiłku w kierowanie tymi organizacjami włożyli: ZSMP - Henryk Białek, Łucja Michalak, Zofia Kaczmarczyk i Lucyna Wójcik ­TPPR.

12 października 1962 roku rozpoczęła działalność Spółdzielnia Uczniowska "Zgoda", która pod opieką Józefa Haci osiągnęła znaczące sukcesy. Była jedną z największych w województwie chełmskim. Liczyła 315 członków. W latach 1974­1975, w najlepszym okresie działalności, obroty Spółdzielni wynosiły 268 tyś zł, a zysk 27 tyś. zł. Ale nie tylko sukcesy finansowe były ważne - Spółdzielnia Uczniowska uczyła skutecznie przede wszystkim samorządności i gospodarności.

Poza pracą w organizacjach młodzieżowych uczniowie mogli rozwijać swoje zainteresowania w ramach zajęć pozalekcyjnych. Dużą popularnością cieszyła się w naszej szkole Olimpiada Wiedzy Technicznej. W 1984 roku Aleksander Kalisz zakwalifikował się do eliminacji centralnych tej olimpiady, a 1993 roku Mirek Daniluk do eliminacji okręgowych. W 1979 roku uczniowie Andrzej Kuter, Henryk Szewczuk i Marian Solan, zajęli I miejsce w Olimpiadzie Wojewódzkiej "Czy znasz prawo wynalazcze ?" W 1993 roku praca dyplomowa uczennicy Renaty Soleckiej wyróżniona została w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę dyplomową, a dwie wyróżniono w olimpiadach wojewódzkich. W 1992 uczeń Tomasz Miazgowicz zakwalifikował się do eliminacji centralnych Olimpiady Wiedzy o Żydach, a 6 uczniów do eliminacji okręgowych Olimpiady Filozoficznej.

Nauczycielki j. polskiego Alina Rubaj i Jadwiga Pyc prowadziły przez długie lata zespół recytatorski, który uczestniczył w przygotowaniu wielu imprez i uroczystości szkolnych. Działał w śzkole zespół teatralny, który wystawił w szkole przedstawienia "Moralność pani Dulskiej" G. Zapolskiej oraz "Zegarek" i "Matkę" J. Szaniawskiego.

W 1984 roku dokonano w szkole otwarcia Izby Pamięci i Tradycji. Ponad trzy lata w ramach kółka historycznego młodzież z wielkim zapałem gromadziła pamiątki historyczne. Zbiór eksponatów był imponujący: oryginały dokumentów prasy podziemnej i fotografii z czasów wojny i okupacji, wspomnienia więźniów obozów koncentracyjnych pisane specjalnie dla nas, ręcznie wykonana ~w czasie wojny broń palna, biała broń, autentyczne fragmenty uzbrojenia i wyposażenia polskich i niemieckich żołnierzy, zbiory numizmatyczne z różnych epok naszej historii i 'wiele, wiele innych. Klasyfikowała je i konserwowała sama młodzież pod opieką Anny Tworuszkowej. To były wspaniałe lekcje historii.

Istotny wkład w rozwój życia kulturalnego w szkole wniosły zespoły taneczne i muzyczne. Wiele lat zespół tańca ludowego prowadziła Izabela Kicińska. W 1975 roku opiekę nad zespołami przejął Mieczysław Hargot. Występy zespołów oraz utworzonego w 1977 roku chóru uświetniły wiele uroczystości szkolnych i miejskich. Dorobek naszych zespołów prezentowany był między innymi w Wojewódzkich Przeglądach Szkolnych Zespołów Artystycznych i Turniejach Szkół Krasnegostawu. W 1979 roku uczniowie naszej szkoły zajęli w Turnieju I miejsce.

Zainteresowania wyniesione ze szkoły rozwijali w dorosłym już życiu. Słynna krasnostawska kapela podwórkowa, która przez wiele lat bawiła mieszkańców miasta i zdobywała laury w całym kraju to absolwenci naszej szkoły: Tadeusz Kiciński, Andrzej Woźniak, Kazimierz Kaczmarczyk, Zbigniew Mazurek, Tomasz Ziemba.

W latach 60-tych wielkim zainteresowaniem cieszyły się wśród dziewcząt kursy kroju i szycia oraz kursy gotowania i pieczenia ciast, które były prowadzone przez instruktorki z miejscowego Klubu Ligi Kobiet. Wielkim powodzeniem cieszyła się degustacja potraw i smakołyków przygotowanych przez nasze dziewczęta na zakończenie kursu. Nie można również pominąć milczeniem osiągnięć sportowych naszej młodzieży, tym bardziej, że były znaczące. Zapaśnicy: Czesław Typiak, Jerzy Zadrąg i Grzegorz Kulesza byli członkami kadry narodowej. W 1979 roku Sławomir Bojarski zdobył mistrzostwo Polski w Ogólnopolskim Turnieju Młodzików w zapasach - styl wolny. W 1984 roku szkolna drużyna wygrała Bieg Zwycięstwa w Lubartowie.

Harcerki z drużyny im. Rudego zajęły I miejsce w III Ogólnopolskim Turnieju Piłki Siatkowej o puchar Naczelnika ZHP. W skład drużyny wchodziły: Grażyna Dras, Anna Domańska, Bożena Kargul, Małgorzata Oszust, Beata Stefańczyk. Drużyna piłki nożnej zakwalifikowała się do półfinałów o Puchar Przeglądu Sportowego w makroregionie lubelskim. W 1976 roku Start Krasnystaw zdobył wicemistrzostwo Polski w zapasach juniorów. Drużynę Klubu Start tworzyli nasi uczniowie: Dariusz Czarnecki, Wiesław Dziedzic, Ireneusz Grobelny, Dariusz Kamiński, Robert Kostecki, Artur Kopeć, Zbigniew Rychlik, Piotr Warchulski. W tym samym roku nasi zapaśnicy zajęli II miejsce w ogólnopolskiej spartakiadzie młodzików. W Międrynarodowym Turnieju Zapaśniczym z udziałem zawodników Jugosławii, NRD, Rumuni i Polski, nasi zawodnicy Ryszard Smorga, Zbigniew Rychlik i Andrzej Gorgol zdobyli I miejsce. Przykłady te można mnożyć.

Szkoła żyła sportem na codzień: turnieje międzyklasowe piłki nożnej, mecze piłki nożnej i siatkowej uczniowie - nauczyciele, Dni Sportu ­coroczna walka sportowa o Puchar Dyrektora Szkoły, "zielona" sala gimnastyczna latem, lodowisko w zimie. To również zasługa nauczycieli wychowania firycznego: Dariusza Świecha, Danuty i Krzysztofa Pawłowskich, Leszka Dworuchy, Małgorzaty Gadomskiej, Ewy Guziuk, Adama Sławackiego, Grzegorza Świecha i Andrzeja Wójcika.

Codzienną pracę szkoły skutecznie uzupełnia, wspiera, a często inspiruje internat kierowany przez . Samorząd internatu pracuje w czterech sekcjach:

* sekcja higieniczno
* gospodarcza prowadząca całoroczny konkurs czystości i porządku w pomieszczeniach internatu, wspólnie ze służbą zdrowia kontrolująca higienę osobistą mieszkańców, wykonująca drobne naprawy sprzętu;
* sekcja kulturalna organizująca obchody rocznic państwowych i narodowych, spotkania z twórcami kultury, konkursy wiedzy historycznej oraz ciekawe formy działalności rozrywkowej: dyskoteki, wybory miss internatu, zabawy andrzejkowe, mikołajki i inne;
* sekcja naukowa dokonująca okresowej analizy wyników nauczania i zachowania uczniów, organizująca pomoc koleżeńską w nauce, prowadząca konkurs czytelnictwa; sekcja ta zorganizowała dla mieszkańców internatu podręczną bibliotekę;
* sekcja sportowa organizująca rozgrywki w szachy, warcaby, tenis stołowy, piłkę siatkową i koszykową, wycieczki i rajdy. Internat współpracuje na codzień ze szkołą, rodzicami, służbą zdrowia oraz poradnię opiekuńczo - wychowawczą.

plan200x200dziennik200x200kulinarni

Oferta edukacyjna ZS nr 1

bip logo